1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: ѓще кто2 t сынHвъ ї}левыхъ, и3ли2 t прибhвшихъ пришeлцєвъ во ї}ли, и4же ѓще дaстъ t сёмене своегw2 мол0ху, смeртію да ќмретъ: лю1діе земли2 да побію1тъ є3го2 кaменіемъ:
3 и3 ѓзъ ўтвержY лицE моE на человёка того2 и3 погублю2 є3го2 t людjй є3гw2, ћкw t сёмене своегw2 дадE мол0ху, да њскверни1тъ с™hню мою2 и3 њскверни1тъ и4мz њсщ7eнныхъ мнЁ.
4 Ѓще же презрёніемъ прeзрzтъ тузeмцы земли2 nчи1ма свои1ма t человёка тогw2, внегдA дaти є3мY t сёмене своегw2 мол0ху, є4же не ўби1ти є3го2:
5 и3 ўтвержY лицE моE на человёка того2 и3 на ср0дники є3гw2, и3 погублю2 є3го2 и3 всёхъ є3диномhслzщихъ съ ни1мъ, є4же соблуждaти є3мY со јдwлы t людjй свои1хъ.
6 И# душA ћже ѓще послёдуетъ ўтрHбнымъ бaснемъ и3ли2 волхвHмъ, ћкw соблуди1ти в8слёдъ и4хъ, ўтвержY лицE моE на дyшу тY и3 погублю2 ю5 t людjй є3S.
7 И# бyдете свsти, ћкw ѓзъ с™ъ гDь бGъ вaшъ.
8 И# сохрани1те повелBніz мо‰ и3 сотвори1те |: ѓзъ гDь њсщ7azй вaсъ.
9 Человёкъ человёкъ, и4же ѓще ѕло2 речeтъ nтцY своемY и3ли2 мaтери своeй, смeртію да ќмретъ: nтцY своемY и3ли2 мaтери своeй ѕлЁ речE, пови1ненъ бyдетъ.
10 Человёкъ человёкъ, и4же ѓще прелюбы2 содёетъ съ мyжнею жен0ю, и3ли2 кто2 прелюбы2 содёетъ съ жен0ю бли1жнzгw своегw2, смeртію да ќмрутъ прелюбодёй и3 прелюбодёйца.
11 И# и4же ѓще пребyдетъ съ жен0ю nтцA своегw2, срамотY nтцA своегw2 tкрhлъ є4сть, смeртію да ќмрутъ џба, пови1нни сyть.
12 И# ѓще кто2 бyдетъ съ невёсткою своeю, смeртію да ќмрутъ џба, нечeствоваша бо, пови1нни сyть.
13 И# ѓще кто2 бyдетъ съ мyжескимъ п0ломъ л0жемъ жeнскимъ, гнyсность сотвори1ша џба, смeртію да ќмрутъ, пови1нни сyть:
14 и4же ѓще п0йметъ женY и3 мaтерь є3S, беззак0ніе є4сть, nгнeмъ да сожгyтъ є3го2 и3 w4ныz, и3 не бyдетъ беззак0ніе въ вaсъ.
15 И# и4же ѓще дaстъ л0же своE четверон0жному, смeртію да ќмретъ, четверон0жное же ўбіeте.
16 И# женA ћже ѓще пристyпитъ ко всsкому скотY, є4же бhти съ ни1мъ, да ўбіeте женY и3 ск0тъ, смeртію да ќмрутъ, пови1нни сyть.
17 И$же ѓще п0йметъ сестрY свою2 t nтцA своегw2 и3ли2 t мaтере своеS, и3 ўви1дитъ срамотY є3S, и3 nнA ўви1дитъ срамотY є3гw2, ўкори1зна є4сть, да потребsтсz пред8 сы6ны р0да и4хъ: срамотY сестры2 своеS tкры2, грёхъ пріи1мутъ.
18 И# мyжъ и4же бyдетъ съ жен0ю сквернaвою и3 tкрhетъ срамотY є3S, течeніе є3S tкры2, и3 nнA tкры2 течeніе кр0ве своеS, да потребsтсz џба t р0да и4хъ.
19 И# срамотY сестры2 nтцA твоегw2 и3 сестры2 мaтере твоеS да не tкрhеши: ќжичество бо tкры2, грёхъ понесyтъ.
20 И$же ѓще бyдетъ со ср0дницею своeю, срамотY сродствA своегw2 tкры2, безчaдни и4змрутъ.
21 И# человёкъ и4же ѓще п0йметъ женY брaта своегw2, нечистотA є4сть: срамотY брaта своегw2 tкрhлъ є4сть, безчaдни и4змрутъ.
22 И# сохрани1те вс‰ повелBніz мо‰ и3 вс‰ судбы6 мо‰ и3 сотвори1те |, и3 не вознегодyетъ на вaсъ землS, въ ню1же ѓзъ введy вы тaмw всели1тисz на нeй.
23 И# не ходи1те въ зак0ны kзhчєскіz, и5хже ѓзъ и3згоню2 t вaсъ: ћкw сі‰ вс‰ сотвори1ша, и3 возгнушaхсz и4ми.
24 И# рёхъ къ вaмъ: вы2 наслёдите зeмлю и4хъ, и3 ѓзъ дaмъ вaмъ ю5 въ притzжaніе, зeмлю текyщую мeдомъ и3 млек0мъ, ѓзъ гDь бGъ вaшъ, tлучи1вый вaсъ t всёхъ kзы6къ.
25 И# tлучи1те себЁ междY скwты2 чи1стыми и3 междY скwты2 нечи1стыми, и3 междY пти1цами чи1стыми и3 нечи1стыми: и3 не њсквернитE дyшъ вaшихъ въ скотёхъ и3 въ пти1цахъ и3 во всёхъ гадёхъ земнhхъ, ±же ѓзъ tлучи1хъ вaмъ въ нечистотЁ,
26 и3 бyдете ми2 свsти, ћкw ѓзъ с™ъ є4смь гDь бGъ вaшъ, tлучи1вый вaсъ t всёхъ kзы6къ бhти мои1ми.
27 И# мyжъ и3ли2 женA и4же ѓще бyдетъ t ни1хъ чревобaсникъ и3ли2 волшeбникъ, смeртію да ќмрутъ џба: кaменіемъ да побіeте и5хъ, пови1нни сyть.