1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 глаг0ли всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ, и3 речeши къ ни6мъ: свsти бyдите, ћкw ѓзъ с™ъ (є4смь) гDь бGъ вaшъ.
3 Кjйждо nтцA своегw2 и3 мaтере своеS да бои1тсz, и3 суббw6ты мо‰ сохрани1те: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
4 Не послёдуйте јдwлwмъ, и3 богHвъ сліsныхъ не сотвори1те себЁ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
5 И# ѓще пожретE жeртву спcніz гDу, пріsтну вaмъ пожри1те:
6 въ џньже дeнь ѓще пожретE, (въ т0й дeнь) да снёстсz, и3 на ќтріе: и3 ѓще њстaнетсz до трeтіzгw днE, на nгни2 да сожжeтсz:
7 ѓще же ли kдeніемъ с8sстсz въ дeнь трeтій, не жeртвенно є4сть, не пріи1метсz:
8 и3 и4же ћстъ є5, грёхъ пріи1метъ, ћкw с™†z гDнz њскверни2: и3 потребsтсz дyшы kдyщыz t людjй свои1хъ.
9 И# пожинaющымъ вaмъ жaтву земли2 вaшеz, да не скончaете жaтвы вaшеz, ни1вы твоеS пожинaніz: и3 пaдающихъ кл†съ t жaтвы твоеS да не соберeши:
10 и3 віногрaда твоегw2 втори1цею да не њберeши, нижE грє1знъ віногрaда твоегw2 да соберeши: ни1щему и3 пришeлцу да њстaвиши |: ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ.
11 Не ўкрaдите, ни солжи1те, нижE да њклеветaетъ кjйждо бли1жнzго.
12 И# не клени1тесz и4менемъ мои1мъ въ непрaвдэ, и3 да не њсквернитE и4мене с™aгw бGа вaшегw: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
13 Да не њби1диши бли1жнzгw: и3 да не tи1меши, и3 да не прележи1тъ мздA наeмника твоегw2 ў тебє2 до ќтріz.
14 ЅлA да не речeши глух0му, и3 пред8 слэпhмъ да не положи1ши претыкaніz: и3 да ўбои1шисz гDа бGа твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
15 Не сотвори1те непрaвды въ судЁ: да не пріи1меши лицA ни1щагw, нижE почуди1шисz лицY могyщагw: по прaвдэ да сyдиши бли1жнему твоемY.
16 Да не х0диши лeстію во своeмъ kзhцэ, и3 не востaнеши на кр0вь бли1жнzгw твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
17 Да не возненави1диши брaта твоегw2 во ўмЁ твоeмъ, њбличeніемъ да њбличи1ши бли1жнzго твоего2: и3 не пріи1меши рaди є3гw2 грэхA.
18 И# да не tмщaетъ рукA твоS, и3 да не враждyеши на сhны людjй свои1хъ, и3 возлю1биши бли1жнzго своего2 ћкw сaмъ себE: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
19 Зак0нъ м0й сохрани1те: и3 скотA твоегw2 да не смэси1ши со скот0мъ и3нaгw р0да, и3 віногрaда твоегw2 да не насади1ши разли1чна: и3 ри1зы и3з8 двyхъ (вещeй) соткaныz гнyсныz да не возложи1ши на сS.
20 И# ѓще кто2 бyдетъ съ жен0ю л0жемъ сёмене, и3 сіS бsше рабA храни1ма мyжу, и3 цэн0ю не и3скупленA и3ли2 своб0да не данA є4й, нак†заны да бyдутъ: не ќмрутъ, ћкw не свободи1сz:
21 и3 да приведeтъ за преступлeніе своE гDу къ двeремъ ски1ніи свидёніz nвнA преступлeніz,
22 и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ nвн0мъ преступлeніz пред8 гDемъ њ грэсЁ и4мже согрэши2, и3 њстaвитсz є3мY грёхъ, є3г0же сотвори2.
23 Е#гдa же вни1дете въ зeмлю, ю4же гDь бGъ вaшъ даeтъ вaмъ, и3 насади1те всsко дрeво снёдное, и3 њчи1стите нечистотY є3гw2, пл0дъ є3гw2 три2 лBта нечи1стъ да бyдетъ вaмъ, да не снёстсz:
24 въ лёто же четвeртое бyдетъ всsкъ пл0дъ є3гw2 с™ъ, похвaленъ гDу:
25 въ лёто же пsтое да снёсте пл0дъ є3гw2, прибhтокъ вaмъ плоды2 є3гw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
26 Не kди1те на горaхъ, и3 не вражи1те, и3 ни срsща смотри1те t пти1цъ.
27 Не сотвори1те њбстрижeніz круг0мъ t вл†съ глaвъ вaшихъ, нижE брjете брaдъ вaшихъ.
28 И# кроeніz не сотвори1те на тёлэ вaшемъ њ души2: и3 ћзвъ настрекaнныхъ да не сотворитE въ вaсъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
29 Да не њскверни1ши дщeре твоеS є4же блуди1ти є4й: и3 да не прелюбы2 дёетъ землS, и3 нап0лнитсz землS беззак0ній.
30 Суббw6ты мо‰ сохрани1те, и3 t с™hхъ мои1хъ ўб0йтесz: ѓзъ гDь.
31 Не послёдуйте ўтрHбнымъ бaснемъ, и3 къ волхвHмъ не прилэпи1тесz, њскверни1тисz въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
32 Пред8 лицeмъ сэдaгw востaни и3 почти2 лицE стaрчо, и3 да ўбои1шисz гDа бGа твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
33 Ѓще же кто2 пріи1детъ къ вaмъ пришлeцъ въ зeмлю вaшу, не стужи1те є3мY:
34 ћкоже тузeмецъ бyдетъ въ вaсъ пришлeцъ, и4же пріи1детъ къ вaмъ, и3 возлю1биши є3го2 ћкw сaмъ себE: ћкw (и3 вы2) пришeлцы бёсте въ земли2 є3гЂпетстэй: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
35 Не сотвори1те непрaвды въ судЁ, въ мёрахъ и3 въ вёсахъ и3 въ мёрилэхъ:
36 мBрила прaвєдна и3 вёсы прaвєдны и3 мёра прaведна да бyдетъ въ вaсъ: ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ t земли2 є3гЂпетскіz.
37 И# сохрани1те вeсь зак0нъ м0й и3 вс‰ повелBніz мо‰, и3 сотвори1те |: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.