1 И# воззвA гDь мwmсeа, и3 речE є3мY и3з8 ски1ніи свидёніz, гlz:
2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ, и3 речeши къ ни6мъ: человёкъ t вaсъ ѓще принесeтъ дaры гDу, t скотHвъ и3 t говsдъ и3 t nвeцъ да принесeте дaры вaшz:
3 ѓще всесожжeніе дaръ є3гw2, t говsдъ мyжескъ п0лъ непор0ченъ принесeтъ, пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz да принесeтъ є5 пріsтно пред8 гDемъ,
4 и3 да возложи1тъ рyку на главY приношeніz, пріsтно є3мY, ўми1лостивити њ нeмъ:
5 и3 да зак0лютъ телцA пред8 гDемъ: и3 да принесyтъ сhнове ґарHнwвы жерцы2 кр0вь, и3 да пролію1тъ кр0вь на nлтaрь w4крестъ, и4же ў двeрій ски1ніи свидёніz,
6 и3 њдрaвше всесожжeніе, да раздробsтъ є5 на ќды,
7 и3 да возложaтъ сhнове ґарw6ни жерцы2 џгнь на nлтaрь, и3 да вскладyтъ дровA на џгнь:
8 и3 да вскладyтъ сhнове ґарw6ни жерцы2 раздроблє1наz, и3 главY, и3 тyкъ на дровA с{щаz на nгни2 ±же на nлтари2,
9 ўтр0бу же и3 н0ги да и3змhютъ вод0ю: и3 да возложи1тъ жрeцъ вс‰ на nлтaрь: приношeніе є4сть жeртва, вонS благоухaніz гDу.
10 Ѓще же t nвeцъ дaръ св0й гDви (принесeтъ) t ѓгнєцъ и3 t к0злищъ во всесожжeніе, мyжескъ п0лъ непор0ченъ да принесeтъ и5,
11 и3 да возложи1тъ рyку на главY є3гw2, и3 да зак0лютъ є5 въ странЁ nлтарS къ сёверу пред8 гDемъ: и3 да пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь є3гw2 на nлтaрь w4крестъ:
12 и3 да раздробsтъ є3го2 на ќды, и3 главY, и3 тyкъ є3гw2, и3 да вскладyтъ | жерцы2 на дровA с{щаz на nгни2 ±же на nлтари2,
13 и3 ўтр0бу и3 н0ги и3змhютъ вод0ю: и3 принесeтъ жрeцъ вс‰, и3 да возложи1тъ на nлтaрь: приношeніе є4сть жeртва, вонS благоухaніz гDу.
14 Ѓще же t пти1цъ приношeніе принесeтъ дaръ св0й гDу, и3 принесeтъ t г0рлицъ и3ли2 t г0лубwвъ дaръ св0й,
15 и3 да принесeтъ и5 жрeцъ ко nлтарю2, и3 да tт0ргнетъ главY є3гw2, и3 да возложи1тъ жрeцъ на nлтaрь и3 и3сцэди1тъ кр0вь ў стоsла nлтарS:
16 и3 да tлучи1тъ гортaнь съ пeріемъ, и3 и3звeргнетъ ю5 t nлтарS на вост0къ на мёсто пeпела:
17 и3 да и3зл0митъ є3го2 t кри1лъ, и3 да не раздэли1тъ: и3 да возложи1тъ є5 жрeцъ на nлтaрь на дровA, ±же на nгни2: приношeніе є4сть жeртва, вонS благоухaніz гDу.