1 И# пріид0ша старBйшины nтeчествъ сынHвъ леvjиныхъ къ є3леазaру жерцY и3 ко їисyсу сhну наvи1ну и3 къ старёйшинамъ nтeчествъ t племeнъ сынHвъ ї}левыхъ,
2 и3 рёша къ ни6мъ въ силHмэ въ земли2 ханаaни, глаг0люще: заповёда гDь рук0ю мwmсeовою дaти нaмъ грaды є4же њбитaти, и3 њкрє1стнаz и4хъ предгр†діz скотHмъ нaшымъ.
3 И# дaша сhнове ї}лєвы леvjтwмъ t ўчaстій свои1хъ по повелёнію гDню грaды сі‰ и3 њкрє1стнаz предгр†діz и4хъ.
4 И# и3зhде жрeбій с0нму каafову, и3 бhсть сынHмъ ґарw6нимъ жерцє1мъ леvjтwмъ t плeмене їyдина и3 t плeмене сmмеHнz и3 t плeмене веніамjнz по жрeбіємъ грaды тринaдесzть:
5 и3 сынHмъ каafwвымъ њстaвшымсz t (ср0дства) плeмене є3фрeмова и3 t плeмене дaнова и3 t полуплeмене манассjина по жрeбію грaды дeсzть:
6 и3 сынHмъ гирсw6нимъ t плeмене їссахaрова и3 t плeмене ґси1рова, и3 t плeмене нефfалjмлz и3 t полуплeмене манассjина (є4же) въ васaнэ, по жрeбію грaды тринaдесzть:
7 и3 сынHмъ мер†рінымъ по с0нмwмъ и4хъ, t плeмене руви1млz и3 t плeмене гaдова и3 t плeмене завулHнz, по жрeбію грaды дванaдесzть.
8 И# дaша сhнове ї}лєвы леvjтwмъ грaды сі‰ и3 њкрє1стнаz и4хъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю, по жрeбію.
9 И# дадE плeмz сынHвъ їyдиныхъ и3 плeмz сынHвъ сmмеHновыхъ и3 плeмz сынHвъ веніамjновыхъ грaды сі‰: и3 нарек0ша по и4мени.
10 И# бhша сынHмъ ґарHнwвымъ t с0нма каafова сынHвъ леvjиныхъ, ћкw си6мъ бhсть жрeбій пeрвый.
11 И# дадE и5мъ каріаfарв0къ, митроп0ль сынHвъ є3нaковыхъ (*сeй є4сть хеврHнъ въ горЁ їyдинэ), и3 њкрє1стнаz и4хъ.
12 И# сeла грaда (сегw2) и3 вє1си є3гw2 дадE їисyсъ халeву сhну їефоннjину во њбдержaніе є3гw2.
13 И# сынHмъ ґарHна жерцA дадE грaдъ ўбёжище ўби1вшему хеврHнъ и3 tлучє1ннаz ±же къ немY:
14 и3 левнY и3 tлучє1ннаz ±же къ нeй: и3 їеfeръ и3 tлучє1ннаz ±же къ немY: и3 є3сfемw2 и3 tлучє1ннаz ±же къ немY:
15 и3 њлHнъ и3 tлучє1ннаz ±же къ немY: и3 давjръ и3 tлучє1ннаz ±же къ немY:
16 и3 ґjнъ и3 tлучє1ннаz є3мY: и3 їеттA и3 tлучє1ннаz є3мY: и3 веfсамЂсъ и3 tлучє1ннаz є3мY: грaды дeвzть t двY племeнъ си1хъ.
17 И# t плeмене веніамjнz гаваHнъ и3 tлучє1ннаz є3мY: и3 гавеE и3 њкрє1стнаz є3гw2:
18 и3 ґнаfHfъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 ґлмHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.
19 Вси2 грaды сынHвъ ґарHновыхъ жерцє1въ, грaды тринaдесzть и3 њкрє1стнаz и4хъ.
20 И# с0нмwмъ сынHвъ каafовыхъ леvjтwмъ, њстaвльшымсz t сынHвъ каafовыхъ, и3 бhсть грaдъ предёлwвъ и4хъ t плeмене є3фрeмова.
21 И# дaша и5мъ грaдъ ўбёжище ўби1вшему сmхeмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2 въ горЁ є3фрeмли: и3 газeръ и3 њкрє1стнаz є3гw2:
22 и3 кавсаjмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 веfwрHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.
