1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 сотвори2 себЁ двЁ трубы6 срє1брzны: кHваны сотвори1ши |, и3 бyдутъ тебЁ на созвaніе с0нма и3 возставлsти полки2:
3 и3 да вострyбиши и4ми, и3 да соберeтсz къ тебЁ вeсь с0нмъ пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz:
4 ѓще же є3ди1ною труб0ю вострyбzтъ, да пріи1дутъ къ тебЁ вси2 кн‰зи и3 тысzщеначaлники ї}лтестіи:
5 и3 воструби1те въ знaменіе, и3 воздви1гнутсz полцы2 њполчaющіисz на вост0ки:
6 и3 воструби1те въ знaменіе втор0е, и3 воздви1гнутсz полцы2 њполчaющіисz t ю4га: и3 воструби1те въ знaменіе трeтіе, и3 да воздви1гнутсz полцы2 њполчaющіисz t м0рz: и3 воструби1те въ знaменіе четвeртое, и3 воздви1гнутсz полцы2 њполчaющіисz t сёвера: знaменіемъ да вострyбzтъ въ воздвижeніе и4хъ.
7 И# є3гдA соберeте с0нмъ, воструби1те, не въ знaменіе.
8 И# сhнове ґарw6ни жерцы2 да вострyбzтъ трубaми: и3 да бyдетъ вaмъ зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz.
9 Ѓще же и3зhдете на брaнь въ земли2 вaшей къ супостaтwмъ супроти1вzщымсz вaмъ, и3 воструби1те и3 назнaменуйте трубaми, и3 воспомzнeтесz пред8 гDемъ и3 и3збaвитесz t вр†гъ вaшихъ.
10 И# во днeхъ весeліz вaшегw и3 въ прaздницэхъ вaшихъ и3 въ новомcчіихъ вaшихъ воструби1те трубaми на всесожжє1ніz и3 на жє1ртвы спасeній вaшихъ, и3 бyдетъ вaмъ воспоминaніе пред8 бGомъ вaшимъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
11 И# бhсть во втор0е лёто, во вторhй мцcъ, въ двадесsтый мцcа, вознесeсz w4блакъ t ски1ніи свидёніz,
12 и3 воздвиг0шасz сhнове ї}лєвы со и3мёніzми свои1ми t пустhни сінaйскіz, и3 стA w4блакъ въ пустhни фарaни.
13 И# воздвиг0шасz пeрвіи по глaсу гDню рук0ю мwmсeовою:
14 и3 воздвиг0ша знaмz полкA сынHвъ їyдиныхъ пeрвіи съ си1лою своeю: и3 над8 си1лою и4хъ наассHнъ сhнъ ґмінадaвль:
15 и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ їссахaровыхъ наfанаи1лъ сhнъ сwгaровъ:
16 и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ завулHнихъ є3ліaвъ сhнъ хелHнь.
17 И# сложи1ша ски1нію, и3 воздвиг0ша сhнове гирсw6ни и3 сhнове мер†ріны, носsщіи ски1нію.
18 И# воздвиг0ша знaмz полкA руви1млz съ си1лою своeю: и3 над8 си1лою и4хъ є3лісyръ сhнъ седіyровъ:
19 и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ сmмеHнихъ саламіи1лъ сhнъ сурісадaевъ:
20 и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ гaдовыхъ є3лісaфъ сhнъ рагуи1левъ.
21 И# воздвиг0шасz сhнове каafwвы, воздвизaющіи с™†z: и3 постaвиша ски1нію, д0ндеже пріид0ша.
22 И# воздвиг0ша знaмz полкA є3фрeмлz съ си1лою своeю: и3 над8 си1лою и4хъ є3лісамA сhнъ є3міyдовъ:
23 и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ манассjиныхъ гамаліи1лъ сhнъ фадассyровъ:
24 и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ веніамjнихъ ґвідaнъ сhнъ гадеHнинъ.
25 И# воздвиг0ша знaмz полкA сынHвъ дaновыхъ, послёдніи всёхъ полкHвъ съ си1лою своeю: и3 над8 си1лою и4хъ ґхіeзеръ сhнъ ґмісадaевъ:
26 и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ ґси1ровыхъ фагаіи1лъ сhнъ є3хрaнь:
27 и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ нефfалjмлихъ ґхірeй сhнъ є3нaнь.
28 Сjи полцы2 сынHвъ ї}левыхъ, и3 воздвиг0шасz съ си1лою своeю.
29 И# речE мwmсeй їwвaву сhну рагуи1леву мадіанjтину, тeстю мwmсeову: воздвизaемсz мы2 на мёсто, њ нeмже гDь речE: сіE дaмъ вaмъ: пойди2 съ нaми, и3 сотвори1мъ тебЁ добро2, ћкw гDь дHбраz гlа њ ї}ли.
30 И# tвэщA къ немY: не пойдY, но въ зeмлю мою2 и3 въ р0дъ м0й и3дY.
31 И# речE: не њстaви нaсъ, понeже бhлъ є3си2 съ нaми въ пустhни, и3 бyдеши въ нaсъ старёйшина:
32 и3 бyдетъ ѓще п0йдеши съ нaми, и3 бyдутъ благ†z w4наz, є3ли6ка бlгосотвори1тъ гDь нaмъ, благосотвори1мъ и3 тебЁ.
33 И# tид0ша t горы2 гDни въ пyть трeхъ днjй: и3 ківHтъ завёта гDнz пред8идsше пред8 ни1ми въ пyть трeхъ днjй, соглsдати и5мъ стaна.
34 И# бhсть є3гдA воздвизaху ківHтъ, и3 речE мwmсeй: востaни, гDи, и3 да разсhплютсz врази2 твои2, и3 да бэжaтъ вси2 ненави1дzщіи тебE.
35 И# въ поставлeніи (ківHта) речE: возвращaй, гDи, тhсzщы тє1мъ во ї}ли.
36 И# w4блакъ гDнь бhсть њсэнsющь над8 ни1ми въ дeнь, є3гдA воздвизaхусz и3з8 полкA.