1 Прbр0чество словесE гDнz на ї}лz рук0ю ѓгGла є3гw2: положи1те u5бо на сердцaхъ вaшихъ.
2 Возлюби1хъ вы2, гlетъ гDь. И# рёсте: њ чeмъ возлюби1лъ є3си2 ны2; Не брaтъ ли бЁ и3сavъ їaкwву; гlетъ гDь: и3 возлюби1хъ їaкwва, и3сavа же возненави1дэхъ,
3 и3 ўчини1хъ предёлы є3гw2 во и3зчезновeніе и3 достоsніе є3гw2 въ ны6рища пусты6нна.
4 ЗанE ѓще речeтъ: їдумeа разори1сz, и3 њбрати1мсz и3 возсози1ждемъ њпустBвшаz є3S: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: тjи сози1ждутъ, и3 ѓзъ разорю2, и3 нарекyтсz и5мъ предёлэ беззак0ніz, и3 лю1діе, на нsже њполчи1сz гDь до вёка.
5 И# nчесA в†ша ўви1дzтъ, и3 вы2 речeте: возвели1чисz гDь превhше предBлъ ї}левыхъ.
6 Сhнъ слaвитъ nтцA, и3 рaбъ господи1на своегw2 ўбои1тсz: и3 ѓще nц7ъ є4смь ѓзъ, то2 гдЁ слaва моS; и3 ѓще гDь є4смь ѓзъ, то2 гдЁ є4сть стрaхъ м0й; гlетъ гDь вседержи1тель. Вы2 свzщeнницы презирaющіи и4мz моE. И# рёсте: њ чес0мъ презрёхомъ и4мz твоE;
7 Приносsще ко nлтарeви моемY хлёбы сквє1рны. И# рёсте: њ чес0мъ њскверни1хомъ |; ВнегдA глаг0лати вaмъ: трапeза гDнz њсквернeна є4сть: и3 возложє1ннаz бр†шна ўничижи1ли є3стE.
8 ЗанE ѓще приведетE слёпо на жeртву, не ѕл0 ли; и3 ѓще приведетE хр0мо и3ли2 недyжно, то2 не ѕл0 ли; приведи2 є5 кнsзю твоемY, є3дA пріи1метъ є5; є3дA пріи1метъ лицE твоE; гlетъ гDь вседержи1тель.
9 И# нн7э ўми1лостивите лицE бGа вaшегw и3 помоли1тесz є3мY, (да поми1луетъ вы2). Въ рукaхъ вaшихъ бhша сі‰, ѓще пріимY t вaсъ ли1ца в†ша; гlетъ гDь вседержи1тель.
10 ЗанE и3 въ вaсъ затворsтсz двє1ри, и3 не возгнэтитE nгнS nлтарeви моемY тyне: нёсть в0лz моS въ вaсъ, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 жeртвы не пріимY t рyкъ вaшихъ.
11 ЗанE t востHкъ с0лнца и3 до з†падъ и4мz моE прослaвисz во kзhцэхъ, и3 на всsцэмъ мёстэ fmміaмъ прин0ситсz и4мени моемY и3 жeртва чи1ста: занE вeліе и4мz моE во kзhцэхъ, гlетъ гDь вседержи1тель.
12 Вh же сквернитE є5 глаг0люще: трапeза гDнz њсквернeна є4сть, и3 возлагaємаz бр†шна є3гw2 ўничтожє1на бhша.
13 И# рёсте: сі‰ t ѕлострадaніz сyть. И# tдyнухъ |, гlетъ гDь вседержи1тель. И# внес0сте хищє1ніz и3 хрHмаz и3 нед{жнаz, и3 приведетE | на жeртву, є3дA пріимY и4хъ t рyкъ вaшихъ; гlетъ гDь вседержи1тель.
14 И# пр0клzтъ, и4же бЁ си1ленъ, и3 бЁ є3мY въ стaдэ є3гw2 мyжескъ п0лъ, и3 њбётъ є3гw2 на нeмъ, и3 жрeтъ растлённое гDеви: занE цRь вeлій ѓзъ є4смь, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 и4мz моE свётло во kзhцэхъ.