1 И# бhша предёлы сынHвъ їyдиныхъ по с0нмwмъ и4хъ, t предBлъ їдумeйскихъ, t пустhни сjнъ къ лjву дaже до кaдисъ къ ю4гу:
2 и3 бhша предёлы и4хъ t полyдне до чaсти м0рz слaнагw, t верхA клонsщагwсz къ ю4гу,
3 и3 прох0дzтъ прsмw восхождeнію ґкраввjмъ, и3 њбх0дzтъ сенA, и3 восх0дzтъ t ю4га до кaдисъ-варни2: и3 и3сх0дzтъ и3з8 є3срHна, и3 восх0дzтъ во ґддaру, и3 и3сх0дzтъ на зaпады кaдисъ, њбх0дzтъ ґккарки2,
4 и3 и3сх0дzтъ во ґсемHну, и3 прех0дzтъ дaже до дeбри є3гЂпетскіz: и3 бyдетъ и3сх0дъ предёлwвъ є3гw2 къ м0рю. Сjи сyть предёлы и4хъ t ю4га.
5 И# предёлы t востHкъ, всE м0ре слaное дaже до чaсти їoрдaна, и3 предёлы и4хъ къ сёверу, и3 t верхA м0рz, и3 t чaсти їoрдaнски:
6 восх0дzтъ предёлы (тjи) въ виfaглу и3 прех0дzтъ t сёвера къ веfaру, и3 восх0дzтъ предёлы къ кaмени веHра сhна руви1млz,
7 и3 восх0дzтъ предёлы къ девjру дeбри ґхHровы, и3 низх0дzтъ до галгaлы, ћже є4сть прsмw схождeнію ґдоммjнъ, и4же є4сть къ ю4гу дeбри, и3 восх0дитъ предёлъ къ водЁ и3ст0чника с0лнечна, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 и3ст0чникъ рwги1ль:
8 и3 восх0дzтъ предёлы въ дeбрь є3нн0мъ, созади2 їевyса t полyдне, сeй є4сть їеrли1мъ: и3 и3сх0дzтъ предёлы на вeрхъ горы2, ћже є4сть пред8 лицeмъ дeбри є3нн0мъ къ м0рю, ћже є4сть t чaсти земли2 рафаjнъ къ сёверу:
9 и3 прех0дитъ предёлъ t верхA горы2 ко и3ст0чнику воды2 нафfw2 и3 прех0дитъ къ горЁ є3фрHни, и3 и3зведeтъ предёлъ въ ваaлъ, сeй є4сть грaдъ їарjмъ:
10 и3 њбhдетъ предёлъ t ваaла къ м0рю и3 прeйдетъ въ г0ру сиjръ, и3 прeйдетъ созади2 грaда їарjма t сёвера, сeй є4сть хасалHнъ: и3 сни1детъ ко грaду с0лнечну и3 прeйдетъ къ ю4гу:
11 и3 прех0дитъ предёлъ созади2 ґккарHна до сёвера, и3 прех0дzтъ предёлы въ сакхарHнъ, и3 прeйдутъ г0ру земли2 валаaни, и3 прех0дzтъ ко їавни1лу, и3 бyдетъ и3сх0дъ предёлwвъ къ м0рю, и3 предёлы и4хъ t м0рz, м0ре вели1кое њпредэли1тъ.
12 Сjи предёлы сынHвъ їyдиныхъ w4крестъ по с0нмwмъ и4хъ.
13 И# дадE (їисyсъ) халeву сhну їефоннjину чaсть посредЁ сынHвъ їyдиныхъ повелёніемъ б9іимъ, и3 дадE є3мY їисyсъ грaдъ ґрв0къ, nтцA є3нaкова: сeй є4сть хеврHнъ.
14 И# потреби2 tтyду халeвъ сhнъ їефоннjинъ три2 сhны є3нaкwвы, сусjа и3 fолмаJ и3 ґхімA:
15 и3 взhде tтyду халeвъ на живyщихъ въ давjрэ: и4мz же прeжде бsше давjру грaдъ пи1сменъ.
16 И# речE халeвъ: и4же ѓще в0зметъ кто2 грaдъ пи1сменъ и3 воз8wбладaетъ и4мъ, дaмъ є3мY ґсхaнь дщeрь мою2 въ женY.
17 И# взS є3го2 гоfоніи1лъ сhнъ кенeза, брaта халeвова, ю3нёйшій: и3 дадE є3мY ґсхaнь дщeрь свою2 въ женY.
18 И# бhсть внегдA tходи1ти є4й, и3 совэщA съ ни1мъ, глаг0лющи: попрошY ў nтцA моегw2 селA. И# воззвA со nслsти. И# речE є4й халeвъ: чт0 ти є4сть;
19 И# речE є3мY: дaждь ми2 благословeніе, ћкw въ зeмлю полyденную tдaлъ є3си2 мS: дaждь ми2 гwлafъ-маjмъ. И# дадE є4й халeвъ гwлafъ-маjмъ вhшній и3 гwлafъ ни1жній.
