1 И# и3зhде вторhй жрeбій сmмеHну, плeмени сынHвъ сmмеHновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, и3 бhсть наслёдіе и4хъ посредЁ жрeбіz сынHвъ їyдиныхъ.
2 И# бhсть жрeбій и4хъ вирсавеE и3 савеE и3 мwладA,
3 и3 ґсерсуaлъ и3 ваfyлъ, и3 велвwлA и3 ґс0мъ,
4 и3 є3лfулaдъ и3 є3рмA,
5 и3 секелaгъ и3 веfаммаргасвHfъ, и3 ґсерсусjмъ
6 и3 веfалвafъ, и3 сeла и4хъ: грaды тринaдесzть и3 вє1си и4хъ.
7 Ґjнъ и3 реммHfъ, и3 є3еfeръ и3 ґсaмъ, грaды четhри и3 вє1си и4хъ:
8 и3 вс‰ предгр†діz, ±же w4крестъ градHвъ си1хъ дaже до ваалfерирраммHfъ, и3дyщихъ во їамefъ къ лjву. СіE наслёдіе племeнъ сынHвъ сmмеHновыхъ по с0нмwмъ и4хъ.
9 T жрeбіz їyдина наслёдіе плeмене сынHвъ сmмеHновыхъ, ћкw бhсть чaсть сынHвъ їyдиныхъ б0лшаz нeжели и4хъ: и3 наслёдиша сhнове сmмеHнwвы посредЁ жрeбіz и4хъ.
10 И# и3зhде жрeбій трeтій завулHну по с0нмwмъ и4хъ: и3 бyдутъ предёлы наслёдіz и4хъ до сарjда:
11 и3 восх0дzтъ предёлы и4хъ къ м0рю и3 марілЁ, и3 д0йдутъ къ давасefу, и3 сни1дутсz въ дeбрь, ћже є4сть къ лицY їекнaма,
12 и3 њбратsтсz t сарjда проти1ву t вост0кwвъ самeсъ на предёлы хасалHfъ-fавHръ, и3 пр0йдутъ къ даврafу, и3 взhдутъ къ їафаги2:
13 и3 tтyду њбhдутъ супроти1въ на вост0ки въ геfаефeръ, во грaдъ касjмъ, и3 пр0йдутъ на реммwнaмъ маfарjмъ ґннуA,
14 и3 њбhдутъ предёлы къ сёверу на є3ннаfHfъ, и3 бyдетъ и3сх0дъ и4хъ къ гaю їефfаи1лъ,
15 и3 каттafъ и3 наалHлъ, и3 семрHнъ и3 їадилA и3 виfлеeмъ: грaды дванaдесzть и3 вє1си и4хъ.
16 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ завулHновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 вє1си и4хъ.
17 И# їссахaру и3зhде жрeбій четвeртый, сынHмъ їссахaрwвымъ по сродствHмъ и4хъ,
18 и3 бhша предёлы и4хъ їезраeль и3 ґхаселHfъ и3 сунaмъ,
19 и3 ґферарjмъ и3 сіaнъ, (*и3 ренafъ) и3 ґнахарefъ,
20 и3 раввHfъ и3 кесіHнъ и3 ґемE,
21 и3 рамafъ и3 и3нганнjмъ, и3 и3наддA и3 веfфаси1съ:
22 и3 сни1дутсz предёлы къ fавHру и3 къ сасімafу къ м0рю, и3 веfсмaсъ, и3 бyдетъ є3гw2 и3сх0дъ предBлъ їoрдaнъ: грaды шестьнaдесzть и3 вє1си и4хъ.
23 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ їссахaровыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и3 предгр†діz и4хъ.
24 И# и3зhде жрeбій пsтый плeмене сынHвъ ґси1ровыхъ по с0нмwмъ и4хъ,
25 и3 бhша предёлы и4хъ хелкafъ и3 nолJ, и3 ватнE и3 ґхсaфъ,
26 и3 є3лімeлехъ и3 ґмaдъ и3 масaлъ: и3 прибли1жатсz къ карми1лу къ м0рю, и3 сіHру и3 лаванafу,
27 и3 њбратsтсz t востHкъ с0лнца въ ви1fъ-дагHнъ, и3 прибли1жатсz къ завулHну, и3 въ гaй їефfаи1лъ къ сёверу, (*и3 вни1дутъ предёлы ґсаfA) въ ви1fъ-ґемeкъ, и3 да и4дутъ по доли1нэ ґніи1ла, и3 пр0йдутъ въ хавHлъ њшyюю,
28 и3 ґхрaнъ и3 роHвъ, и3 ґммHнъ и3 канA, дaже до сідHна вели1кагw:
29 и3 возвратsтсz предёлы въ рамY, и3 дaже до грaда твeрда тmрjанъ, и3 возвратsтсz предёлы до сусы2, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 м0ре, и3 t ќжа въ ґхзjфъ,
30 и3 ґммA и3 ґфeкъ и3 раHвъ: грaды двaдесzть двA и3 вє1си и4хъ.
