1 И# по си1хъ воздвиг0шасz лю1діе t ґсирHfа и3 њполчи1шасz въ пустhни фарaни.
2 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
3 посли2 t себє2 мyжы, и3 да соглsдаютъ зeмлю ханаaнску, ю4же ѓзъ даю2 сынHмъ ї}лєвымъ во њдержaніе: мyжа є3ди1наго t плeмене, по с0нмwмъ nтeчествъ и4хъ, да п0слеши и5хъ всsкаго старёйшину t ни1хъ.
4 И# послA | мwmсeй t пустhни фарaни гlг0ломъ гDнимъ: вси2 м{жи старBйшины сынHвъ ї}левыхъ сjи, и3 сі‰ и3менA и4хъ:
5 t плeмене руви1млz самуи1лъ сhнъ закхyровъ:
6 t плeмене сmмеHнz сафaтъ сhнъ сурjнъ:
7 t плeмене їyдина халeвъ сhнъ їефоннjинъ:
8 t плeмене їссахaрz їгaлъ сhнъ їHсифль:
9 t плeмене є3фрeмлz ґvси1съ сhнъ наvи1нъ:
10 t плeмене веніамjнz фалтjй сhнъ рафyовъ:
11 t плeмене завулHнz гудіи1лъ сhнъ судjнъ:
12 t плeмене їHсифлz сынHвъ манассjиныхъ гаддJ сhнъ сусjнъ:
13 t плeмене дaнова ґміи1лъ сhнъ гамалjнъ:
14 t плeмене ґси1рова саfyръ сhнъ міхаи1ль:
15 t плeмене нефfалjмлz навjй сhнъ савjнь:
16 t плeмене гaдова гудіи1лъ сhнъ махіи1ль.
17 Сі‰ и3менA мужeй, и5хже послA мwmсeй соглsдати зeмлю: и3 прозвA мwmсeй ґvсjа сhна наvи1на їисyсъ.
18 И# послA | мwmсeй t пустhни фарaни соглsдати земли2 ханаaнскіz, и3 речE къ ни6мъ: взhдите пустhнею сeю, и3 взhдете на г0ру
19 и3 ќзрите зeмлю, каковA є4сть, и3 лю1ди сэдsщыz на нeй, ѓще си1льни сyть, и3ли2 нeмощни, мaлw ли и4хъ є4сть, и3ли2 мн0гw;
20 и3 каковA землS, на нeйже сjи сэдsтъ, добрa ли є4сть, и3ли2 ѕлA; и3 какови2 грaди, въ ни1хже живyтъ сjи, њграждeни ли сyть, и3ли2 не њграждeни;
21 и3 каковA землS, и3з8oби1лна ли, и3ли2 не и3з8oби1лна; сyть ли на нeй древесA, и3ли2 ни2; и3 ўкрэпи1вшесz, возми1те t плодHвъ земли2. Днjе же бsху дни6 весє1нни, предварsющіи ћгwды.
22 И# шeдше соглsдаша зeмлю t пустhни сjнъ дaже да роHва, до вх0дwвъ є3мafъ.
23 И# и3д0ша по пустhни, и3 пріид0ша до хеврHна: и3 тaмw (живsше) ґхімaнъ и3 сессjй и3 fеламjнъ, р0ды є3нaкwвы: и3 хеврHнъ создaсz седмію2 лёты прeжде танjна (грaда) є3гЂпетскагw.
24 И# пріид0ша до дeбри гр0здныz, и3 соглsдаша ю5: и3 ўрёзаша tтyду вётвь, и3 гр0здъ віногрaда є3ди1нъ на нeй, и3 воздвиг0ша ю5 на жeрдь, и3 t ши1пкwвъ, и3 t см0квей.
25 И# мёсто џно назвaша дeбрь гр0зднаz, гр0зда рaди, є3г0же ўрёзаша tтyду сhнове ї}лтестіи.
26 И# возврати1шасz tтyду, соглsдавше зeмлю по четhредесzти днeхъ.
27 И# ходи1вше пріид0ша къ мwmсeю и3 ґарHну и3 ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ въ пустhню фарaню въ кaдисъ: и3 повёдаша и5мъ сл0во и3 всемY с0нму, и3 показaша и5мъ пл0дъ земнhй,
28 и3 повёдаша є3мY, и3 рек0ша: ходи1хомъ на зeмлю, на ню1же посылaлъ є3си2 нaсъ, на зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ, и3 сjй пл0дъ є3S:
29 кромЁ ћкw лю1діе си1льни ѕэлw2, и5же на нeй живyтъ, и3 грaди ўтверждeни њграждeніемъ вели1цы ѕэлw2, и3 р0дъ є3нaковъ ви1дэхомъ тaмw:
30 и3 ґмали1къ живeтъ въ земли2 къ ю4гу: и3 хеттeй и3 є3veй, и3 їевусeй и3 ґморрeй живyтъ въ горaхъ: и3 хананeй живeтъ при м0ри и3 при їoрдaнэ рэцЁ.
31 И# ўтиши2 халeвъ лю1ди пред8 мwmсeомъ, и3 речE є3мY: никaкоже, но восходS взhдемъ и3 пріи1мемъ ю5 въ наслёдіе, ћкw си1льни є3смы2 преwдолёти и5мъ.
32 И# человёцы ходи1вшіи съ ни1мъ рек0ша: не и4демъ, ћкw не м0жемъ и3зhти проти1ву kзhку (семY), ћкw крёпльшій є4сть пaче нaсъ.
33 И# и3знес0ша ќжасъ земли2, ю4же соглsдаша, къ сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0люще: зeмлю ю4же проид0хомъ соглsдающе, землS є4сть поzдaющи живyщыz на нeй, и3 вси2 лю1ди, и5хже ви1дэхомъ на нeй, м{жи превыс0цыи:
34 и3 тaмw ви1дэхомъ и3споли1ны, сhны є3нaкwвы, и3 бёхомъ пред8 ни1ми ћкw прyзи, и3 тaкw бёхомъ пред8 ни1ми.