1 И# речE гDь ко їисyсу: не б0йсz, нижE ўжасaйсz: поими2 съ соб0ю вс‰ мyжы вои6нскіz, и3 востaвъ взhди въ гaй: сE, предaхъ въ рyцэ твои2 царS гaйска и3 зeмлю є3гw2, и3 лю1ди є3гw2 и3 грaдъ є3гw2:
2 и3 да сотвори1ши гaю и3 царю2 є3гw2, ћкоже сотвори1лъ є3си2 їеріхHну и3 царю2 є3гw2: и3 плёнъ є3гw2 и3 скоты2 є3гw2 да плэни1ши себЁ: ўстр0й же себЁ подсaду грaду за соб0ю.
3 И# востA їисyсъ и3 вси2 мyжіе вои1нстіи, да вни1дутъ въ гaй: и3 и3збрA їисyсъ три1десzть тhсzщъ мужeй вои1нскихъ си1льныхъ крёпостію и3 послA и5хъ н0щію,
4 и3 заповёда и5мъ, глаг0лz: вы2 скрhйтесz за грaдомъ: не далeче бyдите t грaда ѕэлw2, и3 бyдите вси2 гот0ви:
5 ѓзъ же и3 вси2 лю1діе и5же со мн0ю пристyпимъ ко грaду: и3 бyдетъ є3гдA и3зhдутъ живyщіи въ гаи2 въ срётеніе нaмъ, ћкоже и3 прeжде, и3 побёгнемъ t лицA и4хъ:
6 и3 є3гдA и3зhдутъ в8слёдъ нaсъ, tт0ргнемъ и5хъ t грaда: и3 рекyтъ: бэжaтъ сjи t лицA нaшегw, ћкоже и3 прeжде:
7 вh же востaнете t подсaды, и3 п0йдете во грaдъ, и3 предaстъ є3го2 гDь бGъ нaшъ въ рyцэ вaши:
8 и3 бyдетъ є3гдA в0змете грaдъ, запали1те є3го2 nгнeмъ, по словеси2 семY сотвори1те: сE, заповёдаю вaмъ.
9 И# послA и5хъ їисyсъ, и3 и3д0ша въ подсaду: и3 сэд0ша междY веfи1лемъ и3 междY гaіемъ, t м0рz гaіа.
10 И# востaвъ їисyсъ заyтра, соглsда лю1ди: и3 взhде сaмъ и3 стaрцы ї}лтестіи пред8 людьми2 въ гaй.
11 И# вси2 лю1діе вои1нстіи съ ни1мъ взыд0ша, и3 и3дyще пріид0ша сопроти1въ грaда t вост0кwвъ: и3 подс†ды грaда t м0рz.
12 И# њполчи1шасz t сёвера гaіа, и3 (бhсть) дeбрь междY и4ми и3 междY гaіемъ. И# взS ћкw пsть тhсzщъ мужeй, и3 положи2 и5хъ на подсaду междY веfи1лемъ и3 гaіемъ t зaпада гaіа.
13 И# постaвиша лю1діе вeсь п0лкъ t сёвера грaда, ґ прHчаz є3гw2 t м0рz грaда. И# п0йде їисyсъ въ н0щь џну посредЁ дeбри.
14 И# бhсть є3гдA ўви1дэ цaрь гaйскій, потщaсz, и3 востA рaнw и3 и3зhде въ срётеніе и5мъ прsмw на брaнь, сaмъ и3 вси2 лю1діе є3гw2 съ ни1мъ во врeмz, пред8 лицeмъ подсaды: џнъ же не вёдzше, ћкw подсaда є3мY є4сть за грaдомъ (є3гw2).
15 И# ўви1дэ, и3 tи1де їисyсъ и3 вeсь лю1дъ t лицA и4хъ, и3 побэжE путeмъ пустhни.
16 И# ўкрэпи1сz вeсь лю1дъ гнaти в8слёдъ и4хъ, и3 погнaша в8слёдъ сынHвъ ї}левыхъ, и3 tступи1ша t грaда.
17 (И#) не њстaсz никт0же въ гаи2 и3 веfи1ли, и4же не погнA в8слёдъ ї}лz: и3 њстaвиша грaдъ tвeрстъ, и3 гнaша в8слёдъ ї}лz.
18 И# речE гDь ко їисyсу: простри2 рyку твою2 съ копіeмъ, є4же въ руцЁ твоeй, на грaдъ, занE въ рyку твою2 предaхъ є3го2: и3 подс†ды востaнутъ вск0рэ t мёста своегw2. И# прострE їисyсъ рyку свою2 и3 съ копіeмъ на грaдъ.
