1 И# бhсть є3гдA создaсz стэнA, и3 постaвихъ двє1ри, и3 сочт0хъ придвє1рники и3 пэвцы2 и3 леvjты:
2 и3 повелёхъ ґнанjи брaту моемY и3 ґнанjи начaлнику д0му, и4же во їеrли1мэ: т0й бо бЁ ћкw мyжъ и4стиненъ и3 боsйсz бGа пaче пр0чихъ:
3 и3 рек0хъ и4ма: да не tвeрзутсz вратA їеrли6мскаz, д0ндеже взhдетъ с0лнце: и3 є3щE и5мъ бдsщымъ, да заключaтсz вратA и3 зас{нута да бyдутъ зас0вами: и3 постaви стрaжы t њбитaющихъ во їеrли1мэ, кjйждо во стрaжи своeй и3 кjйждо проти1ву д0му своегw2.
4 Грaдъ же бhсть шир0къ и3 вели1къ, и3 людjй мaлw въ нeмъ, и3 не бsху д0мы с0здани.
5 И# дадE бGъ въ сeрдце моE, и3 собрaхъ честнhхъ и3 кнzзeй и3 нар0дъ въ собрaніе: и3 њбрэт0хъ кни1гу сочислeніz тёхъ, и5же взыд0ша пeрвэе, и3 њбрэт0хъ напи1сано въ нeй:
6 и3 тjи сhнове страны2 возшeдшіи t плэнeніz преселeніz, и5хже пресели2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, и3 возврати1шасz во їеrли1мъ и3 їудeю, кjйждо мyжъ во грaдъ св0й,
7 съ зоровaвелемъ и3 їисyсомъ и3 неемjею, ґзaріа и3 веелмA, наемaнъ, мардохeй, ваасaнъ, маасфарafъ, є4здра, вогуjа, їнаyмъ, ваанA, масфaръ, мyжіе людjй ї}левыхъ:
8 сhнове фор0сwвы двЁ тhсzщы сто2 сeдмьдесzтъ двA,
9 сhнове сафатjєвы три1ста сeдмьдесzтъ двA,
10 сhнове и3рaєвы шeсть сHтъ пzтьдесsтъ двA,
11 сhнове фаafъ-мw†вли сынHвъ їисyсовыхъ и3 їwaвлихъ двЁ тhсzщы шeсть сHтъ и3 nсмьнaдесzть,
12 сhнове є3лaмwвы тhсzща двёсти пzтьдесsтъ четhри,
13 сhнове соffyєвы џсмь сHтъ четhредесzть пsть,
14 сhнове захaнєвы сeдмь сHтъ шестьдесsтъ,
15 сhнове вануjєвы шeсть сHтъ четhредесzть џсмь,
16 сhнове вереjєвы шeсть сHтъ двaдесzть џсмь,
17 сhнове гетaдwвы двЁ тhсzщы три1ста двaдесzть двA,
18 сhнове ґдwнік†мли шeсть сHтъ шестьдесsтъ сeдмь,
19 сhнове вагуjєвы двЁ тhсzщы шестьдесsтъ сeдмь,
20 сhнове и3д‡ни шeсть сHтъ пzтьдесsтъ четhри,
21 сhнове ґти1рwвы и3 сhнове є3зекjєвы дeвzтьдесzтъ џсмь,
22 сhнове и3самjєвы три1ста двaдесzть џсмь,
23 сhнове васеjєвы три1ста двaдесzть четhри,
24 сhнове ґрjфwвы сто2 дванaдесzть, сhнове ґсeнwвы двёсти двaдесzть три2,
25 сhнове гаваw6ни дeвzтьдесzтъ пsть,
26 сhнове веfале‡мли сто2 двaдесzть три2, сhнове ґтHфwвы пzтьдесsтъ шeсть,
27 сhнове ґнаfHfwвы сто2 двaдесzть џсмь,
28 сhнове ґзамHfwвы, мyжіе ви1fwвы, четhредесzть двA,
29 мyжіе каріаfіар‡мли, кафjрwвы и3 вирHfwвы сeдмь сHтъ четhредесzть три2,
30 мyжіе ґрaма и3 гавaа шeсть сHтъ двaдесzть є3ди1нъ,
31 мyжіе махимaсwвы сто2 двaдесzть двA,
32 мyжіе веfи6ли и3 ґjєвы сто2 двaдесzть три2, мyжіе ґнавjа другaгw сто2 пzтьдесsтъ двA,
33 сhнове мегевHсwвы сто2 пzтьдесsтъ шeсть,
34 мyжіе и3ламaєвы тhсzща двёсти пzтьдесsтъ двA,
35 сhнове и3р†мли три1ста двaдесzть,
36 сhнове їерjхwвы три1ста четhредесzть пsть,
37 сhнове лHдwвы, ґдjдwвы и3 w4нwвы сeдмь сHтъ двaдесzть є3ди1нъ,
38 сhнове ґнанjни три2 тhсzщы дeвzть сHтъ три1десzть:
39 свzщeнницы, сhнове їwдaєвы въ домY їисyсовэ дeвzть сHтъ сeдмьдесzтъ три2,
