1 И# взeмъ вeсь с0нмъ, дадE глaсъ: и3 плaкахусz лю1діе всю2 н0щь тY:
2 и3 роптaху на мwmсeа и3 ґарHна вси2 сhнове ї}лтестіи, и3 рек0ша къ ни6мъ вeсь с0нмъ:
3 q, дабы2 ќмерли бhхомъ въ земли2 є3гЂпетстэй, и3ли2 въ пустhни сeй да бhхомъ ќмерли: и3 вскyю вв0дитъ нaсъ гDь въ зeмлю сію2, є4же пaсти на брaни; жєны2 нaшz и3 дёти нaшz бyдутъ въ разграблeніе: нн7э u5бо лyчше є4сть нaмъ возврати1тисz во є3гЂпетъ.
4 И# речE дрyгъ ко дрyгу: постaвимъ себЁ старёйшину, и3 возврати1мсz во є3гЂпетъ.
5 И# пад0ста мwmсeй и3 ґарHнъ ни1цъ пред8 всёмъ с0нмомъ сынHвъ ї}левыхъ.
6 Їисyсъ же сhнъ наvи1нъ и3 халeвъ сhнъ їефоннjинъ t соглsдавшихъ зeмлю, растерзaста ри6зы сво‰
7 и3 рек0ста ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ, глаг0люще: землS, ю4же соглsдахомъ, добрA є4сть ѕэлw2 ѕэлw2:
8 ѓще лю1битъ нaсъ гDь, введeтъ нaсъ въ зeмлю тY и3 дaстъ ю5 нaмъ: землs же є4сть кипsщаz мeдомъ и3 млек0мъ:
9 но t гDа не бyдите tст{пницы: вh же не ўб0йтесz людjй земли2 тоS, понeже въ снёдь нaмъ є4сть: tступи1ло бо врeмz t ни1хъ, гDь же съ нaми: не ўб0йтесz и4хъ.
10 И# речE вeсь с0нмъ поби1ти и5хъ кaменіемъ: и3 слaва гDнz kви1сz во w4блацэ над8 ски1ніею свидёніz всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ.
11 И# речE гDь къ мwmсeю: док0лэ преwгорчевaютъ мS лю1діе сjи; и3 док0лэ не вёруютъ мнЁ во всёхъ знaменіихъ, ±же сотвори1хъ въ ни1хъ;
12 поражY и5хъ смeртію и3 погублю2 и5хъ: и3 сотворю1 тz и3 д0мъ nтцA твоегw2 въ kзhкъ вели1къ и3 мн0гъ пaче нeжели сeй.
13 И# речE мwmсeй ко гDу: и3 ўслhшатъ є3гЂптzне, ћкw возвeлъ є3си2 крёпостію твоeю лю1ди тво‰ сі‰ t ни1хъ:
14 но и3 вси2 живyщіи на земли2 сeй слhшаша, ћкw ты2 є3си2 гDь въ лю1дехъ си1хъ, и4же nчи1ма ко nчесeмъ kвлsешисz, гDи, и3 w4блакъ тв0й стA над8 ни1ми, и3 столп0мъ w4блачнымъ и4деши ты2 пред8 ни1ми въ дeнь, и3 столп0мъ џгненнымъ въ нощи2:
15 и3 потреби1ши лю1ди сі‰ ѓки є3ди1наго человёка: и3 рекyтъ вси2 kзhцы, є3ли1цы слhшаша и4мz твоE, глаг0люще:
16 занeже не возм0же гDь людjй свои1хъ ввести2 въ зeмлю, њ нeйже клsтсz и5мъ, погуби2 и5хъ въ пустhни:
17 и3 нн7э да вознесeтсz рукA твоS, гDи, ћкоже рeклъ є3си2, гlz:
18 гDь долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ и3 и4стиненъ, teмлzй беззакHніz и3 непр†вды и3 грэхи2, и3 њчищeніемъ не њчи1ститъ пови1ннагw, tдаS грэхи2 nтцє1въ на ч†да, до трeтіzгw и3 четвeртагw р0да:
19 њстaви грёхъ лю1демъ си6мъ по вели1цэй млcти твоeй, ћкоже млcтивъ бhлъ є3си2 и5мъ t є3гЂпта дaже до нн7э.