23 И# t плeмене дaнова є3лfекw2 и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 гавеfHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2:
24 и3 є3лHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 геfреммHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.
25 И# t полуплeмене манассjина fаанaхъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 веfсaмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: гр†да двA.
26 Вси2 грaды дeсzть и3 њкрє1стнаz и4хъ с0нмwмъ сынHвъ каafовыхъ њстaвльшымсz.
27 И# сынHмъ гирсw6нимъ ср0дникwмъ леv‡тскимъ, t полуплeмене манассjина, грaды tлучє1нныz ўби1вшымъ, гwлaнъ въ васанjтідэ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 веесfерA и3 њкрє1стнаz є3гw2: гр†да двA.
28 И# t плeмене їссахaрова кісіHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 деврafъ и3 њкрє1стнаz є3гw2:
29 и3 їермHfъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 и3ст0чникъ пи1сменъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.
30 И# t плeмене ґси1рова масаaлъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 ґвдHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2:
31 и3 fелкafъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 роHвъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.
32 И# t плeмене нефfалjмова грaдъ њпредэлeнный ўби1вшему кедeсъ въ галілeи и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 є3маfдHръ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 ноеммHнъ и3 tлучє1ннаz є3гw2: грaды три2.
33 Вси2 грaды гирсHнwвы по с0нмwмъ и4хъ, грaды тринaдесzть и3 tлучє1ннаz и4хъ.
34 И# с0нму сынHвъ мерaріныхъ леvjтwмъ пр0чымъ, t плeмене сынHвъ завулHнихъ, їекнаaмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 карfA и3 њкрє1стнаz є3гw2:
35 и3 дамнA и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 наалHлъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.
36 И# њб8 nнY странY їoрдaна ко їеріхHну t плeмене руви1мова дадE грaдъ ўбёжище ўби1вшему вос0ръ въ пустhни місHръ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 їази1ръ и3 њкрє1стнаz є3гw2:
37 и3 гедсHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 масфA и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.
38 И# t плeмене гaдова грaдъ ўбёжища ўби1вшему рамHfъ въ галаaдэ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 манаjмъ и3 њкрє1стнаz є3гw2:
39 и3 є3севHнъ и3 њкрє1стнаz є3гw2: и3 їази1ръ и3 њкрє1стнаz є3гw2: грaды четhри.
40 Вси2 грaды сынHмъ мер†рінымъ по с0нмwмъ и4хъ, њстaвльшихсz t плeмене леvjина, и3 бhша предёлы и4хъ грaды дванaдесzть.
41 Вси2 грaды леvjтстіи посредЁ њбдержaніz сынHвъ ї}левыхъ четhредесzть и3 џсмь градHвъ и3 њкрє1стнаz и4хъ, w4крестъ градHвъ си1хъ:
42 грaдъ и3 њкрє1стнаz w4крестъ грaда: тaкw всBмъ градHмъ си6мъ. И# соверши2 їисyсъ раздэли1вый зeмлю въ предёлэхъ є3S: и3 дaша сhнове ї}лєвы чaсть їисyсу повелёніемъ гDнимъ: дaша є3мY грaдъ, є3г0же проси2: fамнасахaръ дaша є3мY на горЁ є3фрeмовэ. И# создA їисyсъ грaдъ, є3г0же проси2, и3 всели1сz въ нeмъ. И# взS їисyсъ ножы2 кaмєнныz, и4миже њбрёзова сhны ї}лєвы, роди1вшыzсz на пути2 въ пустhни, ћкw не њбрёзашасz въ пустhни, и3 положи2 | во fамнасахaрэ.
43 И# дадE гDь ї}лю всю2 зeмлю, ю4же клsтсz дaти nтцє1мъ и4хъ: и3 наслёдиша ю5 и3 всели1шасz въ нeй.
44 И# ўпок0и гDь и5хъ w4крестъ, ћкоже клsтсz nтцє1мъ и4хъ: не востA никт0же проти1ву и5мъ t всёхъ врагHвъ и4хъ: и3 вс‰ враги2 и4хъ предадE и5мъ гDь въ рyки и4хъ.
45 Не њскудЁ сл0во (ни є3ди1но) t всёхъ гlгHлъ благи1хъ, ±же речE гDь сынHмъ ї}лєвымъ: вс‰ собhшасz.