1 И# бhсть по днeхъ мн0зэхъ, є3гдA ўпок0и гDь бGъ ї}лz t всёхъ врагHвъ є3гw2 и5же w4крестъ, и3 їисyсъ состарёсz прошeдъ дни6.
2 И# созвA їисyсъ вс‰ сhны ї}лєвы и3 старBйшины и4хъ, и3 кн‰зи и4хъ и3 судіи6 и4хъ и3 книгHчіz и4хъ, и3 речE къ ни6мъ: ѓзъ состарёхсz и3 проид0хъ дни6:
3 вh же ви1дэсте вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь бGъ вaшъ всBмъ kзhкwмъ си6мъ t лицA вaшегw, занE гDь бGъ нaшъ споб0рствовавый нaмъ:
4 ви1дите, ћкw низверг0хъ вaмъ kзhки њстaвшыzсz вaмъ сі‰ во жрeбіихъ племенHмъ вaшымъ, t їoрдaна вс‰ kзhки потреби1хъ, и3 t м0рz вели1кагw, є4же њпредэли1тъ на зaпадъ с0лнца:
5 гDь же бGъ вaшъ сaмъ потреби1тъ и5хъ t лицA вaшегw, д0ндеже поги1бнутъ, и3 п0слетъ на нS ѕвBри ди6віz, д0ндеже потреби1тъ и5хъ и3 цари6 и4хъ t лицA вaшегw, и3 наслёдите зeмлю и4хъ, ћкоже гlа вaмъ гDь бGъ вaшъ:
6 ўкрэпи1тесz u5бо ѕэлw2 храни1ти и3 твори1ти вс‰ напи6саннаz въ кни1гахъ зак0на мwmсeова, да не ўклонитeсz t негw2 на дeсно и3ли2 на лёво:
7 ћкw да не вни1дете во kзhки њстaвшыzсz сі‰, и3 и3менA богHвъ и4хъ да не воз8именyютсz въ вaсъ, нижE да кленeтесz и4ми, нижE да послyжите и5мъ, нижE поклони1тесz и5мъ:
8 но т0кмw гDу бGу вaшему прилэпи1тесz, ћкоже твори1сте до сегw2 днE:
9 и3 потреби2 гDь t лицA вaшегw kзhки вели6ки и3 си6льны, и3 никто2 противостA вaмъ до сегw2 днE:
10 є3ди1нъ t вaсъ прогнA тhсzщы, ћкw гDь бGъ вaшъ споб0рствоваше вaмъ, ћкоже гlа вaмъ:
11 и3 сохрани1те ѕэлw2 люби1ти гDа бGа вaшего:
12 ѓще бо tвратитeсz и3 приложитeсz ко њстaвшымсz kзhкwмъ си6мъ, и5же съ вaми, и3 брaки сотворитE съ ни1ми, и3 смэситeсz съ ни1ми, и3 nни2 съ вaми,
13 вёдэніемъ ўвёдите, ћкw не приложи1тъ гDь потреби1ти kзhки сі‰ t лицA вaшегw: и3 бyдутъ вaмъ въ сBти и3 въ соблaзны, и3 въ гвHздіz въ пzтaхъ вaшихъ и3 въ стрёлы во nчесёхъ вaшихъ, д0ндеже поги1бнете t земли2 благjz сеS, ю4же дадE вaмъ гDь бGъ вaшъ:
14 ѓзъ же днeсь tхождY въ пyть, ћкоже и3 вси2 и5же на земли2: и3 познaете всёмъ сeрдцемъ вaшимъ и3 душeю вaшею, ћкw ни є3ди1но сл0во tпадE t всёхъ словeсъ благи1хъ, ±же речE гDь бGъ вaшъ къ вaмъ: вс‰ прих0дzтъ вaмъ, и3 не рaзнствова t ни1хъ ни є3ди1но сл0во:
15 и3 бyдетъ, и4мже w4бразомъ прих0дzтъ на вaсъ вс‰ словесA дHбраz, ±же гlа гDь бGъ къ вaмъ, тaкw наведeтъ гDь на вы2 вс‰ словесA ѕл†z, д0ндеже потреби1тъ вы2 t земли2 благjz сеS, ю4же дадE вaмъ гDь бGъ вaшъ:
16 внегдA престyпите завётъ гDа бGа вaшегw, є3г0же заповёда вaмъ, и3 шeдше послyжите богHмъ и3ны6мъ и3 покл0нитесz и5мъ: и3 разгнёваетсz ћростію гDь на вы2, и3 поги1бнете ск0рw t земли2 благjz, ю4же дадE гDь вaмъ.