1 И# востA є3ліасyвъ свzщeнникъ вели1кій и3 брaтіz є3гw2 свzщeнницы, и3 создaша вратA w4вчаz: сjи њсвzти1ша и5хъ и3 постaвиша двє1ри и4хъ и3 дaже до столпA стA лакHтъ њсвzти1ша и5хъ, дaже до столпA ґнамеи1лz.
2 И# бли1з8 є3гw2 созидaша мyжіе їеріхHнстіи, и3 бли1з8 и4хъ созидA закхyръ сhнъ ґманjинъ.
3 Вратa же ры6бнаz созидaша сhнове ґсанaєвы: сjи покрhша и5хъ и3 постaвиша двє1ри и4хъ и3 завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ.
4 И# бли1з8 и4хъ созидaше и3з8 рамHfы сhнъ ўрjинъ, сhна ґккHсова: и3 бли1з8 є3гw2 созидaше мосоллaмъ сhнъ варахjинъ, сhна мазеви1лz: и3 бли1зъ и4хъ созидaше садHкъ сhнъ ваанaевъ:
5 и3 бли1з8 и4хъ созидaша fекwjми, си1льніи же и4хъ не положи1ша вhи своеS въ дёло гDа бGа своегw2.
6 И# вратA ст†раz созидaше їwідA сhнъ фасeковъ и3 месуллaмъ сhнъ васwдjевъ: тjи покрhста и5хъ и3 постaвиста двє1ри и4хъ и3 завHры и3 верєи2 и4хъ.
7 И# бли1з8 и4хъ созидaша малтjа гаваwнjтинъ и3 є3vарHнъ мирwнwfjтъ, мyжіе t гаваHна и3 мaсфы, дaже до прест0ла кнsзz (и4же бhсть) њб8 w4нъ п0лъ рэки2.
8 И# бли1з8 є3гw2 созидA nзіи1лъ сhнъ ґрахjевъ златaрь: и3 бли1з8 є3гw2 созидA ґнанjа сhнъ рwкеjма, и3 возстaвиша їеrли1мъ дaже до стэны2 шир0кіz.
9 И# бли1з8 и4хъ созидaше рафаjа сhнъ сyринъ, начaлникъ полови1ны њкрeстныz страны2 їеrли1мли.
10 И# бли1з8 и4хъ созидaше їедeа сhнъ є3рwмaфовъ, и3 проти1ву д0му є3гw2: и3 бли1з8 є3гw2 созидA ґттyfъ сhнъ ґсаванjинъ.
11 И# вторyю чaсть созидaше мелхjа сhнъ и3рaмовъ и3 ґсyвъ сhнъ фаafъ-мwaвль, и3 дaже до столпA пeщнагw.
12 И# бли1з8 є3гw2 созидaше саллyмъ сhнъ ґллwи1совъ, начaлникъ полови1ны страны2 њкрeстныz їеrли1мли, т0й и3 дщє1ри є3гw2.
13 ВратA ю3д0ли созидaша ґнyнъ и3 њбитaющіи въ занHнэ: тjи создaша и5хъ и3 постaвиша двє1ри и4хъ и3 завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ, и3 тhсzща лакHтъ въ стэнЁ дaже до врaтъ гн0йныхъ.
14 И# вратA гнHйнаz созидaше мелхjа сhнъ рихaвль, начaлникъ њкрeстныz страны2 виfакрaмскіz, т0й и3 сhнове є3гw2, и3 покрhша и5хъ и3 постaвиша двє1ри и4хъ и3 завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ.
15 И# вратA и3ст0чника созидaше соломHнъ сhнъ халезeовъ, начaлникъ страны2 масфы2: т0й создA и5хъ и3 покры2 и5хъ, и3 постaви двє1ри и4хъ и3 завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ, и3 стёну купёли сілwaмли ко вертогрaду царeву и3 дaже до степeней низходsщихъ t грaда давjдова.
16 По нeмже созидaше неемjа сhнъ завyховъ, начaлникъ полови1ны страны2 виfсyровы, дaже до вертогрaда гр0ба давjдова и3 дaже до купёли ўстр0еныz и3 дaже до д0му си1льныхъ.
17 По нeмъ созидaша леvjти, раyмъ сhнъ ванаи1мль: по нeмъ созидaше ґсавjа, начaлникъ полови1ны страны2 кеілы2 на странЁ своeй,
18 и3 по нeмъ созидaша брaтіz и4хъ, венeй сhнъ и3надaдовъ, начaлникъ полови1ны њкрeстныz страны2 кеілы2.
19 И# созидaше бли1з8 є3гw2 ґзyръ сhнъ їисyсовъ, начaлникъ масфы2, мёру вторyю столпA восх0да касaющагwсz ќглу.
20 И# по нeмъ созидaше варyхъ, сhнъ завyевъ, мёру вторyю t ќгла дaже до врaтъ д0му є3ліасyва свzщeнника вели1кагw.
21 По нeмъ созидaше мерамHfъ сhнъ ўрjи, сhна ґккHсова, мёру вторyю t врaтъ д0му є3ліасyвова дaже до концA д0му є3ліасyвова.
22 И# по нeмъ созидaша свzщeнницы, мyжіе t п0лz (їoрдaнска).
23 И# по нeмъ созидaста веніамjнъ и3 ґсyвъ проти1ву домHвъ свои1хъ: и3 по нeмъ созидaше ґзарjа сhнъ маасjевъ, сhна ґнанjина, бли1з8 д0му своегw2.
24 По нeмъ созидaше ванeй сhнъ ґдaдовъ мёру вторyю t д0му ґзарjи дaже до ќгла и3 дaже до ўклонeніz.
25 Фалaхъ сhнъ ўзaинъ проти1ву ќгла и3 столпA возвышeнагw и3з8 д0му царeва выс0кw, и4же во дворЁ темни1чнэмъ: и3 по нeмъ фадаjа сhнъ фор0совъ.
26 И# наfінjми њбитaша во њфaлэ, дaже до вертогрaда врaтъ в0дныхъ ко вост0кwмъ и3 дaже до столпA, и4же бЁ возвышeнъ.
27 И# по ни1хъ созидaша fекwjми мёру вторyю t страны2 столпA вели1кагw и3 выс0кагw дaже до стэны2 nфлы2.
28 Вhшше врaтъ к0нскихъ созидaша свzщeнницы, є3ди1нъ кjйждо проти1ву д0му своегw2.
29 И# по нeмъ созидaше саддyкъ сhнъ є3мми1рь проти1ву д0му своегw2: и3 по нeмъ созидaше самаjа сhнъ сехенjевъ, стрaжъ врaтъ вост0чныхъ.
30 По нeмъ созидaше ґнанjа сhнъ селемjевъ и3 ґнHмъ сhнъ селeфовъ шестhй мёру вторyю: по нeмъ созидaше месуллaмъ сhнъ варахjевъ проти1ву сокр0вищницы своеS.
31 По нeмъ созидaше мелхjа сhнъ сарефjевъ дaже до д0му наfінjмлz и3 щиты2 продаю1щихъ, проти1ву врaтъ сyдныхъ, и3 дaже до г0рницы ќгла.
32 И# посредЁ врaтъ џвчихъ созидaша кwвачи2 и3 щитопродaвцы.