1 Ѓще же жeртва спасeніz дaръ є3гw2 гDу, ѓще ќбw t говsдъ є5 принесeтъ, ѓще мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ, непор0ченъ да принесeтъ є5 пред8 гDа:
2 и3 возложи1тъ рyцэ свои2 на главY дaра, и3 да зак0летъ и5 пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz: и3 да возлію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь всесожжeній w4крестъ,
3 и3 да принесyтъ t жeртвы спасeніz прин0съ гDу, тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,
4 и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ и3 и4же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками tи1метъ:
5 и3 да вознесyтъ | сhнове ґарw6ни жерцы2 на nлтaрь во всесожжє1ніz на дровA с{щаz на nгни2, ±же на nлтари2: прин0съ вонS благов0ніz гDу.
6 Ѓще же t nвeцъ дaръ є3гw2 жeртва спасeніz гDу, мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ, непор0ченъ да принесeтъ є5.
7 Ѓще ѓгнца принесeтъ дaръ св0й, да приведeтъ є3го2 пред8 гDа,
8 и3 да возложи1тъ рyку на главY дaра своегw2, и3 да зак0летъ є3го2 ў двeрій ски1ніи свидёніz: и3 да пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь w4крестъ,
9 и3 да принесeтъ t жeртвы спасeніz прин0съ гDу, тyкъ и3 чрeсла чи6ста съ лsдвіzми да tлучи1тъ и5: и3 вeсь тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,
10 и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и4же на стeгнахъ: и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками teмь,
11 да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь: вонS благоухaніz, прин0съ гDви.
12 Ѓще же t козлHвъ дaръ є3гw2 гDу, да принесeтъ пред8 гDа:
13 и3 возложи1тъ рyцэ на главY є3гw2, и3 да зак0лютъ є5 пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz: и3 да пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь w4колw:
14 и3 да вознесeтъ t негw2 прин0съ гDу, тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,
15 и3 џбэ пHчки, и3 вeсь тyкъ, и4же на ни1хъ, и4же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками tлучи1тъ:
16 и3 да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь, прин0съ вонS благов0ніz гDу: вeсь тyкъ гDу.
17 Зак0нное въ вёки въ р0ды вaшz, во всsкомъ њбитaніи вaшемъ: всsкагw тyка и3 всsкіz кр0ве да не ћсте.