40 сhнове є3мми1рwвы тhсzща пzтьдесsтъ двA,
41 сhнове фассеyрwвы тhсzща двёсти четhредесzть сeдмь,
42 сhнове и3рaмwвы тhсzща седмьнaдесzть:
43 леvjти, сhнове їисyса кадміи1льскагw t сынHвъ ўдуи1лихъ сeдмьдесzтъ четhри:
44 пэвцы2, сhнове ґсaфwвы сто2 двaдесzть џсмь:
45 двє1рницы сhнове селл{мли,
46 сhнове ґти1рwвы, сhнове телмw6ни, сhнове ґккyвwвы, сhнове ґтjтwвы, сhнове сав‡ины сто2 три1десzть џсмь:
47 наfінjми, сhнове и3лaєвы, сhнове ґсeфwвы, сhнове заваHfwвы,
48 сhнове кірaсwвы, сhнове сис†іны, сhнове фадw6ни, сhнове лав†ни, сhнове ґгaвwвы, сhнове ґкyвwвы,
49 сhнове ўтaєвы, сhнове китaрwвы, сhнове гaвwвы, сhнове селмеjни, сhнове ґнaнwвы,
50 сhнове саде‡ны, сhнове гаaрwвы, сhнове раа‡ины,
51 сhнове раасw6ни, сhнове некHдwвы,
52 сhнове гиз†мли, сhнове w4зіны, сhнове фeссwвы,
53 сhнове вис‡ины, сhнове меінHнwвы, сhнове нефwс†ины,
54 сhнове ваквyкwвы, сhнове ґхjфwвы, сhнове ґр{рины,
55 сhнове васалHfwвы, сhнове мідaєвы, сhнове ґдас†ни,
56 сhнове варкyєвы, сhнове сісарafwвы, сhнове fимaєвы,
57 сhнове ніс‡ины, сhнове ґтjфwвы: сhнове рабHвъ соломHновыхъ,
58 сhнове сутє1ины, сhнове сафарaтwвы, сhнове фер‡дины,
59 сhнове лели6лины, сhнове доркw6ни, сhнове гадаи6ли, сhнове фарахaсwвы,
60 сhнове саваи6ни, сhнове и3мми6ни:
61 вси2 наfінjми и3 сhнове слyгъ соломHновыхъ три1ста дeвzтьдесzтъ двA.
62 И# сjи взыд0ша t fелмefа, fеласaръ, харyвъ, и3рHнъ, їеми1ръ, и3 не мог0ша сказaти домHвъ nтeчествъ свои1хъ и3 сёмене своегw2, t ї}лz ли бhша:
63 сhнове далеaєвы, сhнове вуaєвы, сhнове тwв‡ины, сhнове некwдaєвы, шeсть сHтъ четhредесzть двA:
64 и3 t свzщє1нникъ сhнове ґвjєвы, сhнове ґккHсwвы, сhнове верзелл†ины, ћкw поsша t дщeрей верзеллaа галаадjтина жєны2 и3 прозвaшасz по и4мени и4хъ.
65 Сjи и3скaша писaніz своегw2 родосл0віz, и3 не њбрэт0ша, и3 и3звeржени сyть t свzщeнства.
66 Речe же ґfерсаfA и5мъ, да не kдsтъ t с™†z с™hхъ, д0ндеже востaнетъ свzщeнникъ и3з8zвлszй.
67 И# бhсть вeсь соб0ръ є3динодyшнw ѓки четhредесzть двЁ тhсzщы три1ста шестьдесsтъ,
68 кромЁ рабHвъ и4хъ и3 рабhнь и4хъ, и4хже бsху сeдмь тhсzщъ три1ста три1десzть сeдмь: и3 пэвцы2 и3 пэвни6цы двёсти три1десzть шeсть.
69 К0ни (и4хъ) сeдмь сHтъ три1десzть шeсть, мски2 и4хъ двёсти четhредесzть пsть, велблю1ды и4хъ четhре ст† три1десzть пsть, nслы2 и4хъ шeсть тhсzщъ сeдмь сHтъ двaдесzть.
70 И# t чaсти начaлникwвъ nтeчествъ дaша въ дёло ґfерсаfЁ, дaша въ сокр0вище златhхъ тhсzщу, фі†лъ пzтьдесsтъ и3 ри1зъ жрeческихъ три1десzть.
71 И# t начaлникwвъ nтeчествъ дaша въ сокр0вище дёла злaта дрaхмъ двaдесzть тhсzщъ и3 сребрA мн†съ двЁ тhсzщы и3 три1ста.
72 И# дaша пр0чіи лю1діе злaта дрaхмъ двaдесzть тhсzщъ и3 сребрA мн†съ двЁ тhсzщы и3 двёсти, и3 ри1зъ свzщeнническихъ шестьдесsтъ сeдмь.
73 И# сэд0ша свzщeнницы и3 леvjти и3 двє1рницы и3 пэвцы2 и3 пр0чій нар0дъ и3 наfінjми и3 вeсь ї}ль во градёхъ свои1хъ.