31 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ ґси1ровыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 вє1си и4хъ.
32 И# нефfалjму и3зhде жрeбій шестhй, сынHмъ нефfал‡млимъ по с0нмwмъ и4хъ,
33 и3 бhша предёлы и4хъ меелeфъ и3 милHнъ, и3 весенанjмъ и3 ґрмE, и3 накeвъ и3 їавни1лъ, дaже до лаккyнъ: и3 бhша и3сх0ди и4хъ їoрдaнъ:
34 и3 возвратsтсz предёлы къ м0рю въ ґзанHfъ-fавHръ, и3 пр0йдутъ tтyду во їкHкъ, и3 при1ткнутсz къ завулHну t ю4га, и3 ґси1ру прибли1жатсz къ м0рю, и3 ко їyдэ їoрдaнъ t востHкъ с0лнца.
35 И# грaды њграждeни тmрjанъ, тЂръ и3 ґмafъ, и3 реккafъ и3 хенер0fъ,
36 и3 ґдамJ и3 рамA и3 ґсHръ,
37 и3 кедeсъ и3 є3драJ и3 и3ст0чникъ ґс0ръ,
38 и3 їаріHнъ и3 магдаліи1лъ, њрaнъ и3 веfанafъ и3 fасмyсъ: грaды девzтьнaдесzтъ и3 вє1си и4хъ.
39 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ нефfалjмлихъ по ср0дству и4хъ, грaды и3 предгр†діz и4хъ.
40 И# дaну и3 плeмени сынHвъ дaновыхъ по с0нмwмъ и4хъ и3зhде жрeбій седмhй,
41 и3 бhша предёлы и4хъ сараA и3 є3сfа0лъ и3 грaды самeсъ,
42 и3 саламjнь и3 є3алHнъ и3 їеfлA,
43 и3 є3лHнъ и3 fамнA и3 ґккарHнъ,
44 и3 є3лfекw2 и3 гаваfHнъ и3 вааfHfъ,
45 и3 їyfъ и3 ваниварaкъ и3 геfреммHнъ,
46 и3 t м0рz їеракHнска, и3 и3рaккwнъ, предёлъ бли1з8 ї0ппы, и3 и3зhде предёлъ сынHвъ дaновыхъ t ни1хъ.
47 И# и3зыд0ша сhнове дaнwвы и3 воевaша ласeмъ, и3 взsша є3го2 и3 порази1ша є3го2 џстріемъ мечA: и3 њбитaша въ нeмъ, и3 нарек0ша и4мz є3гw2 ласендaнъ, по и4мени дaна nтцA своегw2. И# ґморрeй њстaсz жи1ти во є3лHмэ и3 въ саламjнэ: и3 њтzготЁ рукA є3фрeмлz на ни1хъ, и3 бhша и5мъ дaнницы.
48 СіE наслёдіе плeмене сынHвъ дaновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 вє1си и4хъ. И# не и3стреби1ша сhнове дaнwвы ґморрeа њѕлоблsющаго и5хъ на горЁ, и3 не даsху и5мъ ґморрeє и3сходи1ти на ю3д0ль, и3 ўтэсни1ша t ни1хъ предёлъ чaсти и4хъ.
49 И# соверши1ша раздэлsти зeмлю въ предёлэхъ є3S: и3 дaша сhнове ї}лєвы жрeбій їисyсу сhну наvи1ну повелёніемъ гDнимъ средЁ себє2,
50 и3 дaша є3мY грaдъ, є3г0же проси2, fамнafъ-сараи2, и4же є4сть въ горЁ є3фраjмъ: и3 создA грaдъ, и3 всели1сz въ нeмъ.
51 Сі‰ раздэлє1ніz, ±же раздэли1ша є3леазaръ жрeцъ и3 їисyсъ наvи1нъ и3 кн‰зи nтeчествъ въ племенёхъ ї}левыхъ по жрeбіzмъ въ силHмэ пред8 гDемъ, ў двeрій ски1ніи свидёніz. И# скончaша дэли1ти зeмлю.