1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ, глаг0лz: человёкъ, и4же ѓще њбэщaетъ њбётъ, ћкw цёну души2 своеS гDу,
3 да бyдетъ цэнA мyжеска п0лу t двaдесzти лётъ до шести1десzти лётъ, да бyдетъ цэнA є3гw2 пzтьдесsтъ дідрaхмъ сребрA вёсомъ с™hмъ,
4 жeнска же п0лу да бyдетъ цэнA три1десzть дідрaхмъ:
5 ѓще же t пzти2 лётъ до двaдесzти лётъ, да бyдетъ цэнA мyжеску п0лу двaдесzть дідрaхмъ, жeнску же п0лу дeсzть дідрaхмъ:
6 t мцcа же є3ди1нагw до пzти2 лётъ, да бyдетъ цэнA мyжеска п0лу пsть дідрaхмъ сребрA, жeнска же п0лу три2 дідр†хмы сребрA:
7 ѓще же t шести1десzти лётъ и3 вhшше, ѓще ќбw мyжескъ п0лъ бyдетъ, да бyдетъ цэнA є3гw2 пzтьнaдесzть дідрaхмъ сребрA, ѓще же жeнскъ п0лъ, дeсzть дідрaхмъ.
8 Ѓще же ўб0гъ бyдетъ цэн0ю своeю, да стaнетъ пред8 жерцeмъ, и3 да њцэни1тъ є3го2 жрeцъ: ћкоже м0жетъ рукA њбэщaвшагwсz, тaкw њцэни1тъ є3го2 жрeцъ.
9 Ѓще же t скотHвъ приноси1мыхъ t ни1хъ дaръ гDу, и4же ѓще дaстъ t си1хъ гDу, бyдетъ с™о.
10 Да не премэни1тъ добрA ѕлhмъ, нижE ѕлA д0брымъ: ѓще же и3змэнsz и3змэни1тъ џный ск0тъ скот0мъ, да бyдетъ и3 т0й и3 премэнeніе с™а.
11 Ѓще же всsкъ ск0тъ нечи1стъ, t ни1хже не прин0ситсz дaръ гDу, да постaвитъ скотA пред8 жерцeмъ,
12 и3 њцэни1тъ є3го2 жрeцъ междY д0брымъ и3 междY ѕлhмъ: и3 ћкоже њцэни1тъ є3го2 жрeцъ, тaкw да бyдетъ.
13 Ѓще же и3скупyz и3скyпитъ є3го2, да приложи1тъ пsтую чaсть къ цэнЁ є3гw2.
14 И# человёкъ, и4же ѓще њсвzти1тъ д0мъ св0й с™ъ гDу, и3 њцэни1тъ є3го2 жрeцъ междY д0брымъ и3 междY ѕлhмъ: ћкоже њцэни1тъ є3го2 жрeцъ, тaкw да стaнетъ.
15 Ѓще же њсвzти1вый є3го2 и3скyпитъ д0мъ св0й, да приложи1тъ къ семY пsтую чaсть сребрA цэны2 є3гw2, и3 бyдетъ є3мY.
16 Ѓще же t ни1въ њдержaніz своегw2 њсвzти1тъ человёкъ гDу, и3 да бyдетъ цэнA є3гw2 по сёzнію є3гw2, за спyдъ kчмeнz пzтьдесsтъ дідрaхмъ сребрA.
17 Ѓще же t лёта њставлeніz њсвzти1тъ ни1ву свою2, по цэнЁ є3S да стaнетъ.
18 Ѓще же напослёдокъ по њставлeніи њсвzти1тъ ни1ву свою2, да причтeтъ є3мY сребро2 жрeцъ къ лётwмъ њстaвшымсz дaже до лёта њставлeніz, и3 tи1метсz t цэны2 є3гw2
19 Ѓще же и3скyпитъ ни1ву њсвzти1вый ю5, да приложи1тъ пsтую чaсть сребрA къ цэнЁ є3S, и3 да бyдетъ є3мY.
20 Ѓще же не и3скyпитъ ни1вы, и3 tдaстъ ни1ву человёку и3н0му, не ктомY да и3скyпитъ ю5:
21 но да бyдетъ ни1ва минyвшу лёту њставлeніz, свzтA хвaлна гDу, ћкоже землS tлучeнаz: жерцY да бyдетъ во њдержaніе є3гw2.
22 Ѓще же t ни1вы, ю4же стzжA, ћже нёсть t селA њдержaніz є3гw2, њсвzти1тъ гDу,
23 да сочтeтъ є3мY жрeцъ њстaнокъ цэны2 t лёта њставлeніz, и3 да tдaстъ цёну въ т0й дeнь с™у гDу:
24 и3 въ лёто њставлeніz да tдaстсz ни1ва человёку, t негHже притzжA ю5, є3гHже бЁ њдержaніе земли2.
25 И# всsка цэнA да бyдетъ вёсами свzтhми, двaдесzть пёнzзей бyдетъ дідрaхма.
26 И# всsкъ пeрвенецъ, и4же ѓще роди1тсz въ скотЁ твоeмъ, да бyдетъ гDу, и3 да не њсвzти1тъ є3гw2 никт0же: ѓще телeцъ, ѓще nвчA, гDу є4сть.
27 Ѓще же t четверон0жныхъ нечи1стыхъ, да премэни1тъ по цэнЁ є3гw2, и3 да приложи1тъ пsтую чaсть є3гw2 къ семY, и3 да бyдетъ є3мY: ѓще же не и3скyпитсz, да продaстсz по цэнЁ є3гw2.
28 Всsкъ же њбётъ, є3г0же ѓще њбэщaетъ человёкъ гDу t всёхъ, є3ли6ка є3мY сyть, t человёка дaже до скотA, и3 t ни1въ њдержaніz є3гw2, не продaстсz, нижE и3скyпитсz всsкій њбётъ с™ъ с™hхъ бyдетъ гDу.
29 И# всsкъ њбётъ, и4же ѓще њбэщaнъ бyдетъ t человBкъ, не и3скyпитсz, но смeртію да ўмертви1тсz.
30 Всsка десzти1на земли2, t сёмене земнaгw и3 t плодA древsнагw гDу є4сть, с™о гDу.
31 Ѓще же и3скупyz и3скyпитъ человёкъ десzти1ну свою2, пsтую чaсть є3гw2 да приложи1тъ къ немY, и3 да бyдетъ є3мY.
32 И# всsка десzти1на волHвъ и3 nвeцъ, и3 всsко, є4же ѓще пріи1детъ въ число2 под8 жeзлъ десsтое, бyдетъ с™о гDу.
33 Не премэни1ши д0брагw ѕлhмъ, нижE д0брымъ ѕлaгw: ѓще же премэнsz премэни1ши є5, то2 и3 премэнeніе є3гw2 бyдетъ с™о, да не и3скyпитсz,
34 Сі‰ сyть зaпwвэди, ±же заповёда гDь мwmсeю къ сынHмъ ї}лєвымъ на горЁ сінaйстэй.
35 Конeцъ кни1зэ трeтіей мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ к7з7.