1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ, глаг0лz: женA, ћже ѓще зачнeтъ и3 роди1тъ мyжескъ п0лъ, нечистA бyдетъ сeдмь днjй: по днє1мъ (є3стeственнагw) разлучeніz сквeрны є3S, нечистA бyдетъ:
3 и3 въ дeнь nсмhй да њбрёжетъ пл0ть конeчную є3гw2:
4 и3 сидёти бyдетъ три1десzть и3 три2 дни6 въ кр0ви нечи1стэй своeй: всsкой вeщи с™ёй да не прик0снетсz и3 въ свzти1лище да не вни1детъ, д0ндеже скончaютсz днjе њчищeніz є3S.
5 Ѓще же жeнскъ п0лъ роди1тъ, и3 нечистA бyдетъ четыренaдесzть днjй по (є3стeственнэй) сквeрнэ є3S, и3 шестьдесsтъ и3 шeсть днjй сидёти бyдетъ въ кр0ви нечистоты2 своеS.
6 И# є3гдA и3сп0лнzтсz днjе њчищeніz є3S њ сhнэ є3S и3ли2 дщeри, да принесeтъ ѓгнца непор0чна є3динолётна во всесожжeніе, и3 птенцA голуби1на и3ли2 г0рлицу грэхA рaди, пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz къ жерцY,
7 и3 да принесeтъ є5 пред8 гDа: и3 пом0литсz њ нeй жрeцъ и3 њчи1ститъ ю5 t т0ка кр0ве є3S: сeй зак0нъ раждaющіz мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ.
8 Ѓще же не њбрsщетъ рукA є3S дов0лнагw на ѓгнца, и3 да в0зметъ двЁ гHрлицы и3ли2 двA птенц† голуби6на, є3ди1наго на всесожжeніе и3 другaго грэхA рaди: и3 пом0литсz њ нeй жрeцъ, и3 њчи1ститсz.