20 И# речE гDь къ мwmсeю: млcтивъ и5мъ є4смь по словеси2 твоемY:
21 но живY ѓзъ, и3 пrнw живeтъ и4мz моE, и3 нап0лнитъ слaва гDнz всю2 зeмлю:
22 ћкw вси2 мyжіе ви1дzщіи слaву мою2 и3 знaмєніz, ±же сотвори1хъ во є3гЂптэ и3 въ пустhни сeй, и3 и3скуси1ша мS, сE, десsтое, и3 не послyшаша глaса моегw2,
23 и4стиннw не ќзрzтъ земли2, є4юже клsхсz nтцє1мъ и4хъ: рaзвэ чaдwмъ и4хъ, ±же сyть со мн0ю здЁ, и5же не вёдzтъ добрA и3 ѕлA, всsкъ ю4ноша не вёдый, си6мъ дaмъ зeмлю: вси1 же разгнёвавшіи мS не ќзрzтъ ю5:
24 рaбъ же м0й халeвъ, ћкw бhсть д¦ъ и4нъ въ нeмъ, и3 возслёдова мнЁ, введY є3го2 въ зeмлю, въ ню1же ходи1лъ тaмw, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ ю5:
25 ґмали1къ же и3 хананeй живyтъ во ю3д0ли: ќтрэ возврати1тесz и3 подви1гнитесz вы2 въ пустhню путeмъ м0рz чермнaгw.
26 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:
27 док0лэ с0нмъ сeй ѕлhй; ±же nни2 р0пщутъ проти1ву мнЁ, роптaніе сынHвъ ї}левыхъ, и4мже возроптaша њ вaсъ, слhшахъ:
28 рцы2 и5мъ: живY ѓзъ, гlетъ гDь: и4стиннw, ћкоже глаг0ласте во ќшы мои2, тaкw сотворю2 вaмъ:
29 въ пустhни сeй падyтъ тэлесA в†ша, и3 всE соглsданіе вaше, и3 сочтє1ніz в†ша, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, є3ли1цы роптaша на мS:
30 ѓще вы2 вни1дете въ зeмлю, на ню1же простр0хъ рyку мою2, всели1ти вaсъ на нeй, рaзвэ халeвъ сhнъ їефоннjинъ и3 їисyсъ сhнъ наvи1нъ:
31 и3 ч†да в†ша, и5хже рёсте въ разграблeніи бhти, введY | въ зeмлю, и3 наслёдzтъ зeмлю, t неsже вы2 tверг0стесz:
32 и3 тэлесA в†ша падyтъ въ пустhни сeй:
33 сhнове же вaши пас0ми бyдутъ въ пустhни четhредесzть лётъ, и3 носи1ти и4мутъ блужeніе вaше, д0ндеже потребsтсz тэлесA в†ша въ пустhни:
34 по числY днjй, въ ни1хже соглsдасте зeмлю, четhредесzть днjй, за дeнь лёто цёлое, понесeте грэхи2 вaшz четhредесzть лётъ, и3 ўвёсте ћрость гнёва моегw2:
35 ѓзъ гDь гlахъ вaмъ: и4стиннw тaкw сотворю2 с0нму семY ѕл0му, востaвшему на мS: въ пустhни сeй потребsтсz, и3 тaмw и4змрутъ.
36 И# мyжіе, и5хже посылA мwmсeй соглsдати зeмлю, и3 пришeдше возроптaша на ню2 къ с0нму, є4же бы и3знести2 словесA ѕл† њ земли2,
37 и3 и3зомр0ша м{жи, глаг0лавшіи њ земли2 ѕло2, ћзвою пред8 гDемъ:
38 и3 їисyсъ сhнъ наvи1нъ и3 халeвъ сhнъ їефоннjинъ жи6вы њстaстасz t мужeй тёхъ ходи1вшихъ соглsдати зeмлю.
39 И# глаг0ла мwmсeй словесA сі‰ ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ: и3 восплaкашасz лю1діе ѕэлw2,
40 и3 востaвше заyтра, взыд0ша на вeрхъ горы2, глаг0люще: сE, мы2 взhдемъ на мёсто, є4же речE гDь, ћкw согрэши1хомъ.
41 И# речE мwmсeй: вскyю вы2 преступaете сл0во гDне; не благопоспёшно бyдетъ вaмъ:
42 не восходи1те: нёсть бо гDь съ вaми: и3 падeте пред8 лицeмъ вр†гъ вaшихъ:
43 занE ґмали1къ и3 хананeй тaмw пред8 вaми, и3 падeте мечeмъ, понeже tврати1стесz, не покарsющесz гDу, и3 не бyдетъ гDь съ вaми.
44 И# понyдившесz взыд0ша на вeрхъ горы2: ківHтъ же завёта гDнz и3 мwmсeй не дви1гнушасz и3з8 среды2 полкA.
45 И# сни1де ґмали1къ и3 хананeй сэдsй въ горЁ т0й, и3 сотр0ша и5хъ, и3 и3зсэк0ша и5хъ дaже до є3рмaна: и3 возврати1шасz въ п0лкъ.