1 И# всели1шасz нач†лницы людjй во їеrли1мэ, и3 пр0чіи лю1діе метнyша жрє1біz взsти є3ди1наго t десzти2, да пребывaетъ во їеrли1мэ грaдэ свzтёмъ, и3 дeвzть частeй во градёхъ.
2 И# благослови1ша лю1діе всёхъ мужeй, и5же сaми произв0лиша њбитaти во їеrли1мэ.
3 И# сjи нач†лницы страны2, и5же њбитaша во їеrли1мэ: и3 во градёхъ їyдиныхъ њбитaше кjйждо во њдержaніи своeмъ, во градёхъ свои1хъ ї}левыхъ, свzщeнницы и3 леvjти, и3 наfінeє и3 сhнове рабHвъ соломHновыхъ.
4 И# во їеrли1мэ њбитaша t сынHвъ їyдиныхъ и3 t сынHвъ веніамjнихъ. T сынHвъ їyдиныхъ ґfаjа сhнъ nзjинъ, сhнъ захaріинъ, сhнъ самарjинъ, сhнъ сафатjевъ, сhнъ масеи1ль и3 t сынHвъ фарeсовыхъ,
5 и3 маасjа, сhнъ варyховъ, сhнъ халaзовъ, сhнъ nзjевъ, сhнъ ґдаjевъ, сhнъ їwарjвль, сhнъ захaріевъ, сhнъ силwнjевъ:
6 вси2 сhнове фарeсwвы, и5же њбитaша во їеrли1мэ, четhреста шестьдесsтъ џсмь мyжіе крёпцы.
7 Сjи же сhнове веніам‡ни: силHнъ сhнъ месулaевъ, сhнъ їwaдовъ, сhнъ фадаjевъ, сhнъ кwлjевъ, сhнъ маасjевъ, сhнъ є3fіи1ль, сhнъ їессjевъ,
8 и3 по нeмъ гевеи1лъ, силjевъ, дeвzть сHтъ двaдесzть џсмь.
9 И# їwи1ль сhнъ зехрjнъ настоsтель над8 ни1ми, и3 їyда сhнъ ґсанaевъ, t грaда, вторhй.
10 T свzщeнникwвъ: и3 їадjа сhнъ їwарjвль, їахjнь,
11 сарeа сhнъ є3лхjевъ, сhнъ месулaмовъ, сhнъ саддyковъ, сhнъ маріHfовъ, сhнъ є3тHfовъ, начaлникъ д0му б9іz,
12 и3 брaтіz и4хъ дёлающе дёло цeркве џсмь сHтъ двaдесzть двA: и3 ґдаjа сhнъ їероaмль, сhна фалалjина, сhна намaсова, сhна захaріина, сhна фасеfyрова, сhна мелхjина,
13 и3 брaтіz є3гw2 нач†лницы nтeчествъ двёсти четhредесzть двA: и3 ґмесaй сhнъ є3зріи1ль, сhна сакхjева, сhна масарімHfова, сhна є3мми1рова,
14 и3 брaтіz є3гw2 си1льніи во брaнехъ сто2 двaдесzть џсмь: и3 настоsтель и4хъ сохріи1лъ, сhнъ вели1кихъ.
15 И# t леv‡тъ: самаjа сhнъ ґсyва, сhна є3зрікaма, сhна ґсавjи, сhна в0нни,
16 и3 савваfeй, и3 їwсавaдъ над8 дэлaми д0му б9іz внёшнzгw и3 t начaлникwвъ леvjтскихъ,
17 и3 матfанjа, сhнъ міхaевъ, сhнъ зехрjевъ, сhна ґсaфова, начaлникъ хвалeніz, и3 їyда моли1твы, и3 вокхjа вторhй t брaтій свои1хъ, и3 ґвдjа сhнъ самeа сhна галeлова, сhна їдіfyнова:
18 всёхъ леvjтwвъ во грaдэ свzтёмъ двёсти џсмьдесzтъ четhре.
19 И# двє1рницы: ґкyвъ, теламjнъ и3 брaтіz и4хъ, стрегyщіи врaтъ, сто2 сeдмьдесzтъ двA.
20 Пр0чіи же t ї}лz їерeє же и3 леvjти во всёхъ градёхъ їудeи кjйждо въ наслёдіи своeмъ.
21 И# наfінeє, и5же њбитaша во nфлЁ, сіaй и3 гeсфъ t наfінeєвъ.
22 И# начaлникъ леvjтwвъ во їеrли1мэ nзjй сhнъ ванjинъ сhна савjева, сhна матfанjева, сhна міхaева, t сынHвъ ґсaфовыхъ пою1щихъ над8 дёломъ д0му б9іz,
23 ћкw зaповэдь царeва (бЁ) и5мъ: и3 пребывaше вёрнw над8 пэвцaми њбр0къ коегHждо днE въ дeнь св0й.
24 И# фаfeа, сhнъ массизави1ловъ t сынHвъ зaриныхъ, сhна їyдина, при руцЁ царeвэ всsкіz потрeбы рaди людjй.
25 И# при дворёхъ, и5же на сeлэхъ и4хъ: и3 t сынHвъ їyдиныхъ њбитaша въ каріаfарв0цэ и3 въ сeлэхъ є3гw2, и3 въ девHнэ и3 въ сeлэхъ є3гw2, и3 въ каfсеи1лэ и3 въ сeлэхъ є3гw2,
26 и3 во їисyсэ, и3 въ мwлaдэ, и3 въ веfфалaтэ,
27 и3 во ґсерсwaлэ, и3 въ вирсавeи и3 въ сeлэхъ є3S,
28 и3 въ секелaгэ, и3 мaвнэ и3 въ сeлэхъ є3S,
29 и3 въ рема0нэ, и3 въ сaрэ, и3 во їерімyfэ,
30 и3 въ занн0и, и3 во nдоллaмэ и3 въ сeлэхъ и4хъ, и3 въ лахjсэ и3 въ сeлэхъ є3гw2, и3 во ґзи1кэ и3 въ сeлэхъ є3S: и3 њполчи1шасz въ вирсавeи дaже до дeбри є3ннHнъ.
31 И# сhнове веніам‡ни t гаваи2 и3 магмaса и3 веfи1лz и3 t вeсей є3гw2,
32 и3 во ґнаfHfэ, въ н0вэ, во ґнjи,
33 во ґсHрэ, въ рамЁ, въ геfаи1мэ,
34 въ ґд0дэ, въ севои1мэ, въ навалaтэ,
35 въ лjддэ и3 во nнwгіарасjмъ.
36 И# t леvjтwвъ ч†сти ї{дины и3 веніам‡ни.