1 И# бhсть въ дeнь nсмhй, призвA мwmсeй ґарHна и3 сhны є3гw2 и3 стaрцы ї}лєвы,
2 и3 речE мwmсeй ко ґарHну: возми2 себЁ телцA t говsдъ грэхA рaди и3 nвнA на всесожжeніе, непорHчны, и3 принеси2 | пред8 гDа:
3 и3 стaрцемъ ї}лєвымъ речeши, глаг0лz: возми1те козлA t к0зъ є3ди1наго њ грэсЁ, и3 nвнA, и3 телцA и3 ѓгнца є3динолётна, въ приношeніе, непорHчны:
4 и3 телцA t говsдъ, и3 nвнA на жeртву спасeніz пред8 гDа, и3 мукY пшени1чну спрsжену съ є3лeемъ: занE днeсь гDь kви1тсz въ вaсъ.
5 И# взsша, ћкоже заповёда мwmсeй пред8 ски1ніею свидёніz: и3 пріи1де вeсь с0нмъ, и3 стaша пред8 гDемъ.
6 И# речE мwmсeй: сіE сл0во, є4же речE гDь, сотвори1те, и3 kви1тсz въ вaсъ слaва гDнz.
7 И# речE мwmсeй ґарHну: приступи2 ко nлтарю2 и3 сотвори2 є4же грэхA рaди твоегw2, и3 всесожжeніе твоE, и3 помоли1сz њ себЁ и3 њ д0мэ твоeмъ: и3 сотвори2 дaры людск‡z, и3 помоли1сz њ ни1хъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.
8 И# приступи2 ґарHнъ ко nлтарю2, и3 заклA телцA, и4же грэхA рaди є3гw2.
9 И# принес0ша сhнове ґарw6ни кр0вь къ немY: и3 њмочи2 пeрстъ св0й въ кр0вь, и3 возложи2 на р0ги nлтарS, и3 кр0вь и3зліS ў стоsла nлтарS:
10 и3 тyкъ, и3 џбэ пHчки, и3 преп0нку пeчени, ћже грэхA рaди, возложи2 на nлтaрь, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
11 мzсa же и3 к0жу сожжE на nгни2 внЁ полкA,
12 и3 заклA всесожжeніе. И# принес0ша сhнове ґарw6ни кр0вь къ немY: и3 проліS на nлтaрь w4крестъ.
13 И# всесожжeніе принес0ша къ немY по ќдамъ: сі‰ и3 главY возложи2 на nлтaрь,
14 и3 и3змы2 ўтр0бу и3 н0ги вод0ю, и3 возложи2 во всесожжeніе на nлтaрь.
15 И# принесE дaръ людскjй: и3 взS козлA, и4же грэхA рaди лю1дска, и3 заклA є3го2, и3 њчи1сти є3го2, ћкоже и3 пeрваго,
16 и3 принесE всесожжeніе, и3 сотвори2 є5, ћкоже дост0итъ.
17 И# принесE жeртву, и3 нап0лни рyцэ t неS, и3 возложи2 на nлтaрь кромЁ всесожжeніz ќтреннzгw,
18 и3 заклA телцA и3 nвнA жeртвы спасeніz лю1дска. И# принес0ша сhнове ґарw6ни кр0вь къ немY: и3 проліS на nлтaрь w4крестъ.
19 И# тyкъ тeлчій, и3 w4внzz чреслA, и3 тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и3 преп0нку пeчени:
20 и3 возложи2 тyки на гр{ди, и3 вознесE тyки на nлтaрь:
21 и3 гр{ди и3 рaмо десн0е tS ґарHнъ ўчaстіе пред8 гDемъ, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.
22 И# воздви1гъ ґарHнъ рyцэ къ лю1демъ, благослови2 |: и3 сни1де сотвори1въ приношeніе грэхA рaди, и3 всесожжeніе, и3 ±же њ спасeніи.
23 И# вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ въ ски1нію свидёніz, и3 и3зшeдше благослови1ста вс‰ лю1ди. И# kви1сz слaва гDнz всBмъ лю1демъ:
24 и3 и3зhде џгнь t гDа, и3 поzдE ±же на nлтари2, и3 всесожжє1ніz и3 тyки. И# ви1дэша вси2 лю1діе, и3 ўжас0шасz, и3 пад0ша на лицE.