1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: є3гдA вни1дете въ зeмлю вселeніz вaшегw, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ,
3 и3 сотворитE прин0съ гDу во всесожжeніе и3ли2 жeртву, є4же возвели1чити мольбY, и3ли2 благов0льну, и3ли2 въ прaздники вaшz въ воню2 благов0ніz гDу, ѓще ќбw t волHвъ, и3ли2 t nвeцъ:
4 и3 да принесeтъ приносsй дaръ св0й гDу жeртву, муки2 пшени1чны десsтую чaсть є4фі (мёры), вмёшены въ є3лeй четвeртыz чaсти јна (мёры):
5 и3 вінA на возліsніе четвeртую чaсть јна сотвори1те во всесожжeніе и3ли2 въ жeртву: ѓгнцу є3ди1ному да сотвори1ши толи1кw, прин0съ воню2 благов0ніz гDу.
6 И# nвнY, є3гдA творитE є3го2 во всесожжeніе и3ли2 въ жeртву, да сотвори1ши жeртву муки2 пшени1чны двЁ десzти6ны вмёшаны въ є3лeй, трeтію чaсть јна (мёры):
7 и3 вінA на возліsніе трeтію чaсть јна принесетE въ воню2 благов0ніz гDу.
8 Ѓще же творитE t волHвъ во всесожжeніе и3ли2 въ жeртву, є4же возвели1чити мольбY, и3ли2 во спаси1телное гDу,
9 и3 принесeтъ съ телцeмъ прин0съ муки2 пшени1чны три2 десzти6ны вмёшаны въ є3лeй, п0лъ јна (мёры):
10 и3 вінA на возліsніе п0лъ јна (мёры), прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу.
11 Тaкw да сотвори1ши телцY є3ди1ному, и3ли2 nвнY є3ди1ному, и3ли2 ѓгнцу є3ди1ному t nвeцъ и3ли2 t к0зъ:
12 по числY и4хъ, ±же ѓще сотворитE, тaкw сотвори1те є3ди1ному по числY и4хъ.
13 Всsкъ тузeмецъ да сотвори1тъ тaкw сицєвaz принести2 приношє1ніz въ воню2 благов0ніz гDу:
14 ѓще же пришлeцъ въ вaсъ прибyдетъ въ земли2 вaшей, и3ли2 и4же ѓще бyдетъ въ вaсъ въ родёхъ вaшихъ, и3 сотвори1тъ прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу, ћкоже творитE вы2, тaкw да сотвори1тъ.
15 С0нме гDнь, зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ вaмъ и3 пришeлцємъ прилежaщымъ въ вaсъ, зак0нъ вёчный въ р0ды вaшz: ћкоже вы2, (*тaкw) и3 пришлeцъ да бyдетъ пред8 гDемъ:
16 зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ и3 њправдaніе є3ди1но да бyдетъ вaмъ и3 пришeлцу прилежaщему въ вaсъ.
17 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
18 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: є3гдA вни1дете въ зeмлю, въ ню1же ѓзъ ввождY вaсъ тaмw,
19 и3 бyдетъ є3гдA ћсте t хлёбwвъ земли2 (*тоS), tложи1те ўчaстіе во tдэлeніе гDу: начaтокъ тёста вaшегw,
20 хлёбъ tлучи1те ўчaстіе џное: ћкоже ўчaстіе t гумнA,
21 тaкw tдэли1те т0й хлёбъ, начaтокъ тёста вaшегw, и3 дади1те гDу ўчaстіе въ р0ды вaшz.
22 Е#гдa же согрэшитE и3 не сотворитE всёхъ зaповэдій си1хъ, и5хже гlа гDь мwmсeю,
23 ћкоже повелЁ гDь бGъ къ вaмъ рук0ю мwmсeовою, t днE въ џньже повелЁ гDь къ вaмъ, и3 пот0мъ въ р0ды вaшz,
24 и3 бyдетъ ѓще t nчeсъ с0нма сотвори1тсz нев0лею, и3 да сотвори1тъ вeсь с0нмъ телцA є3ди1наго непор0чна t волHвъ во всесожжeніе, въ воню2 благов0ніz гDу, и3 жeртву сегw2, и3 возліsніе є3гw2 по ўставлeнію, и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди:
25 и3 да пом0литсz жрeцъ t всeмъ с0нмэ сынHвъ ї}левыхъ, и3 њстaвитсz и5мъ, ћкw нехотёніе є4сть: и3 сjи принес0ша дaръ св0й, принесeніе гDу грэхA рaди своегw2 пред8 гDемъ, нехотёній рaди свои1хъ,
26 и3 њстaвитсz всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ и3 пришeлцу прилежaщему въ вaсъ, ћкw всBмъ лю1демъ нехотённое.
27 Ѓще же душA є3ди1на не хотsщи согрэши1тъ, да приведeтъ к0зу є3ди1ну є3динолётну грэхA рaди:
28 и3 да пом0литсz жрeцъ њ души2 нехотёвшей и3 согрёшшей нехотёніемъ пред8 гDемъ, и3 да пом0литсz њ нeй, и3 њстaвитсz є4й.
29 Насeлнику (*земли2) сынHвъ ї}левыхъ и3 пришeлцу прилежaщему въ ни1хъ, зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ и5мъ, и4же ѓще сотвори1тъ не хотsщь.
30 И# душA ћже сотвори1тъ рук0ю г0рдости t тузeмєцъ и3ли2 t пришeлцєвъ, бGа сіS разгнёваетъ, и3 потреби1тсz душA тA t людjй свои1хъ:
31 ћкw сл0во гDне презрЁ и3 зaпwвэди є3гw2 разсhпа, сотрeніемъ да сотрeтсz душA тA: и3 грёхъ є3S на нeй.
32 И# бsху сhнове ї}лєвы въ пустhни, и3 њбрэт0ша мyжа собирaюща дровA въ дeнь суббHтный,
33 и3 привед0ша є3го2 њбрётшіи собирaюща дровA въ дeнь суббHтный къ мwmсeю и3 ґарHну и3 ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ,
34 и3 вверг0ша є3го2 въ темни1цу: не совэщaша бо, что2 сотворsтъ є3мY.
35 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: смeртію да ќмретъ человёкъ сeй, да побіeте є3го2 кaменіемъ вeсь с0нмъ внЁ полкA.
36 И# и3звед0ша є3го2 вeсь с0нмъ внЁ полкA, и3 поби1ша є3го2 кaменіемъ вeсь с0нмъ внЁ полкA, ћкоже гlа гDь мwmсeю.
37 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
38 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши и5мъ: и3 да сотворsтъ себЁ р‰сны на воскри1ліихъ ри1зъ свои1хъ въ р0ды сво‰: и3 возложи1те на р‰сны воскри1лій прzдeніе си1нее,
39 и3 бyдетъ вaмъ на рsснахъ: и3 ќзрите и5хъ, и3 воспомzнeте вс‰ зaпwвэди гDни и3 сотвори1те |, и3 не разврати1тесz в8слёдъ мhслей свои1хъ и3 в8слёдъ nчeсъ вaшихъ, и4миже вы2 соблуди1сте в8слёдъ и4хъ:
40 ћкw да помzнeте и3 сотворитE вс‰ зaпwвэди мо‰, и3 бyдете с™и бGу вaшему:
41 ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, бhти вaмъ бGъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.