1 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:
2 рцhте сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0люще: сjи ск0ти, и5хже и4мате ћсти t всёхъ скотHвъ, и5же на земли2:
3 всsкъ ск0тъ раздвоsющь копhто и3 пaзнwкти и3мёющь на дв0е, и3 tрыгazй жвaніе въ скотёхъ, сі‰ да ћсте:
4 т0кмw t си1хъ да не снёсте t tрыгaющихъ жвaніе и3 t раздвоsющихъ кwпhта и3 дэлsщихъ пaзнwкти: велблю1да, ћкw сeй и3зн0ситъ жвaніе, но пaзнwктей не дэли1тъ на дв0е, нечи1стъ сeй вaмъ:
5 и3 хірогрЂлz, ћкw и3зн0ситъ жвaніе, ґ пaзнwктей не дэли1тъ, нечи1стъ сeй вaмъ:
6 и3 зazца, и4же tрыгaетъ жвaніе, но пaзнwктей не дэли1тъ на дв0е, нечи1стъ сeй вaмъ:
7 и3 свиніи2, ћкw дэли1тъ пaзнwкти на дв0е и3 копhто раздвоsетъ, но не tрыгaетъ жвaніz, нечистA сіS вaмъ:
8 t мsсъ и4хъ да не ћсте и3 мертвечи1нэ и4хъ да не прикасaетесz, нечи6ста сі‰ вaмъ.
9 И# сі‰ да ћсте t всёхъ, ±же въ водaхъ: вс‰, и5мже сyть пeріе и3 чешуS въ водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ є3зeрахъ, сі‰ да ћсте:
10 и3 всBмъ, и5мже нёсть пeріz ни чешуи2 въ водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ є3зeрахъ, t всёхъ, ±же и3зн0сzтъ в0ды, и3 всsка душA живyщаz въ водЁ, сквeрна є4сть, и3 сквє1рна да бyдутъ вaмъ:
11 t мsсъ и4хъ да не kди1те и3 мертвечи1ны и4хъ гнушaйтесz:
12 и3 вс‰, и5мже нёсть пeріz и3 чешуи2, и5же въ водaхъ, сквє1рна сі‰ сyть вaмъ.
13 И# си1хъ гнушaйтесz t пти1цъ, и3 да не ћсте и4хъ, гнyсни сyть: nрлA и3 грЂфа и3 морскaгw nрлA,
14 и3 неsсыти и3 їктjна и3 под0бныхъ си6мъ:
15 и3 стрyfа и3 совы2, и3 сухолaплz и3 под0бныхъ и5мъ:
16 и3 всsкагw врaна и3 под0бныхъ є3мY: и3 ћстреба и3 под0бныхъ є3мY:
17 и3 врaна нощнaгw и3 лили1ка и3 јвіна,
18 и3 порфmріHна и3 пелекaна и3 лeбедz,
19 и3 є3рwдjа и3 харадрі0на и3 под0бныхъ є3мY: и3 вд0да и3 нощнaгw нетопырS.
20 И# вс‰ гaды пти6чіz, и5же х0дzтъ на четhрехъ, мeрзость є4сть вaмъ:
21 но сі‰ да ћсте t всёхъ г†дъ пти1чныхъ, и5же х0дzтъ четверонHжны, и5же и4мутъ г0лєни вhше плесн{ своє1ю, скакaти и4ми по земли2:
22 и3 сі‰ да ћсте [Въ Nстр0жской, и3 съ неS печaтанной прeжде въ москвЁ, пред8 си1мъ сл0вомъ ћсте, приложено2 не, но тогw2 во всёхъ грeч. не и3мёетсz.] t си1хъ: врyха и3 подHбнаz є3мY, и3 ґттaка и3 подHбнаz є3мY, nфі0маха и3 є4же под0бно къ немY, и3 ґкрjду и3 подHбнаz є4й:
23 и3 всsкъ гaдъ t пти1цъ, и5мже сyть четhри н0ги, мeрзость є4сть вaмъ, и3 въ си1хъ да не њсквернитeсz:
24 всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
25 и3 всsкъ взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3змhетъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
26 Во всёхъ скотёхъ, и4же раздвоsетъ копhто и3 пaзнwкти и3мёетъ, ґ жвaніz не tрыгaетъ, нечи6ста да бyдутъ вaмъ: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ дaже до вeчера:
27 и3 всsкъ и4же х0дитъ на лaпахъ, во всёхъ ѕвэрeхъ, и5же х0дzтъ на четhрехъ, нечи6ста бyдутъ вaмъ: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
28 и3 взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: нечи6ста сі‰ бyдутъ вaмъ.
