1 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:
2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: мyжу, мyжу, є3мyже ѓще бyдетъ и3зліsніе t тёла є3гw2, и3зліsніе є3гw2 нечи1сто є4сть.
3 И# сeй зак0нъ нечистоты2 є3гw2: и3зливazй сёмz и3з8 тёла своегw2, t и3зліsніz, и4мже состaвлено є4сть тёло є3гw2 и3зліsніемъ, сіS нечистотA є3гw2 въ нeмъ: вс‰ дни6 и3зліsніz тёла є3гw2, и4мже состaвлено тёло є3гw2 и3зліsніемъ є3гw2, нечистотA є3гw2 є4сть:
4 всsко л0же, на нeмже ѓще лsжетъ и3зливazй сёмz, нечи1сто є4сть: и3 всsкъ сосyдъ, на нeмже ѓще сsдетъ верхY є3гw2 и3зливazй сёмz, нечи1стъ бyдетъ:
5 и3 человёкъ, и4же ѓще прик0снетсz л0жа є3гw2, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
6 и3 сэдsй на сосyдэ, на нeмже ѓще сsдетъ верхY є3гw2 и3зливazй сёмz, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
7 и3 прикоснyвыйсz къ пл0ти и3зливaющагw сёмz да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
8 Ѓще же плю1нетъ и3зливazй сёмz на чи1стаго, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
9 и3 всsко сэдло2 џслее, на нeже ѓще всsдетъ верхY є3гw2 и3зливazй сёмz, нечи1сто бyдетъ до вeчера:
10 и3 всsкъ прикоснyвыйсz всBмъ, ±же сyть под8 ни1мъ, нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 взeмлzй | да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
11 и3 є3ли6кимъ ѓще к0снетсz и3зливazй сёмz и3 рyкъ свои1хъ не њмhетъ вод0ю, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетъ тёло вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
12 и3 сосyдъ гли1нzнъ, є3мyже ѓще прик0снетсz и3зливazй сёмz, да разбіeтсz: ґ сосyдъ древsный да и3змhетсz вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ.
13 Ѓще же њчи1ститсz и3зливazй сёмz t и3зліsніz своегw2, и3 и3счи1слитъ себЁ сeдмь днjй на њчищeніе своE, и3 и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетъ тёло своE вод0ю жив0ю, и3 чи1стъ бyдетъ:
14 и3 въ дeнь nсмhй да в0зметъ себЁ двA гHрличища и3ли2 двA птєнцA голуби6на, и3 да принесeтъ | пред8 гDа къ двeремъ ски1ніи свидёніz, и3 дaстъ | жерцY:
15 и3 сотвори1тъ | жрeцъ є3ди1нъ грэхA рaди, и3 другjй во всесожжeніе: и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ њ и3зліsніи є3гw2.
16 И# человёкъ, є3мyже ѓще и3зhдетъ t л0жа є3гw2 сёмz, и3 да њмhетъ вод0ю всE тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
17 и3 всsка ри1за и3 всsка к0жа, на нeйже ѓще бyдетъ л0же сёменное, да и3змhетсz вод0ю, и3 нечистA бyдетъ до вeчера.
18 И# ѓще лsжетъ мyжъ съ жен0ю своeю на л0жи сёмене, да и3змhютсz вод0ю, и3 нечи6сты бyдутъ до вeчера.
19 И# женA ћже ѓще бyдетъ кр0вь точaщи, и3 бyдетъ течeніе є3S въ тэлеси2 є3S, сeдмь днjй да бyдетъ въ сквeрнэ своeй: и3 всsкъ прикасazйсz є4й нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
20 и3 всE, на нeмже ѓще сэди1тъ въ течeніи своeмъ, нечи1сто бyдетъ, и3 всsко, на нeже ѓще присsдетъ (nнA), нечи1сто бyдетъ:
21 и3 всsкъ, и4же ѓще прик0снетсz л0жа є3S, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да и3змhетъ вод0ю тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
22 и3 всsкъ прикасazйсz всsкому сосyду, на нeмже ѓще сsдетъ, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
23 ѓще же на л0жи є4й сyщей, и3ли2 на сосyдэ, на нeмже ѓще сsдетъ (nнA), є3гдA прик0снетсz кто2 є4й, нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
24 Ѓще же кто2 бyдетъ на л0жи съ нeю, и3 бyдетъ нечистотA є3S на нeмъ, нечи1стъ бyдетъ сeдмь днjй: и3 всsко л0же, на нeмже ѓще лsжетъ, нечи1сто бyдетъ.
25 И# женA ѓще т0читъ течeніе кр0ве дни6 мнHги, не во врeмz сквeрны є3S, ѓще и3 течeтъ по њсквернeніи є3S, вс‰ дни6 течeніz нечистоты2 є3S, ћкоже дни6 сквeрны є3S, нечистA бyдетъ:
26 и3 всsко л0же, на нeмже ѓще лsжетъ вс‰ дни6 течeніz є3S, по л0жи сквeрны є3S бyдетъ є4й: и3 всsкъ сосyдъ, на нeмже ѓще сsдетъ, нечи1стъ бyдетъ по нечистотЁ сквeрны є3S:
27 и3 всsкъ прикасazйсz є4й нечи1стъ бyдетъ, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетъ вод0ю тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
28 Ѓще же њчи1ститсz t течeніz своегw2, да сочтeтъ себЁ сeдмь днjй, и3 по си1хъ чистA бyдетъ:
29 и3 во nсмhй дeнь да в0зметъ себЁ двA гHрличища и3ли2 двA птєнцA голуби6на, и3 принесeтъ | къ жерцY къ двeремъ ски1ніи свидёніz,
30 и3 да сотвори1тъ жрeцъ, є3ди1нъ грэхA рaди и3 другjй во всесожжeніе, и3 да пом0литсz њ нeй жрeцъ пред8 гDемъ њ течeніи нечистоты2 є3S.
31 И# благоговBйны сотвори1те сhны ї}лєвы t нечист0тъ и4хъ: и3 да не ќмрутъ нечистоты2 рaди своеS, внегдA њскверни1ти и5мъ ски1нію мою2 ћже въ ни1хъ.
32 Сeй зак0нъ и3зливaющему сёмz, и3 ѓще комY и3зhдетъ и3з8 негw2 л0же сёменное, ћкоже њскверни1тисz въ нeмъ,
33 и3 точaщей кр0вь въ сквeрнэ своeй, и3 и3зливaющему сёмz во и3зліsніи своeмъ мyжеску п0лу и3ли2 жeнску, и3 мyжу, и4же ѓще поспи1тъ со сквернaвою.