1 Е#гдa же ўслhшаша вси2 цaріе ґморрeйстіи, и5же њб8 nнY странY їoрдaна, и5же въ г0рнэй и3 и5же въ рaвнэй, и3 и5же во всeмъ прим0ріи м0рz вели1кагw и3 и5же при ґнтілівaнэ, и3 хеттє1и и3 ґморрє1и, и3 гергесє1и и3 хананє1и, и3 ферезє1и и3 є3vє1и и3 їевусє1и,
2 снид0шасz вкyпэ сэщи1сz со їисyсомъ и3 со ї}лемъ є3диномhсленнw.
3 И# живyщіи въ х0лмэ въ гаваHнэ слhшаша вс‰, є3ли6ка сотвори2 гDь їеріхHну и3 гaю,
4 и3 сотвори1ша и3 сjи съ лукaвствомъ, и3 шeдше ўгот0ваша бр†шна и3 ўгот0вашасz: и3 взeмше врє1тища вє1тха на nслы2 сво‰, и3 мёхи вінA вє1тхи и3 разсёдшыzсz зав‰заны:
5 и3 сапоги2 вє1тхи и3 заплaчєны на ногY и4хъ, и3 ри6зы њбвєтшaны на ни1хъ, и3 хлёбы брaшна и4хъ бёша прес0хли и3 сплёснэли и3 сдр0блени.
6 И# пріид0ша ко їисyсу въ п0лкъ ї}левъ въ галгaлы, и3 рек0ша ко їисyсу и3 всемY ї}лю: t земли2 дaльніz пріид0хомъ, и3 нн7э завэщaйте нaмъ завётъ.
7 И# рек0ша сhнове ї}лєвы къ хоррeю: ви1ждь, не посредё ли нaсъ живeши, и3 кaкw тебЁ завэщaю завётъ;
8 И# рек0ша ко їисyсу: раби2 є3смы2 твои2. И# речE къ ни6мъ їисyсъ: tкyду є3стE; и3 tкyду пріид0сте;
9 И# рек0ша къ немY: t дaльніz земли2 ѕэлw2 пріид0хомъ раби2 твои2 во и4мz гDа бGа твоегw2: слhшахомъ бо и4мz є3гw2 и3 вс‰, є3ли6ка сотвори2 во є3гЂптэ,
10 и3 вс‰, є3ли6ка сотвори2 двои1мъ царє1мъ ґморрє1йскимъ, и5же бhша њб8 nнY странY їoрдaна, сиHну царю2 є3севHнску и3 w4гу царю2 васaнску, и4же живsше во ґстарHfэ и3 во є3драjнэ.
11 И# слhшавше рек0ша къ нaмъ стaрцы нaши и3 вси2 живyщіи на земли2 нaшей, глаг0люще: возми1те себЁ брaшно на пyть и3 и3ди1те проти1ву и5мъ, и3 рцhте къ ни6мъ: раби2 є3смы2 вaши, и3 нн7э завэщaйте нaмъ завётъ:
12 сjи хлёбы нaши, тє1плыz на пyть взsхомъ и5хъ t домHвъ нaшихъ, въ џньже дeнь и3зыд0хомъ пріити2 къ вaмъ: нн7э же пресх0ша и3 бhша содр0блени:
13 и3 сjи мёси вінA, и5хже наліsхомъ нHвы, и3 сjи разсэд0шасz: и3 ри6зы нaшz сі‰ и3 њб{вища н†ша њбетшaша t д0лгагw пути2 ѕэлw2.
14 И# взsша кн‰зи брaшно и4хъ, ґ гDа не вопроси1ша.
15 И# сотвори2 їисyсъ съ ни1ми ми1ръ, и3 ўстaви къ ни6мъ завётъ, є4же снабдёти и5хъ: и3 клsшасz и5мъ кн‰зи с0нма.
16 И# бhсть по тріeхъ днeхъ по завэщaніи къ ни6мъ завёта, ўслhшаша, ћкw бли1з8 и4хъ сyть и3 ћкw посредЁ и4хъ живyтъ.
17 И# востaша сhнове ї}лєвы и3 внид0ша во грaды и4хъ въ трeтій дeнь: грaди же и4хъ (бsху) гаваHнъ и3 кефірA, и3 вирHтъ и3 грaдъ їарjмъ.
18 И# не сотвори1ша съ ни1ми рaти (їисyсъ и3) сhнове ї}лєвы, ћкw клsшасz и5мъ вси2 кн‰зи с0нма гDемъ бGомъ ї}левымъ. И# роптaша вeсь с0нмъ ї}левъ на кнzзeй.
19 И# рек0ша вси2 кн‰зи всемY с0нму: мы2 клsхомсz и5мъ гDемъ бGомъ ї}левымъ, и3 нн7э не возм0жемъ коснyтисz и4хъ:
20 сіE сотвори1мъ и5мъ, є4же живи1ти и5хъ, и3 снабди1мъ и5хъ, и3 не бyдетъ на нaсъ гнёва клsтвы рaди, є4юже клsхомсz и5мъ.
21 И# рек0ша и5мъ кн‰зи: да живyтъ сjи, и3 бyдутъ древосёчцы и3 водон0сцы всемY с0нму. И# сотвори2 вeсь с0нмъ, ћкоже рек0ша и5мъ кн‰зи.
22 И# созвA и5хъ їисyсъ и3 речE и5мъ, глаг0лz: почто2 прельсти1сте мS, глаг0люще: далeче є3смы2 t тебє2 ѕэлw2; вh же насeлницы є3стE t живyщихъ въ нaсъ:
23 и3 нн7э пр0клzти є3стE: и3 не њскудёетъ t вaсъ рaбъ, нижE древосёчецъ, нижE водон0сецъ мнЁ и3 бGу моемY.
24 И# tвэщaша їисyсу, глаг0люще: понeже возвэсти1сz нaмъ (рабHмъ твои6мъ), є3ли6ка заповёда гDь бGъ тв0й мwmсeю рабY своемY, дaти вaмъ зeмлю сію2 и3 потреби1ти нaсъ и3 вс‰ живyщыz на нeй t лицA вaшегw, сегw2 рaди ўбоsхомсz ѕэлw2 њ душaхъ нaшихъ t лицA вaшегw, и3 сотвори1хомъ дёло сіE:
25 и3 нн7э, сE, мы2 подрyчни вaмъ, ћкоже ўг0дно є4сть вaмъ, и3 ћкоже вaмъ мни1тсz, твори1те нaмъ.
26 И# сотвори1ша и5мъ си1це: и3 и3збaви | їисyсъ въ т0й дeнь t рукY сынHвъ ї}левыхъ, и3 не ўби1ша и5хъ.
27 И# постaви | їисyсъ въ т0й дeнь древосёчцы и3 водон0сцы всемY с0нму и3 nлтарю2 б9ію. Сегw2 рaди бhша живyщіи въ гаваHнэ древосёчцы и3 водон0сцы nлтарю2 б9ію, дaже до днeшнzгw днE, и3 на мёстэ є4же ѓще и3зберeтъ гDь.