1 И# речeтъ: слhшите ќбw сі‰, вл†сти д0му їaкwвлz и3 њстaвшіи д0му ї}лева: не вaмъ ли є4сть є4же разумёти сyдъ;
2 Ненави1дzщіи добрA, ґ и4щущіи ѕлA, похищaющіи к0жы и4хъ съ ни1хъ и3 плHти и4хъ t костeй и4хъ:
3 ћкоже њб8zд0ша плHти людjй мои1хъ, и3 к0жы и4хъ t костeй и4хъ њдрaша, и3 кHсти и4хъ столк0ша и3 содроби1ша ћкw плHти въ кон0бъ и3 ћкw мzсA въ горнeцъ:
4 тaкw возопію1тъ ко гDу, и3 не послyшаетъ и4хъ и3 tврати1тъ лицE своE t ни1хъ въ то2 врeмz, понeже слукaвноваша въ начинaніихъ свои1хъ на нS.
5 Сі‰ гlетъ гDь на прор0ки льстsщыz людjй мои1хъ, ўгрызaющыz зубы2 свои1ми и3 проповёдающыz ми1ръ на ни1хъ, и3 не вдaсz во ўстA и4хъ, возстaвиша на ни1хъ рaть:
6 сегw2 рaди н0щь бyдетъ вaмъ t видёніz, и3 тмA бyдетъ вaмъ t волхвовaніz, и3 зaйдетъ с0лнце на прор0ки, и3 помeркнетъ на нS дeнь:
7 и3 ўсрамsтсz ви1дzщіи сHніz, и3 посмэsни бyдутъ волсви2, и3 возглаг0лютъ на ни1хъ вси2 сjи, занE не бyдетъ послyшаzй и4хъ.
8 Ѓще ѓзъ не нап0лню си1лы д¦омъ гDнимъ и3 суд0мъ и3 си1лою, є4же возвэсти1ти їaкwву нечє1стіz є3гw2 и3 ї}леви грэхи2 є3гw2.
9 Слhшите сі‰, старBйшины д0му їaкwвлz и3 њстaвшіи д0му ї}лева, гнушaющіисz суд0мъ и3 вс‰ пр†ваz развращaющіи,
10 созидaющіи сіHна кровьми2 и3 їеrли1ма непрaвдами:
11 старBйшины є3гw2 на дaрэхъ суждaху, и3 жерцы2 є3гw2 на мздЁ tвэщавaху, и3 прор0цы є3гw2 на сребрЁ волхвовaху, и3 на гDэ почивaху, глаг0люще: не гDь ли въ нaсъ є4сть; не пріи1дутъ на ны2 ѕл†z.
12 Сегw2 рaди вaсъ дёла сіHнъ ћкоже ни1ва и3з8wрeтсz, и3 їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище бyдетъ, и3 горA д0му ћкоже лyгъ дубрaвный.