19 И# подс†ды востaша ск0рw t мёста своегw2: и3 и3зыд0ша, є3гдA прострE рyку, и3 внид0ша во грaдъ, и3 взsша є3го2: и3 потщaвшесz запали1ша грaдъ nгнeмъ.
20 И# њзрёвшесz њбитaтєли гaйстіи вспsть себє2, ўзрёша дhмъ восходsщь t грaда до небесE, и3 ктомY не и3мёша кaмw побёгнути, сёмw и3ли2 nвaмw: лю1діе же бэгyщіи въ пустhню њбрати1шасz на гонsщихъ.
21 Їисyсъ же и3 вeсь ї}ль ўви1дэша, ћкw взsша подс†ды грaдъ, и3 ћкw восх0дитъ дhмъ грaдный до небесE: и3 њбрати1вшесz и3зби1ша мужeй гaйскихъ.
22 И# сjи и3зыд0ша и3з8 грaда проти1ву и5мъ, и3 бhша посредЁ полкA ї}лева, сjи tсю1ду и3 сjи toнyду: и3 и3зби1ша и5хъ, д0ндеже не њстaсz ни є3ди1нъ t ни1хъ цёлъ, ни ўбэжA.
23 И# царS гaйска ћша жи1ва, и3 привед0ша є3го2 ко їисyсу.
24 И# бhсть є3гдA престaша сhнове ї}лєвы сэкyще всёхъ сyщихъ въ гаи2 и3 сyщихъ на полsхъ и3 на горЁ и3сх0да, и3дёже гони1ша и5хъ, и3 пад0ша вси2 џстріемъ мечA на нeй до концA: и3 њбрати1сz їисyсъ въ гaй и3 посэчE и5хъ мечeмъ.
25 И# бhша вси2 пaдшіи въ т0й дeнь t мyжеска п0лу и3 до жeнска дванaдесzть тhсzщъ, вси2 живyщіи въ гаи2.
26 Їисyсъ же не њбрати2 руки2 своеS, ю4же прострE съ копіeмъ, д0ндеже проклS всёхъ њбитaющихъ въ гаи2.
27 КромЁ скотHвъ (и4хъ) и3 и3мёніz, ±же во грaдэ џнэмъ, вс‰ плэни1ша себЁ сhнове ї}лєвы по повелёнію гDню, ћкоже повелЁ гDь їисyсу.
28 И# запали2 грaдъ їисyсъ nгнeмъ: зeмлю неwбитaему во вёкъ положи2 є3го2 дaже до сегw2 днE.
29 И# царS гaйска повёси на дрeвэ сугyбэмъ: и3 бsше на дрeвэ до вeчера: и3 заходsщу с0лнцу повелЁ їисyсъ, и3 снsша тёло є3гw2 съ дрeва, и3 поверг0ша є5 въ р0въ пред8 враты2 грaда: и3 насhпа над8 ни1мъ громaду вели1ку кaменіz дaже до сегw2 днE.
30 ТогдA создA їисyсъ nлтaрь гDу бGу ї}леву на горЁ гевaлъ,
31 ћкоже заповёда мwmсeй рaбъ гDень сынHмъ ї}лєвымъ, и3 ћкоже написaсz въ зак0нэ мwmсeовэ, nлтaрь t кaменій всецёлыхъ, на ни1хже не возложи1сz желёзо: и3 вознесE тaмw всесожжє1ніz гDу и3 жeртву спасeніz.
32 И# написA їисyсъ на кaменіихъ вторhй зак0нъ, зак0нъ мwmсeовъ, є3г0же написA пред8 сы6ны ї}левыми.
33 И# вeсь ї}ль, и3 стaрцы и4хъ и3 судіи6 и4хъ и3 книгHчіz и4хъ предходsху сю1ду и3 сю1ду пред8 ківHтомъ, и3 жерцы2 и3 леvjти воздвизaша ківHтъ завёта гDнz, пришeлецъ же и3 тузeмецъ: и5же бhша полови1на и4хъ бли1з8 горы2 гарізjнъ, и3 полови1на и4хъ бли1з8 горы2 гевaлъ, ћкоже заповёда мwmсeй рaбъ гDень блгcви1ти людjй ї}левыхъ въ пeрвыхъ.
34 И# по си1хъ тaкw прочтE їисyсъ вс‰ словесA зак0на сегw2, благословє1ніz и3 кл‰твы, по всемY напи1санному въ зак0нэ мwmсeовэ.
35 Не бsше словесE t всёхъ, ±же заповёда мwmсeй їисyсу, є3гHже не прочтE їисyсъ во ќши всегw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ, мужє1мъ и3 женaмъ, и3 дётемъ и3 пришeлцємъ приходsщымъ ко ї}лю.