1 И# взeмше двA сы6на ґарw6нz, надaвъ и3 ґвіyдъ, кjйждо свою2 кади1лницу, вложи1ста въ нS џгнь и3 возложи1ста нaнь fmміaмъ, и3 принес0ста пред8 гDа џгнь чyждь, є3гHже не повелЁ и4ма гDь.
2 И# и3зhде џгнь t гDа, и3 поzдE |, и3 ўмр0ста пред8 гDемъ.
3 И# речE мwmсeй ко ґарHну: сіE є4сть, є4же речE гDь, гlz: въ приближaющихсz мнЁ њсщ7yсz и3 во всeмъ с0нмэ прослaвлюсz. И# ўмили1сz ґарHнъ.
4 И# призвA мwmсeй місаи1ла и3 є3лісафaна, сhны nзіи1лєвы, сhны брaта nтцA ґарHнz, и3 речE и5мъ: приступи1те и3 возми1те брaтій свои1хъ t лицA с™hхъ внЁ полкA.
5 И# приступи1ша, и3 взsша и5хъ въ ри1захъ и4хъ, (и3 и3знес0ша) внЁ полкA, ћкоже речE мwmсeй.
6 И# речE мwmсeй ко ґарHну и3 є3леазaру и3 їfамaру, сынHмъ є3гw2 њстaвшымсz: глaвъ вaшихъ не tкрывaйте и3 ри1зъ вaшихъ не раздирaйте, да не ќмрете, и3 на вeсь с0нмъ бyдетъ гнёвъ: брaтіz же вaшz вeсь д0мъ ї}левъ да плaчутсz запалeніz, и4мже запали1шасz t гDа:
7 и3 и3з8 двeрій ски1ніи свидёніz не и3сходи1те, да не ќмрете: є3лeй бо помaзаніz, и4же t гDа, на вaсъ є4сть. И# сотвори1ша по словеси2 мwmсeову.
8 И# речE гDь ко ґарHну, гlz:
9 вінA и3 сікeра не пjйте, ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю, є3гдA вх0дите въ ски1нію свидёніz, и3ли2 приступaющымъ вaмъ ко nлтарю2, да не ќмрете: (и3 бyдетъ сіE) зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz:
10 tлучи1ти междY вещми2 с™hми и3 междY сквернaвыми, и3 междY нечи1стыми и3 междY чи1стыми,
11 и3 ўстр0ити сынHмъ ї}лєвымъ вс‰ закHннаz, ±же гlа гDь къ ни6мъ рук0ю мwmсeовою.
12 И# речE мwmсeй ко ґарHну, и3 є3леазaру и3 їfамaру, сынHмъ є3гw2 њстaвшымсz: возми1те жeртву њстaвшуюсz t прин0сwвъ гDнихъ и3 kди1те њпрэсн0ки ў nлтарS: ћкw с™†z с™hхъ сyть:
13 и3 kди1те | на мёстэ свsтэ: зак0нно бо тебЁ є4сть, и3 зак0нно сынHмъ твои6мъ сіE t прин0сwвъ гDнихъ: си1це бо ми2 заповёда гDь:
14 и3 гр{ди ўчaстіz и3 рaмо ўчaстіz kди1те на мёстэ свsтэ ты2 и3 сhнове твои2, и3 д0мъ тв0й съ тоб0ю: зак0ннw бо тебЁ, и3 зак0ннw сынHмъ твои6мъ дадeсz t жeртвъ спасeніи сынHвъ ї}левыхъ:
15 рaмо ўчaстіz и3 гр{ди ўчaстіz въ прин0сэхъ тyчныхъ да принесyтъ, ўчaстіе є4же приноси1ти пред8 гDа: и3 да бyдетъ тебЁ и3 сынHмъ твои6мъ и3 дщeремъ твои6мъ съ тоб0ю зак0ннw вёчнw, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.
16 И# козлA, и4же грэхA рaди, взыскyz взыскA мwmсeй: и3 сeй сожжeнъ бsше. И# разгнёвасz мwmсeй на є3леазaра и3 їfамaра, сhны ґарw6ни њстaвльшыzсz, глаг0лz:
17 почто2 не снэд0сте на мёстэ свsтэ, є4же грэхA рaди; ћкw с™†z с™hхъ сyть, сіE дадE вaмъ ћсти, да tи1мете грёхъ с0нма и3 пом0литесz њ ни1хъ пред8 гDемъ:
18 не внесeсz бо t кр0ве є3гw2 въ с™0е: пред8 лицeмъ внyтрь да ћсте є5 на мёстэ свsтэ, ћкоже повелЁ мнЁ гDь.
19 И# речE ґарHнъ къ мwmсeю, глаг0лz: ѓще днeсь принес0ша ±же грэхA рaди своегw2 и3 всесожжeніz своегw2 пред8 гDа, и3 случи1шасz мнЁ сицев†z, и3 снёмъ, ±же грэхA рaди, днeсь, є3дA ўг0дно бyдетъ гDу;
20 И# слhша мwmсeй, и3 ўг0дно є3мY бhсть.