1 И# собрaсz вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ въ силHмъ, и3 водрузи1ша тaмw ски1нію свидёніz: и3 землS њдержaсz t ни1хъ.
2 И# њстaшасz сhнове ї}лєвы, и5же не наслёдиша наслёдіz своегw2 сeдмь племeнъ.
3 И# речE їисyсъ сынHмъ ї}лєвымъ: док0лэ вы2 разслаблsетесz вни1ти наслёдити зeмлю, ю4же дадE вaмъ гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ;
4 дaйте t вaсъ по три2 мyжы t плeмене, и3 послю2 и5хъ, и3 востaвше да пр0йдутъ зeмлю и3 да њпи1шутъ ю5 предо мн0ю, ћкоже є4сть лёпо раздэли1ти ю5. И# пріид0ша къ немY.
5 И# раздэли2 и5мъ на сeдмь частeй: їyда да постaвитъ предёлъ свои6мъ t лjва, и3 сhнове їw6сифли да постaвzтъ предёлъ свои6мъ t сёвера:
6 вh же раздэли1те зeмлю на сeдмь частeй, и3 принеси1те ко мнЁ сёмw, и3 и3знесY вaмъ жрeбій пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ:
7 нёсть бо чaсти ў вaсъ сынHмъ леv‡инымъ, занE жрeчество гDне чaсть и4хъ: гaдъ же и3 руви1мъ и3 полплeмене манассjина взsша наслёдіе своE њб8 nнY странY їoрдaна на вост0ки, є4же дадE и5мъ мwmсeй рaбъ гDень.
8 И# востaвше мyжіе поид0ша. И# заповёда їисyсъ мужє1мъ и3дyщымъ њписaти зeмлю, глаг0лz: и3ди1те и3 њбыди1те зeмлю, и3 њпиши1те ю5, и3 пріиди1те ко мнЁ, и3 и3знесY вaмъ здЁ жрeбій пред8 гDемъ въ силHмэ.
9 И# и3д0ша мyжіе, и3 њбыд0ша зeмлю и3 соглsдаша ю5, и3 њписaша ю5 по градHмъ є3S на сeдмь частeй въ кни1гу, и3 принес0ша ко їисyсу въ п0лкъ въ силHмъ.
10 И# вeрже и5мъ їисyсъ жрeбій пред8 гDемъ въ силHмэ: и3 раздэли2 тaмw зeмлю їисyсъ сынHмъ ї}лєвымъ по раздэлeнію и4хъ.
11 И# и3зhде жрeбій плeмене сынHвъ веніамjновыхъ пeрвый по с0нмwмъ и4хъ: и3 и3зыд0ша предёлы жрeбіz и4хъ посредЁ сынHвъ їyдиныхъ и3 посредЁ сынHвъ їHсифовыхъ.
12 И# бhша предёлы и4хъ t сёвера: t їoрдaна взhдутъ предёлы созади2 їеріхHна къ сёверу и3 взhдутъ къ горЁ къ м0рю, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 мавдарjтъ веfavнъ:
13 и3 пр0йдутъ tтyду предёлы лyзы созади2 лyзы t ю4га: сіS є4сть веfи1ль: и3 сни1дутъ предёлы сjи t ґтарHfъ-ґддaръ на г0рную, ћже є4сть къ лjву веfwрHнъ ни1жній,
14 и3 прeйдутъ предёлы, и3 њбhдутъ къ странЁ зрsщи къ м0рю t лjвы, t горы2 къ лицY веfwрHнъ лjва, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 въ каріafъ-ваaлъ: сeй є4сть каріаfіарjмъ, грaдъ сынHвъ їyдиныхъ. СіS є4сть чaсть ћже къ м0рю.
15 И# чaсть ћже къ лjву t чaсти каріafъ-ваaлъ: и3 пр0йдутъ предёлы морск‡z въ гаjнъ, на и3ст0чникъ воды2 нафfHновы,
16 и3 сни1дутъ предёлы на странY горы2, ћже є4сть пред8 лицeмъ дубрaвы, сhна є3н0ма, ћже є4сть t чaсти є3мeкъ рафаjнъ t сёвера, и3 сни1дутъ къ геенн0му созади2 їевyса t ю4га, и3 сни1дутъ на и3ст0чникъ рwги1ль,
17 и3 пр0йдутъ сквозЁ t сёвера, и3 пр0йдутъ на и3ст0чникъ самeса, и3 пр0йдутъ на галілHfъ, и4же є4сть прsмw къ восх0ду є3дwмjмъ: и3 сни1дутъ на кaмень ваaнъ сынHвъ руви1млихъ,
18 и3 пр0йдутъ созади2 веfарaвы t сёвера, и3 сни1дутъ ко ѓравэ,
19 и3 сни1дутъ съ ѓравы (*на) предёлы созади2 веfаглA t сёвера, и3 бyдетъ и3сх0дъ предёлwвъ на х0лмъ м0рz слaнагw t сёвера въ странY їoрдaнову t лjвы. Сjи предёлы сyть t ю4га: и3 їoрдaнъ њпредэли1тъ ю5 t страны2 вост0ка.
20 СіE наслёдіе сынHвъ веніамjновыхъ, предёлы є3гw2 w4крестъ по с0нмwмъ и4хъ.
21 И# бhша грaды плeмене сынHвъ веніамjновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, їеріхw2 и3 виfаглA и3 ґмеккасjсъ,
22 и3 веfаравA и3 семрjмъ и3 виfи1лъ,
23 и3 ґvjмъ и3 ґфарA, и3 ґфрA (*и3 є3карeнъ),
24 и3 кафираммjнъ и3 ґфнJ и3 гаваA: грaды дванaдесzть и3 вє1си и4хъ:
25 гаваHнъ и3 рамA и3 вирHfъ,
26 и3 масфA и3 хефірA и3 ґмwсA,
27 и3 рекeмъ и3 їерфаи1лъ и3 fаралA,
28 и3 силалeфъ и3 їевyсъ (*сeй є4сть їеrли1мъ), и3 гаваafъ и3 грaдъ їарjмъ: грaды тринaдесzть и3 вє1си и4хъ. СіE наслёдіе сынHвъ веніамjновыхъ по с0нмwмъ и4хъ.