20 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ їyдиныхъ по с0нмwмъ и4хъ:
21 бhша же грaди и4хъ грaди плeмене сынHвъ їyдиныхъ къ предёлwмъ є3дw6млимъ въ пустhни, кавсеи1лъ и3 є3драjмъ и3 їагyръ,
22 и3 кінA и3 дімwнA и3 ґдадA,
23 и3 кедeсъ и3 ґсHръ и3 їfнаxjфъ,
24 и3 телeмъ и3 валHfъ,
25 и3 ґсHръ н0вый и3 грaдъ ґсерHмъ (сeй є4сть ґсHръ):
26 ґмaмъ и3 самаA и3 мwдадA,
27 и3 ґсергаддA и3 веfфалefъ,
28 и3 ґсарсулA и3 вирсавеE (*и3 сeла и4хъ и3 предгр†діz и4хъ):
29 и3 ваалA и3 ґvjмъ и3 ґсeмъ,
30 и3 є3лfwлaдъ и3 хесjлъ и3 є3рмA,
31 и3 сікелeгъ и3 ведевинA и3 сансаннA,
32 и3 лавHfъ и3 селеjмъ, и3 ґjнъ и3 реммHнъ: всёхъ градHвъ двaдесzть и3 дeвzть, и3 сeла и4хъ.
33 Въ нап0льнэй, є3сfаHлъ и3 сараA, и3 ґснA (*и3 рамeнъ),
34 и3 занw2 и3 и3нгонjмъ, и3 fаффуA и3 и3наjмъ,
35 и3 їерімyfъ и3 nдоллaмъ, (*и3 немрA) и3 сwхw2 и3 ґзикA,
36 и3 сагарjмъ и3 ґдіаfаjмъ, и3 гaдира и3 сeла є3S: грaди четыренaдесzть и3 вє1си и4хъ.
37 Сеннaмъ и3 ґдасA и3 магдалгaдъ,
38 и3 далаaнъ и3 масфA и3 їекfаи1лъ,
39 и3 лахjсъ и3 васхafъ и3 є3глHмъ,
40 и3 хаввHнъ и3 ламaсъ и3 хаfлHсъ,
41 и3 гадирHfъ и3 ви1fъ-дагHнъ, и3 нwмA и3 макидA: грaди шестьнaдесzть и3 вє1си и4хъ.
42 ЛевнA и3 ґfeръ и3 ґсaнъ,
43 и3 їефfA и3 ґсеннA и3 несjвъ,
44 и3 кеілA и3 ґхзeвъ, и3 марисA (*и3 є3дHмъ): грaди дeвzть и3 вє1си и4хъ.
45 ҐккарHнъ и3 сeла є3гw2 и3 предгр†діz є3гw2.
46 (*И#) t ґккарHна, їемнE и3 вси2 є3ли6ки сyть бли1з8 ґсдHfа, и3 вє1си и4хъ:
47 ґсдHfъ и3 вє1си є3гw2 и3 предгр†діz є3гw2: гaза и3 вє1си є3S и3 предгр†діz є3S, дaже до водотeчи є3гЂпетскіz, и3 м0ре вели1кое њпредэлsетъ.
48 И# въ г0рнэй, сафjръ и3 їеfeръ и3 сwхw2,
49 и3 реннA, грaдъ пи1сменъ (*сeй є4сть давjръ),
50 и3 ґнHвъ и3 є3сfемw2 и3 ґнjмъ,
51 и3 гос0мъ и3 хілуHнъ и3 гилHнъ: градHвъ є3динонaдесzть и3 вє1си и4хъ.
52 Е#рeвъ и3 є3сaнъ и3 румA,
53 и3 їанyмъ и3 вefъ-fапфуE и3 ґфакA,
54 и3 хамматA и3 грaдъ ґрво2 (*сeй є4сть хеврHнъ) и3 сіHръ: градHвъ дeвzть и3 сeла и4хъ.
55 МаHнъ и3 хермeлъ, и3 зjфъ и3 їеттA,
56 и3 їездраeль и3 їекдаaмъ и3 занw2,
57 ґкjмъ и3 гаваA и3 fамнA: грaди дeсzть и3 вє1си и4хъ.
58 Ґлyлъ и3 веfсyръ и3 гедHръ,
59 и3 марHfъ и3 веfанHнъ и3 є3лfекeнъ: грaди шeсть и3 вє1си и4хъ: fекw2 и3 є3фраfA (*сeй є4сть виfлеeмъ): и3 фагHръ и3 є3тaмъ, и3 кул0нъ и3 татамJ, и3 сwри1съ и3 карeмъ, и3 галлjмъ и3 веfи1ръ и3 манохw2: градHвъ є3динонaдесzть и3 вє1си и4хъ.
60 Каріafъ-ваaлъ (*сeй грaдъ їарjмъ) и3 ґреввA: грaди двA, и3 сeла и4хъ и3 предгр†діz и4хъ.
61 Ваддаргjсъ и3 виfаравA, (*и3) мадHнъ и3 сохохA,
62 и3 невсaнъ и3 грaдъ с0ли и3 и3нгаддJ: грaди шeсть и3 вє1си и4хъ.
63 И# їевусeй њбитaше во їеrли1мэ, и3 не возмог0ша сhнове ї{дины погуби1ти и5хъ: и3 њбитaша їевусeє съ сынми2 їyдиными во їеrли1мэ дaже до днE џнагw.