1 И# бhша предёлы сынHвъ їHсифовыхъ t їoрдaна и4же ко їеріхHну t востHкъ, и3 восх0дzтъ t їеріхHна въ г0рную пустhню въ веfи1ль,
2 и3 и3сх0дzтъ t веfи1лz въ лyзу, и3 прех0дzтъ къ предёлwмъ ґхіатарHfа:
3 и3 прeйдутъ къ м0рю къ предёлwмъ їефалт‡мскимъ, дaже до предBлъ веfwрHна ни1жнzгw и3 дaже до газeра, и3 бyдетъ и3сх0дъ и4хъ къ м0рю.
4 И# наслёдствоваша сhнове їHсифwвы є3фрeмъ и3 манассjй,
5 и3 бhша предёлы сынHвъ є3фрeмлихъ по с0нмwмъ и4хъ: и3 бhша предёлы наслёдіz и4хъ t востHкъ ґтарHfъ и3 ґдaръ, дaже до веfwрHна вhшнzгw и3 газaры,
6 и3 прех0дzтъ предёлы къ м0рю въ махfHfъ t сёвера, и3 и4дутъ на вост0къ во fинafъ-силHмъ, и3 прeйдутъ t востHкъ во їанwхA,
7 и3 t їанwхA сни1дутъ во ґтарHfъ и3 въ наараfA и3 вє1си и4хъ: и3 прих0дzтъ ко їеріхHну и3 и3сх0дzтъ ко їoрдaну,
8 и3 t тапфY п0йдутъ предёлы къ м0рю къ водотeчи канA, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 къ м0рю. СіE наслёдіе плeмене сынHвъ є3фрeмлихъ по с0нмwмъ и4хъ.
9 И# грaды tлучє1нныz сынHмъ є3фрє1млимъ посредЁ наслёдіz сынHвъ манассjиныхъ, вси2 грaди и3 вє1си и4хъ.
10 И# не погуби2 є3фрeмъ хананeа живyщаго въ газeрэ: и3 њбитaша хананeє посредЁ є3фрeма, даю1ще є3мY д†ни до днeшнzгw днE, д0ндеже взhде фараHнъ цaрь є3гЂпетскій, и3 взS грaдъ, и3 запали2 є3го2 nгнeмъ: и3 хананeєвъ и3 ферезeєвъ и3 живyщихъ въ газeрэ и3збод0ша: и3 дадE є3го2 фараHнъ въ вёно дщeри своeй.