1 И# сjи сyть свzщeнницы и3 леvjти, возшeдшіи съ зоровaвелемъ сhномъ салаfіи1левымъ и3 їисyсомъ: сараjа, їеремjа, є4здра,
2 ґмарjа, малyхъ, ґттyй,
3 сехенjа, реyмъ, марімHfъ,
4 ґдaіа, генаfHнъ, ґвjа,
5 міамjнъ, маадjа, велгA,
6 семjа, їwіарjвъ, їдjа,
7 салyй, ґмyкъ хелкjа, њдуjа: сjи нач†лницы свzщeнникwвъ и3 брaтіz и4хъ во дни6 їисyса.
8 И# леvjти: їисyсъ, ванyй, кадміи1лъ, саравjа, їwдaй и3 матfанjа, при рукaхъ т0й, и3 брaтіz и4хъ въ чредны6z служє1ніz:
9 и3 ваквакjа и3 ґнaй, брaтіz и4хъ, прsмw и4хъ во чреды6 днєвнhz.
10 Їисyсъ же роди2 їwакjма, їwакjмъ роди2 є3ліасjва, є3ліасjвъ роди2 їwдaа,
11 їwдaй же роди2 їwнаfaна, и3 їwнаfaнъ роди2 ґдyа.
12 Во дни6 же їwакjма бёху брaтіz є3гw2 свzщeнницы и3 нач†лницы nтeчествъ: сараjи ґмарjа, їеремjи ґнанjа,
13 є4здрэ месуллaмъ, ґмарjи їwанaнъ,
14 ґмалyху їwнаfaнъ, сехенjи їHсифъ,
15 ґрeсу є3днaсъ, маріHfу є3лкeй,
16 ґддaю захaріа, ганаfHну месуллaмъ,
17 ґвjи зехрjй, міамjну маадaй, фелетjю,
18 валгaсу самуeй, семjи їwнаfaнъ,
19 їwарjву матfанaй, є3дjю nзjй,
20 салаjю калаjа, ґмeку ґвeдъ,
21 є3лкjи ґсавjа, їедjи наfанаи1лъ.
22 Леvjти во дни6 є3ліасjва, їwaда и3 їwA, и3 їwанaнъ и3 їдyа, напи1сани нач†лницы nтeчествъ, и3 свzщeнницы въ цaрство дaріа пeрсскагw.
23 И# сhнове леvjи нач†лницы nтeчествъ пи1сани въ кни1зэ словeсъ днjй и3 дaже до днjй їwанaна сhна є3лісyева.
24 И# нач†лницы леvjтwмъ ґсавjа и3 саравjа и3 їисyсъ, и3 сhнове кадміи1лwвы и3 брaтіz и4хъ пред8 ни1ми въ пёснехъ хвали1ти и3 и3сповёдовати, по зaповэди давjда человёка б9іz, по чредaмъ t днE до днE.
25 Матfанjа и3 ваквакjа, ґвдjа, месуллaмъ, телмHнъ, ґкyвъ, стрегyщіи двє1рницы стрaжу, внегдA собрaти ми2 двeрники.
26 Во дни6 їwакjма сhна їисyсова, сhна їwседeкова, и3 во дни6 неемjи и3 є4здры свzщeнника и3 книг0чіи,
27 и3 во њбновлeніи стэны2 їеrли1мскіz, взыскaша леvjтwвъ въ мёстэхъ и4хъ да возведyтъ и5хъ во їеrли1мъ сотвори1ти њбновлeніе и3 весeліе во хвалeніи и3 пёснехъ, въ кmмвaлэхъ и3 pалти1рехъ и3 гyслехъ.
28 И# собрaшасz сhнове пою1щихъ и3 t страны2 њкрeстныz во їеrли1мъ, и3 t сeлъ нетwфатjевыхъ,
29 и3 t д0му (галгaлъ) и3 t стрaнъ (гевA и3 ґзмавeтъ), ћкw сeла создaша себЁ пэвцы2 w4крестъ їеrли1ма:
30 и3 њчи1стишасz свzщeнницы и3 леvjти, и3 њчи1стиша людjй и3 вратA и3 стёну.
