1 Ѓще же душA принесeтъ дaръ жeртву гDу, мукA пшени1чна да бyдетъ дaръ є3гw2, и3 да возліeтъ на ню2 є3лeй, и3 возложи1тъ на ню2 лівaнъ: жeртва є4сть:
2 и3 да принесeтъ ю5 къ сынHмъ ґарw6нимъ жерцє1мъ, и3 в0зметъ t неS п0лну г0рсть муки2 пшени1чны съ є3лeемъ и3 вeсь лівaнъ є3S, и3 да возложи1тъ жрeцъ пaмzть є3S на nлтaрь: жeртва вонS благоухaніz гDу:
3 и3 њстaнокъ t жeртвы ґарHну и3 сынHмъ є3гw2: с™0е с™hхъ t жeртвъ гDнихъ.
4 Ѓще же принесeтъ дaръ жeртву печeну въ пещи2 t муки2 пшени1чны, хлёбы прBсны спрsжєны съ є3лeемъ и3 њпрэсн0ки пом†заны є3лeемъ.
5 Ѓще же жeртва t сковрады2 дaръ тв0й, мукA пшени1чна смёшена со є3лeемъ, прBсна да бyдутъ:
6 и3 да разл0миши | на ўкрyхи, и3 возліeши на нS є3лeй: жeртва є4сть гDу.
7 Ѓще же жeртву t nгни1ща дaръ тв0й, мукA пшени1чна съ є3лeемъ да сотворeна бyдетъ:
8 и3 принесeтъ жeртву, ю4же ѓще сотвори1тъ t си1хъ гDу, и3 да принесeтъ къ жерцY:
9 и3 приступи1въ ко nлтарю2, да tи1метъ жрeцъ t жeртвы пaмzть є3S, и3 да возложи1тъ жрeцъ на nлтaрь: приношeніе вонS благов0ніz гDу:
10 њстaнокъ же t жeртвы ґарHну и3 сынHмъ є3гw2: с™†z с™hхъ t приношeній гDу.
11 Всsку жeртву, ю4же ѓще прин0сите гDу, не сотвори1те квaсну: всsкъ бо квaсъ и3 всsкъ мeдъ да не принесeте t негw2, є4же приноси1ти гDу дaръ.
12 T начaткwвъ да принесeте | гDу: на nлтaрь же да не вознесyтсz въ воню2 благов0ніz гDу.
13 И# всsкъ дaръ жeртвы вaшеz с0лію да њсоли1тсz: да не tстaвите с0ли завёта гDнz t жeртвъ вaшихъ, во всsкомъ дaрэ вaшемъ да принесeте гDу бGу вaшему с0ль.
14 Ѓще же принесeши жeртву t начaткwвъ жи6тъ гDу, нHвы спрsжєны зелє1ны клaсы и3стлaчєны гDу, и3 принесeши жeртву t начaткwвъ жи6тъ:
15 и3 да возліeши на ню2 є3лeй, и3 да возложи1ши на ню2 лівaнъ: жeртва є4сть:
16 и3 да вознесeтъ жрeцъ пaмzть є3S t спрsженыхъ съ є3лeемъ, и3 вeсь лівaнъ є3S: прин0съ є4сть гDу.