1 Бhсть же є3гдA ўслhша санаваллaтъ и3 тwвjа и3 гисaмъ ґравjйскій и3 пр0чіи врази2 нaши, ћкw создaхъ стёну, и3 не њстaсz въ ни1хъ сквaжнz: и3 ѓзъ дaже до врeмене џнагw двeрій не постaвихъ во вратёхъ:
2 и3 послA санаваллaтъ и3 гисaмъ ко мнЁ, глагHлюща: пріиди2, и3 соберeмсz вкyпэ въ вeсехъ на п0ли њнw2 (глаг0лемэмъ). Тjи же помышлsста мнЁ сотвори1ти ѕл0е.
3 И# послaхъ къ ни1ма послHвъ, глаг0лz: дёло вели1ко ѓзъ творю2 и3 не могY сни1ти, да не престaнетъ дёло: є3гдa же совершY є5, взhду къ вaма.
4 И# послaста ко мнЁ, ћкоже глаг0лъ сeй, четhрижды, и3 послaхъ къ ни1ма по си6мъ.
5 И# прислA ко мнЁ санаваллaтъ пsтое џтрока своего2, и3 послaніе tвeрсто въ рукY є3гw2, и3 бЁ напи1сано въ нeмъ:
6 во kзhцэхъ ўслhшано є4сть, и3 гисaмъ речE, ћкw ты2 и3 їудeє мhслите tступи1ти, сегw2 рaди ты2 созидaеши стёну, и3 ты2 да бyдеши и5мъ въ царS:
7 и3 къ си6мъ прор0ки постaвилъ є3си2 себЁ, да бyдеши во їеrли1мэ царeмъ над8 їyдою: и3 нн7э возвэстsтсz царю2 словесA сі‰: и3 сегw2 рaди нн7э пріиди2, да сотвори1ма совётъ вкyпэ.
8 И# послaхъ къ немY, глаг0лz: не сотвори1сz по словесeмъ си6мъ, ћкоже ты2 глаг0леши, занE t сeрдца твоегw2 ты2 лжeши въ си1хъ:
9 ћкw вси2 страшaтъ нaсъ, глаг0люще: њслабёютъ рyцы и4хъ t дёла сегw2, и3 не сотвори1тсz: и3 нн7э ўкрэпи1хъ рyки мо‰.
10 И# ѓзъ внид0хъ въ д0мъ семeа сhна далаjева, сhна метавеи1лева, и3 т0й заключeнъ, и3 речE: да соберeмсz въ д0мъ б9ій посредЁ є3гw2 и3 заключи1мъ двє1ри є3гw2, ћкw прих0дzтъ н0щію, да ўбію1тъ тS.
11 И# рек0хъ: кт0 є3сть мyжъ, kк0въ ѓзъ, и3 ўбэжи1тъ; и3ли2 кто2 ћкw ѓзъ, и4же вни1детъ въ д0мъ, и3 жи1въ бyдетъ; не вни1ду.
12 И# ўразумёхъ, и3 сE, бGъ не послA є3гw2: ћкw прор0чествова сл0во на мS.
13 И# тwвjа и3 санаваллaтъ наsста на мS нар0дъ, да ўстрашyсz, и3 сотворю2 тaкw, и3 согрэшY, и3 да бyду и5мъ во и4мz ѕло2, ћкw да пон0сzтъ ми2.
14 Помzни2, б9е, тwвjю и3 санаваллaта по дэлHмъ и4хъ си6мъ, и3 нwадjа прор0ка и3 пр0чихъ прорHкъ, и5же страшaху мS.
15 И# соверши1сz стэнA въ двaдесzть пsтый мцcа є3лyла въ пzтьдесsтъ и3 двA дни6.
16 И# бhсть є3гдA ўслhшаша вси2 врази2 нaши, и3 ўбоsшасz вси2 kзhцы, и5же w4крестъ нaсъ, и3 нападE стрaхъ вели1къ пред8 џчи и4хъ, и3 познaша, ћкw t гDа бGа нaшегw совершeно бhсть дёло сіE.
17 И# во дни6 w4ны t мн0гихъ держaвныхъ їyдиныхъ посл†ніz прихождaху къ тwвjи, и3 тwв‡ина (посл†ніz) прихождaху къ ни6мъ.
18 Мн0зи бо во їудeи клsшасz є3мY, ћкw зsть бЁ сехенjи сhна и3рaева: и3 їwнаfaнъ сhнъ є3гw2 поS дщeрь месулaма сhна варахjина въ женY.
19 И# словесA є3гw2 бhша глаг0лющіи ко мнЁ, и3 словесA мо‰ бhша и3зносsщіи є3мY. И# послaніе послA тwвjа, да ўстраши1тъ менE.