31 И# возвед0хъ начaлникwвъ їyдиныхъ на стёну, и3 постaвихъ двA кли6роса вели6ка, хвалы2 рaди, и3 проид0ша t деснhz страны2 на стёну ко вратHмъ гнHйнымъ.
32 И# и3д0ша за ни1ми њсаjа и3 полови1на начaлникwвъ їyдиныхъ,
33 и3 ґзарjа и3 є4здра и3 месуллaмъ,
34 їyда и3 веніамjнъ, и3 самаjа и3 їеремjа:
35 и3 t сынHвъ свzщeнничихъ съ трубaми захaріа сhнъ їwнаfaновъ, сhнъ самаjи, сhнъ маfанjинъ, сhнъ міхаи1нъ, сhнъ закхyровъ, сhнъ ґсaфовъ,
36 и3 брaтіz є3гw2 самаjа и3 nзіи1лъ, гелHлъ, маjа, наfанаи1лъ и3 їyда и3 ґнанjй, є4же хвали1ти въ пёснехъ давjда человёка б9іz:
37 и3 є4здра книг0чій пред8 ни1ми при вратёхъ и3ст0чника, хвали1ти прsмw и4хъ. И# взыд0ша на лBствицы грaда давjдова, на восх0дъ стэны2 вhше д0му давjдова и3 дaже до врaтъ воднhхъ къ вост0ку.
38 И# кли1росъ вторhй хвалY воздаю1щихъ и3дsше сопроти1въ и4хъ, и3 ѓзъ по нeмъ, и3 полови1на людjй по стэнЁ, верхY столпA fанури1млz и3 дaже до стэны2 прострaннэйшіz,
39 и3 на вратA є3фраjма, и3 на вратA ст†раz, и3 на вратA ры6бнаz, и3 на ст0лпъ ґнамеи1ль, и3 на ст0лпъ є3мafъ, и3 дaже до врaтъ џвчихъ.
40 И# стaша на вратёхъ стрaжи, стaша же двA кли6роса хв†лzща въ домY б9іи, и3 ѓзъ и3 полови1на воев0дъ со мн0ю,
41 и3 свzщeнницы є3ліакjмъ, маасjа, міамjнъ, міхeа, є3ліwнA, захaріа, ґнанjа съ трубaми,
42 и3 маасjа и3 семеjа, и3 є3леазaръ и3 nзjа, и3 їwанaнъ и3 мелхjа, и3 є3леамjй и3 їезyръ. И# слhшани бhша пэвцы2 и3 їезрjа, и3 соглsдани, и3 восхвали1ша.
43 И# пожр0ша въ дeнь т0й жє1ртвы вели6кіz и3 возвесели1шасz, ћкw бGъ возвесели2 и5хъ вельми2: и3 жєны2 и4хъ и3 ч†да и4хъ рaдовахусz, и3 слhшано бhсть весeліе то2 во їеrли1мэ и3здалeча.
44 И# постaвиша въ дeнь т0й мужeй над8 сокр0вищными храни6лищи, на начaтки и3 десzти6ны, и3 да собирaютъ си1ми начaлниками t градHвъ ч†сти свzщeнникwмъ и3 леvjтwмъ, ћкw весeліе бЁ во їудeи, во свzщeнницэхъ и3 въ леvjтэхъ предстоsщихъ,
45 и3 стрежaху стрaжу бGа своегw2, и3 хранeніе њчищeніz, и3 пэвцє1въ и3 двeрникwвъ, по повелёнію давjда и3 соломHна сhна є3гw2.
46 Ћкw во дни6 давjдwвы ґсaфъ t начaла пeрвый въ пэвцёхъ и3 въ пёснехъ и3 хвалeніи бGу,
47 и3 вeсь ї}ль во дни6 зоровaвелz и3 во дни6 неемjи даsху њбр0къ пэвцє1мъ и3 двeрникwмъ t днE до днE и3 њсвzщaху леvjтwмъ, леvjти же њсвzщaху сыновHмъ ґарw6нимъ.