1 И# гlа гDь къ мwmсeю въ пустhни сінaйстэй, въ ски1ніи свидёніz, въ пeрвый дeнь мцcа вторaгw, вторaгw лёта и3зшeдшымъ и5мъ t земли2 є3гЂпетскіz, гlz:
2 возми1те сочтeніе всегw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ по сродствHмъ и4хъ, по домHмъ nтeчества и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ:
3 всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою ї}левою, соглsдайте и5хъ съ си1лою и4хъ, ты2 и3 ґарHнъ созирaйте и5хъ:
4 и3 съ вaми да бyдутъ съ си1лою своeю кjйждо, кjйждо по плeмени коегHждо t кнzзeй, по домHмъ nтeчествъ да бyдутъ.
5 И# сі‰ и3менA мужeй, и5же стaнутъ съ вaми: t руви1ма є3лісyръ сhнъ седіyровъ,
6 t сmмеHна саламіи1лъ сhнъ сурісадaевъ,
7 t їyды наассHнъ сhнъ ґмінадaвль,
8 t їссахaра наfанаи1лъ сhнъ сwгaровъ,
9 t завулHна є3ліaвъ сhнъ хелHнь,
10 t сынHвъ їHсифовыхъ, и5же t є3фрeма, є3лісaмъ сhнъ семіyдовъ, t манассjи гамаліи1лъ сhнъ фадассyровъ,
11 t веніамjна ґвідaнъ сhнъ гадеwнjевъ,
12 t дaна ґхіeзеръ сhнъ ґмісадaевъ,
13 t ґси1ра фагаіи1лъ сhнъ є3хрaновъ,
14 t гaда є3лісaфъ сhнъ рагуи1ловъ,
15 t нефfалjма ґхірeй сhнъ є3нaнь.
16 Сjи наречeнніи с0нма кн‰зи t племeнъ, по nтeчествамъ и4хъ, тысzщеначaлницы ї}лєвы сyть.
17 И# поS мwmсeй и3 ґарHнъ мyжы сі‰ наречє1нныz и4менемъ.
18 И# вeсь с0нмъ собрaша въ пeрвый дeнь мцcа вторaгw лёта, и3 соглsдаша | по родHмъ и4хъ, по nтeчествамъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ мyжескъ п0лъ по главaмъ и4хъ,
19 ћкоже повелЁ гDь мwmсeю: и3 соглsдашасz сjи въ пустhни сінaйстэй.
20 И# бhша сhнове руви1ма, пeрвенца ї}лева, по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
21 соглsданіе и4хъ t плeмене руви1млz четhредесzть шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
22 СынHвъ сmмеHновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
23 соглsданіе и4хъ t плeмене сmмеHнz пzтьдесsтъ дeвzть тhсzщъ и3 три1ста.
24 СынHвъ їyдиныхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
25 соглsданіе и4хъ t плeмене їyдина сeдмьдесzтъ четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ.
26 T сынHвъ їссахaровыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
27 соглsданіе и4хъ t плeмене їссахaрова пzтьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 четhре ст†.
28 T сынHвъ завулHнихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
29 соглsданіе и4хъ t плeмене завулHнz пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 четhре ст†.
30 T сынHвъ їHсифовыхъ, сынHвъ є3фрeмлихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
31 соглsданіе и4хъ t плeмене є3фрeмлz четhредесzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
32 T сынHвъ манассjиныхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
33 соглsданіе и4хъ t плeмене манассjина три1десzть и3 двЁ тhсzщы и3 двёсти.
34 T сынHвъ веніамjновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
35 соглsданіе и4хъ t плeмене веніамjнz три1десzть и3 пsть тhсzщъ и3 четhре ст†.
36 T сынHвъ гaдовыхъ, по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескій п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
37 соглsданіе и4хъ t плeмене гaдова четhредесzть пsть тhсzщъ и3 шeсть сHтъ и3 пzтьдесsтъ.
38 T сынHвъ дaновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
39 соглsданіе и4хъ t плeмене дaнова шестьдесsтъ и3 двЁ тhсzщы и3 сeдмь сHтъ.
40 T сынHвъ ґси1ровыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
41 соглsданіе и4хъ t плeмене ґси1рова четhредесzть є3ди1на тhсzща и3 пsть сHтъ.
42 T сынHвъ нефfалjмлихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,
43 соглsданіе и4хъ t плeмене нефfалjмлz пzтьдесsтъ и3 три2 тhсzщы и3 четhре ст†.
44 СіE сочислeніе, є4же соглsдаша мwmсeй и3 ґарHнъ и3 кн‰зи ї}лєвы, дванaдесzть мужeй, мyжъ є3ди1нъ t плeмене є3ди1нагw, по плeмени домHвъ nтeчества и4хъ бhша.
45 И# бhсть всегw2 соглsданіz сынHвъ ї}левыхъ съ си1лою и4хъ, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй њполчaтисz во ї}ли,
46 шeсть сHтъ тhсzщъ и3 три2 тhсzщы и3 пsть сHтъ и3 пzтьдесsтъ.
47 Леvjти же t плeмене nтeчества и4хъ не сочи1слишасz въ сынёхъ ї}левыхъ.
48 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
49 ви1ждь, плeмене леvjина да не сочи1слиши, и3 числA и4хъ да не пріи1меши среди2 сынHвъ ї}левыхъ:
50 и3 ты2 пристaви леvjты къ ски1ніи свидёніz и3 ко всBмъ сосyдwмъ є3S, и3 ко всBмъ, є3ли6ка сyть въ нeй: да н0сzтъ сjи ски1нію и3 вс‰ сосyды є3S, и3 тjи да слyжатъ въ нeй, и3 w4крестъ ски1ніи да њполчaютсz:
51 и3 внегдA воздвизaти ски1нію, да снимaютъ ю5 леvjти, и3 внегдA постaвити ски1нію, да возстaвzтъ: и3 и3ноплемeнникъ приступazй да ќмретъ.
52 И# да њполчaютсz сhнове ї}лєвы, всsкъ въ своeмъ чи1нэ и3 всsкъ по своемY старёйшинству, съ си1лою своeю:
53 леvjти же да њполчaютсz сопроти1въ, w4крестъ ски1ніи свидёніz, и3 не бyдетъ согрэшeніz въ сынёхъ ї}левыхъ, и3 да стрегyтъ леvjти сaми стрaжу ски1ніи свидёніz.
54 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы по всBмъ, є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сотвори1ша.