1 Въ дeнь же двaдесzть четвeртый мцcа сегw2 собрaшасz сhнове ї}лєвы въ постЁ и3 во врeтищихъ, и3 пeрсть на главaхъ и4хъ.
2 И# tлучи1шасz сhнове ї}лєвы t всsкагw сhна чyжда, и3 и3сповёдаху грэхи2 сво‰ и3 беззакHніz nтє1цъ свои1хъ.
3 И# стaша на стоsніи своeмъ и3 чт0ша въ кни1зэ зак0на гDа бGа своегw2 четвери1цею въ дeнь, и3 бsху и3сповёдающесz гDеви и3 покланsющесz гDу бGу своемY.
4 И# стaша на степeни леvjтwвъ їисyсъ и3 сhнове кадміи6ли, саханjа сhнъ саравjинъ, сhнове хан†ни, и3 возопи1ша глaсомъ вели1кимъ ко гDу бGу своемY,
5 и3 рек0ша леvjти, їисyсъ и3 кадміи1лъ: востaните, благослови1те гDа бGа нaшего t вёка дaже до вёка: и3 благословsтъ и4мz слaвы твоеS, и3 вознесyтъ во всsцэмъ благословeніи и3 хвалЁ.
6 И# речE є4здра: ты2 є3си2 сaмъ гDь є3ди1нъ, ты2 сотвори1лъ є3си2 нб7о и3 нб7о нб7сE и3 вс‰ в0и и4хъ, зeмлю и3 вс‰, є3ли6ка на нeй сyть, морS и3 вс‰, ±же въ ни1хъ, и3 ты2 њживлsеши вс‰, и3 в0и нбcніи покланsютсz тебЁ:
7 ты2 є3си2 гDь бGъ, ты2 и3збрaлъ є3си2 ґврaма и3 и3звeлъ є3си2 є3го2 t страны2 халдeйскіz, и3 положи1лъ є3си2 и4мz є3мY ґвраaмъ,
8 и3 њбрёлъ є3си2 сeрдце є3гw2 вёрно пред8 тоб0ю, и3 завэщaлъ є3си2 съ ни1мъ завётъ дaти є3мY зeмлю хананeйску и3 хеттeйску, и3 ґморрeйску и3 ферезeйску, и3 їевусeйску и3 гергесeйску, и3 сёмени є3гw2: и3 ўтверди1лъ є3си2 словесA тво‰, ћкw првdнъ є3си2:
9 и3 ви1дэлъ є3си2 њѕлоблeніе nтє1цъ нaшихъ во є3гЂптэ, и3 в0пль и4хъ ўслhшалъ є3си2 на м0ри чермнёмъ,
10 и3 дaлъ є3си2 знaмєніz и3 чудесA во є3гЂптэ на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2 и3 на вс‰ лю1ди земли2 є3гw2: познaлъ бо є3си2, ћкw возгордёшасz на ни1хъ, и3 сотвори1лъ є3си2 себЁ и4мz, ћкоже дeнь сeй:
11 и3 м0ре раст0рглъ є3си2 пред8 ни1ми, и3 проид0ша посредЁ м0рz по сyху, и3 гони1тєли и4хъ ввeрглъ є3си2 въ глубинY, ћкw кaмень въ водЁ ѕёлнэй:
12 и3 въ столпЁ w4блачнэ води1лъ є3си2 и5хъ во дни2 и3 въ столпЁ џгненнэ въ нощи2, є4же њсвэти1ти и5мъ пyть, по немyже и3д0ша:
13 и3 на г0ру сінaйскую сшeлъ є3си2, и3 гlалъ є3си2 къ ни6мъ съ нб7сE, и3 дaлъ є3си2 и5мъ судбы6 пр†вы и3 зак0нъ и4стинный, повєлёніz и3 зaпwвэди бlги:
14 и3 суббHту с™yю твою2 kви1лъ є3си2 и5мъ, зaпwвэди, повелBніz и3 зак0нъ повелёлъ є3си2 и5мъ рук0ю мwmсeа рабA твоегw2:
