1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 душA ћже ѓще согрэши1тъ, и3 презрёвъ прeзритъ зaпwвэди гDнz, и3 солжeтъ къ дрyгу њ вдaніи, и3ли2 њ џбщинэ, и3ли2 њ хищeніи, и3ли2 преwби1дэ чи1мъ бли1жнzго,
3 и3ли2 њбрёте погублeное, и3 солжeтъ њ нeмъ, и3 кленeтсz въ непрaвду њ є3ди1нэмъ t всёхъ, ±же ѓще сотвори1тъ человёкъ ћкw согрэши1ти въ ни1хъ:
4 и3 бyдетъ є3гдA согрэши1тъ и3 престyпитъ, и3 tдaстъ похищeное, є4же похи1ти, и3ли2 nби1ду, є4юже преwби1дэ, и3ли2 вдaніе, є4же вдано2 бhсть є3мY, и3ли2 поги1бшее, є4же њбрёте:
5 t всsкіz вeщи, є3sже рaди клsсz въ непрaвду, и3 да tдaстъ сaмое то2 и4стое, и3 пsтую чaсть свою2 приложи1тъ ктомY: є3гHже є4сть, томY да tдaстъ, въ џньже дeнь њбличи1тсz:
6 и3 њ преступлeніи своeмъ да принесeтъ гDу nвнA t nвeцъ непор0чна, цэн0ю въ нeмже прегрэши2:
7 и3 да пом0литсz жрeцъ њ нeмъ пред8 гDемъ, и3 њстaвитсz є3мY за є3ди1но t всёхъ, ±же сотвори2 и3 преступи2 въ нeмъ.
8 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
9 заповёждь ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, глаг0лz: сeй зак0нъ всесожжeніz: сіE всесожжeніе на горёніи є3гw2 на nлтари2 всю2 н0щь до заyтра, и3 џгнь nлтарS да гори1тъ на нeмъ, и3 не ўгасaетъ:
10 и3 да њблечeтсz жрeцъ въ срачи1цу [Грeч.: хітHнъ.] льнsну, и3 надр†ги льн‰ны да возвлечeтъ на тёло своE, и3 да и3знесeтъ прин0съ, є3г0же ѓще и3зжжeтъ џгнь всесожжeніz t nлтарS, и3 да постaвитъ бли1з8 nлтарS:
11 и3 да совлечeтъ ри6зы сво‰, и3 да њблечeтсz въ ри6зы и4ны, и3 да и3знесeтъ прин0съ внЁ полкA на мёсто чи1сто:
12 и3 џгнь на nлтари2 да гори1тъ на нeмъ и3 не ўгасaетъ: и3 да возжжeтъ на нeмъ жрeцъ дровA по вс‰ ќтра, и3 да воскладeтъ нaнь всесожжeніе, и3 да возложи1тъ нaнь тyкъ спасeніz:
13 и3 џгнь всегдA да гори1тъ на nлтари2, не ўгасaетъ:
14 сeй зак0нъ жeртвы, ю4же принесyтъ сhнове ґарw6ни жерцы2 пред8 гDемъ, прsмw nлтарS:
15 и3 да в0зметъ t негw2 (жрeцъ) г0рсть муки2 пшени1чны жeртвенныz съ є3лeемъ є3S и3 со всёмъ лівaномъ є3S, сyщими на жeртвэ: и3 да вознесeтъ на nлтaрь прин0съ въ воню2 благов0ніz, въ пaмzть є3S гDу:
16 њстaвшеесz же t неS снёстъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2: прBсна да снэдsтсz въ мёстэ с™э, въ притв0рэ ски1ніи свидёніz да снэдsтъ |:
17 да не и3спечeтсz квaсна: чaсть сію2 дaхъ и5мъ t прин0сwвъ гDнихъ: с™†z с™hхъ сyть, ћкоже є4же њ грэсЁ, и3 ћкоже є4же њ преступлeніи:
18 всsкъ мyжескъ п0лъ жрeческъ да снэдsтъ ю5: зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz t принHсъ гDнихъ: всsкъ, и4же ѓще прик0снетсz и5мъ, њс™и1тсz.
19 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
20 сeй дaръ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, є3г0же принесyтъ гDу въ дeнь, въ џньже ѓще помaжеши є3го2: десsтую чaсть мёры є4фі муки2 пшени1чны въ жeртву всегдA, п0лъ є3S заyтра и3 п0лъ є3S въ вeчеръ:
21 на сковрадЁ въ є3лeи да сотвори1тсz, спрsжену да принесeтъ ю5 витyю жeртву t ўкрyхwвъ, жeртву въ воню2 благов0ніz гDу:
22 жрeцъ помaзанный, и4же вмёстw є3гw2 t сынHвъ є3гw2, да сотвори1тъ ю5: зак0ннw вёчнw, всE да соверши1тсz:
23 и3 всsка жeртва жрeческа всесожжeнна да бyдетъ и3 да не снёстсz.
24 И# речE гDь бGъ мwmсeю, гlz:
25 рцы2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, глаг0лz: сeй зак0нъ согрэшeніz: на мёстэ, на нeмже закалaютъ всесожжє1ніz, да закалaютъ ±же грэхA рaди пред8 гDемъ: с™†z (бо) с™hхъ сyть:
26 жрeцъ приносsй ю5 да снёстъ ю5: въ мёстэ с™э да снёстсz, въ притв0рэ ски1ніи свидёніz:
27 всsкъ прикасaйсz мsсъ є3S њс™и1тсz: и3 є3мyже ѓще воскропи1тсz t кр0ве є3S на ри1зу, ћже ѓще воскропи1тсz на ню2, да и3сперeтсz на мёстэ с™э:
28 и3 сосyдъ гли1нzнъ, въ нeмже вари1тсz, да разбіeтсz: ѓще же въ мёдzнъ сосyдэ свари1тсz, да и3стрeтъ є3го2, и3 и3змhетъ вод0ю:
29 всsкъ мyжескъ п0лъ въ жерцёхъ да снёстъ ю5: с™†z (бо) с™hхъ сyть гDу:
30 и3 вс‰, ±же њ грэсЁ ѓще принесyтсz t кр0ве и4хъ въ ски1нію свидёніz, ко њчищeнію во с™hни, да не снэдsтсz, nгнeмъ да сожгyтсz.