1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ:
3 по дэлHмъ земли2 є3гЂпетскіz, въ нeйже њбитaсте, да не сотворитE, и3 по начинaніємъ земли2 ханаaнскіz, въ ню1же ѓзъ ведy вы тaмw, не сотвори1те, и3 по зак0нwмъ и4хъ не ходи1те:
4 судбы6 мо‰ сотвори1те, и3 повелBніz мо‰ сохрани1те и3 ходи1те въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ:
5 и3 сохрани1те вс‰ повелBніz мо‰ и3 вс‰ судбы6 мо‰, и3 сотвори1те |: сотвори1вый т† человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
6 Человёкъ человёкъ ко всsкому бли1жнему пл0ти своеS да не пристyпитъ tкрhти срамоты2: ѓзъ гDь.
7 Срамоты2 nтцA твоегw2 и3 срамоты2 мaтере твоеS да не tкрhеши: мaти бо твоS є4сть, да не tкрhеши срамоты2 є3S.
8 Срамоты2 жены2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши: срамотA nтцA твоегw2 є4сть.
9 Срамоты2 сестры2 твоеS ћже t nтцA твоегw2 и3ли2 t мaтере твоеS, въ домY рождeнныz и3ли2 внЁ рождeнныz, да не tкрhеши срамоты2 и4хъ.
10 Срамоты2 дщeре сhна твоегw2 и3ли2 дщeре дщeре твоеS, да не tкрhеши срамоты2 и4хъ, ћкw твоS срамотA є4сть.
11 Срамоты2 дщeре жены2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши, є3диноo1тча сестрa ти є4сть, да не tкрhеши срамоты2 є3S.
12 Срамоты2 сестры2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши, своs бо nтцY твоемY є4сть.
13 Срамоты2 сестры2 мaтере твоеS да не tкрhеши, своs бо мaтери твоeй є4сть.
14 Срамоты2 брaта nтцA твоегw2 да не tкрhеши и3 къ женЁ є3гw2 да не вни1деши, ср0дникъ бо ти2 є4сть.
15 Срамоты2 невёстки твоеS да не tкрhеши, женa бо сhна твоегw2 є4сть, да не tкрhеши срамоты2 є3S.
16 Срамоты2 жены2 брaта твоегw2 да не tкрhеши, срамотA брaта твоегw2 є4сть.
17 Срамоты2 жены2 и3 дщeре є3S, да не tкрhеши, дщeре сhна є3S, и3 дщeри дщeре є3S да не п0ймеши tкрhти срамоты2 и4хъ, бли1жніи бо ти2 сyть, нечeстіе є4сть.
18 СестрY жены2 твоеS да не п0ймеши въ нал0жницу, tкрhти срамотY є3S пред8 нeю, є3щE жи1вэ сyщей є4й.
19 И# къ женЁ во tлучeніи нечистоты2 є3S да не вни1деши tкрhти срамоты2 є3S.
20 И# къ женЁ бли1жнzгw твоегw2 да не дaси л0жа сёмене твоегw2, њскверни1тисz съ нeю.
21 И# t сёмене твоегw2 да не дaси служи1ти мол0ху, да не њскверни1ши и4мене с™aгw: ѓзъ гDь.
22 И# съ мyжескимъ п0ломъ да не лsжеши жeнскимъ л0жемъ, мeрзость бо є4сть.
23 И# всsкому четверон0гому да не дaси л0жа своегw2 въ сэменeніе, њскверни1тисz съ ни1мъ: и3 женA да не стaнетъ ко всsкому четверон0гому сни1тисz, гнyсно бо є4сть.
24 Не њсквернsйтесz во всёхъ си1хъ: во всёхъ бо си1хъ њскверни1шасz kзhцы, и5хже ѓзъ tженY пред8 лицeмъ вaшимъ:
25 и3 њскверни1сz землS, и3 воздaхъ непрaвду и5мъ є3S рaди: и3 возненави1дэ землS сэдsщихъ на нeй.
26 И# сохрани1те вс‰ зак0ны мо‰ и3 вс‰ повелBніz мо‰, и3 не сотвори1те t всёхъ гнyсностей си1хъ, тузeмецъ и3 прибhвшій пришлeцъ въ вaсъ:
27 вс‰ бо сі‰ гнyснwсти сотвори1ша человёцы земнjи, бhвшіи прeжде вaсъ, и3 њскверни1сz землS.
28 И# да не вознегодyетъ на вaсъ землS, внегдA њскверни1ти вaмъ ю5, и4мже w4бразомъ вознегодовA на kзhки и5же прeжде вaсъ:
29 ћкw всsкъ, и4же ѓще сотвори1тъ t всёхъ гнyсностей си1хъ, потребsтсz дyшы творsщыz сіE t людjй свои1хъ.
30 И# сохрани1те повелBніz мо‰, ћкw да не сотворитE t всёхъ закHнъ гнyсныхъ, и5же бёша прeжде вaсъ: и3 да не њсквернитeсz въ ни1хъ, ћкw ѓзъ гDь бGъ вaшъ.