29 И# сі‰ вaмъ нечи6ста t г†дъ плёжущихъ по земли2: лaсица и3 мhшъ и3 крокоди1лъ земнhй,
30 мmгaли и3 хамелеHнъ, и3 халавHтисъ и3 ћщеръ и3 кроторhz:
31 сjи нечи1сти вaмъ t всёхъ г†дъ плёжущихъ по земли2: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
32 И# всsко, въ нeже ѓще впадeтъ t ни1хъ нёчто t мертвечи1ны и4хъ, нечи1стъ бyдетъ всsкъ сосyдъ древsнъ, и3ли2 ри1за, и3ли2 к0жа, и3ли2 врeтище: всsкій сосyдъ, въ нeмже твори1тсz дёло, въ водЁ погрузи1тсz и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера, и3 по си1хъ чи1стъ бyдетъ:
33 и3 всsкъ сосyдъ гли1нzнъ, въ џньже ѓще впадeтъ t си1хъ внyтрь, є3ли6ка сyть въ нeмъ, нечи6ста бyдутъ, и3 сосyдъ да разбіeтсz.
34 И# всsка снёдь ю4же ћсте, на ню1же ѓще возліeтсz водA, нечи1ста бyдетъ вaмъ: и3 всsкое питіE, є4же піeте во всsкомъ сосyдэ, нечи1сто бyдетъ (вaмъ):
35 и3 всE, є4же ѓще впадeтъ въ нE t мертвечи1ны и4хъ, нечи1сто бyдетъ: пє1щи и3 nгни6ща да сокрушaтсz, нечи6ста сі‰ сyть и3 нечи6ста бyдутъ вaмъ.
36 КромЁ и3стHчникъ воднhхъ, и3 потHкъ, и3 собрaній воднhхъ, бyдутъ чи1сти: ґ и4же прикасaетсz мертвечи1намъ и4хъ, нечи1стъ бyдетъ.
37 Ѓще же впадeтъ t мертвечи1ны и4хъ на всsко сёмz сёмzнное, є4же сёетсz, чи1сто бyдетъ:
38 ѓще же возліeтсz водA на всsко сёмz, и3 впадeтъ t мертвечи1ны и4хъ на нE, нечи1сто бyдетъ вaмъ.
39 Ѓще же ќмретъ t скотA, є3г0же вaмъ ћсти, прикасazйсz мертвечи1нэ є3гw2, нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
40 и3 kдhй t мертвечи1нъ си1хъ да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3змhетъ ри6зы сво‰ и3 и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
41 И# всsкъ гaдъ плёжущій по земли2 мeрзость вaмъ є4сть сіE, да не снёстсz.
42 И# всsко ходsщее на чрeвэ, и3 всsко ходsщее на четhрехъ всегдA, и3 (всsко) многон0жное во всёхъ гaдэхъ, и5же плёжутъ по земли2, да не снёсте є5, ћкw мeрзость вaмъ є4сть:
43 и3 да не њмерзитE дyшъ вaшихъ во всёхъ гaдэхъ плёжущихъ по земли2, и3 да не њсквернитeсz и4ми, и3 да не бyдете нечи1сти въ ни1хъ,
44 ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ: и3 да њсвzтитeсz и3 бyдете свsти, ћкw с™ъ є4смь ѓзъ гDь бGъ вaшъ: и3 да не њскверни1те дyшъ вaшихъ во всёхъ гaдэхъ дви1жущихсz по земли2,
45 ћкw ѓзъ є4смь гDь, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, да бyду вaмъ бGъ, и3 бyдете свsти, ћкw с™ъ є4смь ѓзъ гDь.
46 Сeй зак0нъ њ скотёхъ и3 њ пти1цахъ, и3 всsкой души2 дви1жущейсz въ водaхъ и3 всsкой души2 пресмыкaющейсz по земли2,
47 разлучи1ти междY нечи1стыми и3 междY чи1стыми, и3 научи1ти сhны ї}лєвы междY њживлsющими kдHмаz и3 междY њживлsющими не kдHмаz.