15 хлёбъ же съ небесE дaлъ є3си2 и5мъ во ѓлчбэ и4хъ въ пи1щу и5мъ, и3 в0ду и3з8 кaмене и3звeлъ є3си2 и5мъ въ жaжди и4хъ, и3 рeклъ є3си2 и5мъ, да вни1дутъ и3 наслёдzтъ зeмлю, на ню1же простeрлъ є3си2 рyку твою2 дaти и5мъ:
16 тjи же и3 nтцы2 нaши возгордёшасz и3 њжесточи1ша вы6z сво‰ и3 не послyшаша зaповэдій твои1хъ,
17 и3 не восхотёша слhшати, и3 не воспомzнyша чудeсъ твои1хъ, ±же сотвори1лъ є3си2 и5мъ: и3 њжесточи1ша вhю свою2, и3 дaша начaло возврати1тисz на раб0ту свою2 во є3гЂпетъ: тh же, б9е, млcтивъ и3 щeдръ, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ, и3 не њстaвилъ є3си2 и5хъ:
18 є3щe же сотвори1ша себЁ и3 телцA сліsна и3 рек0ша: сjи б0зи и3звед0ша нaсъ и3з8 є3гЂпта: и3 сотвори1ша раздражє1ніz вє1ліz:
19 тh же въ щедр0тахъ твои1хъ мн0гихъ не њстaвилъ є3си2 и4хъ въ пустhни, ст0лпъ w4блачный не ўклони1лъ є3си2 t ни1хъ во дни2, є4же настaвити и5хъ на пyть, и3 ст0лпъ џгненный въ нощи2, є4же њсвэти1ти и5мъ пyть по немyже и3д0ша,
20 и3 д¦ъ тв0й бlгjй дaлъ є3си2, є4же научи1ти и5хъ, и3 мaнны твоеS не лиши1лъ є3си2 t ќстъ и4хъ, и3 в0ду дaлъ є3си2 и5мъ въ жaжди и4хъ,
21 и3 четhредесzть лётъ препитaлъ є3си2 и5хъ въ пустhни, ничт0же и5мъ њскудЁ: њдэ‰ніz и5хъ не состарёшасz, и3 сапози2 и4хъ не раздрaшасz:
22 и3 дaлъ є3си2 и5мъ ц†рства, и3 лю1ди раздэли1лъ є3си2 и5мъ, и3 наслёдиша зeмлю сиHна царS є3севHнска и3 зeмлю w4га царS васaнска:
23 и3 ўмн0жилъ є3си2 сhны и4хъ ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 ввeлъ є3си2 и5хъ въ зeмлю, њ нeйже гlалъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ вни1ти и3 наслёдити ю5:
24 (и3 внид0ша сhнове и4хъ) и3 наслёдиша зeмлю: и3 сокруши1лъ є3си2 пред8 ни1ми њбитaющихъ въ земли2 хананeйстэй, и3 дaлъ є3си2 и5хъ въ рyку и4хъ, и3 цари6 и4хъ и3 лю1ди земли2, да сотворsтъ и5мъ ћкоже ўг0дно пред8 ни1ми:
25 и3 взsша грaды высHкіz, и3 њдержaша д0мы пHлны всёхъ благи1хъ, кл†дzзи њграждє1ны кaменіемъ, віногрaды и3 м†слины и3 всsко дрeво снёдное во мн0жество, и3 kд0ша и3 насhтишасz, и3 ўтолстёша и3 разшири1шасz во бlгости твоeй вели1цэй:
26 и3 и3змэни1шасz и3 tступи1ша t тебє2, и3 поверг0ша зак0нъ тв0й созади2 пл0ти своеS, и3 прbр0ки тво‰ и3зби1ша, и5же засвидётелствоваху и5мъ, да њбратsтсz къ тебЁ, и3 сотвори1ша хулы6 вєли1ки:
27 и3 дaлъ є3си2 и5хъ въ рyку њскорблsющихъ |, и3 њѕл0биша и5хъ: и3 во брeмz печaли своеS возопи1ша къ тебЁ, и3 ты2 съ нб7сE твоегw2 ўслhшалъ є3си2, и3 по щедр0тамъ твои6мъ мнHгимъ дaлъ є3си2 и5мъ спаси1телей, и3 спcлъ є3си2 и5хъ t рyкъ вр†гъ и4хъ:
28 и3 є3гдA ўпок0ишасz, возврати1шасz сотвори1ти лукaвое пред8 тоб0ю: и3 њстaвилъ є3си2 и5хъ въ рукaхъ вр†гъ и4хъ, и3 њбладaша и4ми: и3 пaки возопи1ша къ тебЁ, тh же t нб7сE ўслhшалъ є3си2, и3 и3збaвилъ є3си2 и5хъ въ щедр0тахъ твои1хъ мн0зэхъ,
29 и3 засвидётелствовалъ є3си2 и5мъ, да њбратsтсz къ зак0ну твоемY: nни1 же возгордёшасz и3 не послyшаша, но въ зaповэдехъ твои1хъ и3 въ судбaхъ твои1хъ согрэши1ша, ±же сотвори1въ человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: и3 дaша плещы2 непокwри1выz, и3 вhю свою2 њжесточи1ша, и3 не послyшаша:
30 и3 продолжи1лъ є3си2 на ни1хъ лBта мнHга, и3 засвидётелствовалъ є3си2 и5мъ д¦омъ твои1мъ и3 рук0ю прbрHкъ твои1хъ, и3 не внsша, и3 прeдалъ є3си2 и5хъ въ рyку людjй земнhхъ:
31 въ млcрдіихъ же твои1хъ мн0гихъ не сотвори1лъ є3си2 и5хъ въ скончaніе, нижE њстaвилъ є3си2 и5хъ, ћкw бGъ си1ленъ є3си2 и3 млcтивъ и3 щeдръ:
32 и3 нн7э, б9е нaшъ крёпкій, вели1кій, держaвный и3 стрaшный, хранsй завётъ тв0й и3 млcть твою2, да не kви1тсz мaлъ пред8 тоб0ю всsкъ трyдъ, и4же њбрёте нaсъ и3 цари6 нaшz, и3 начaлники нaшz и3 свzщeнники нaшz, и3 прbр0ки нaшz и3 nтцы2 нaшz и3 вс‰ лю1ди тво‰, t днjй царeй ґссyрскихъ и3 дaже до днE сегw2:
33 и3 ты2 првdнъ во всёхъ, ±же пріид0ша на нaсъ, ћкw и4стину сотвори1лъ є3си2, мh же согрэши1хомъ:
34 и3 цaріе нaши и3 нач†лницы нaши, и3 свzщeнницы нaши и3 nтцы2 нaши не сотвори1ша зак0на твоегw2 и3 не внимaша повелёніємъ твои6мъ и3 свидёніємъ твои6мъ, и4миже засвидётелствовалъ є3си2 и5мъ,
35 и3 тjи во цrтвіи твоeмъ и3 во бlгостhни твоeй мн0зэ, ю4же дaлъ є3си2 и5мъ, и3 въ земли2 шир0цэй и3 тyчнэй, ю4же дaлъ є3си2 пред8 ни1ми, не послужи1ша тебЁ и3 не tврати1шасz t начинaній свои1хъ лукaвыхъ:
36 сE, мы2 днeсь є3смы2 раби2, и3 землS, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ нaшымъ ћсти пл0дъ є3S и3 благ†z є3S, сE, є3смы2 раби2 на нeй:
37 и3 плоды2 є3S мн0зи царє1мъ, и5мже прeдалъ є3си2 нaсъ за грэхи2 нaшz, и3 тэлесы2 нaшими владhчествуютъ и3 скwты2 нaшими, ћкоже ўг0дно и5мъ, и3 въ печaли вели1цэй є3смы2:
38 и3 во всёхъ си1хъ мы2 полагaемъ завётъ вёренъ и3 пи1шемъ, и3 печaтаютъ вси2 нач†лницы нaши, леvjти нaши и3 свzщeнницы нaши.