1 И# глаг0ла корeй, сhнъ їссаaра сhна каafа сhна леvjина, и3 даfaнъ и3 ґвірHнъ, сhнове є3лі†вли, и3 ґvнaнъ сhнъ фалefа сhна руви1млz:
2 и3 востaша на мwmсeа, и3 м{жи сынHвъ ї}левыхъ двёсти и3 пzтьдесsтъ нач†лницы с0нма, сmгкли1тики совёта и3 м{жи и3мени1ти.
3 Совостaша на мwmсeа и3 ґарHна и3 рёша къ ни6мъ: довлёетъ вaмъ, ћкw вeсь с0нмъ вси2 с™и, и3 въ ни1хъ гDь: и3 чесw2 рaди востаeте на с0нмъ гDнь;
4 И# слhшавъ мwmсeй, падE ни1цъ.
5 И# глаг0ла къ корeю и3 ко всемY с0нму є3гw2, глаг0лz: соглsда и3 познA гDь сyщихъ є3гw2 и3 с™hхъ, и3 приведE къ себЁ: и3 и4хже не и3збрA себЁ, не приведE къ себЁ:
6 сіE сотвори1те: возми1те себЁ сaми кади1лники, корeй и3 вeсь с0нмъ є3гw2,
7 и3 вложи1те џгнь въ нS, и3 вложи1те въ нS fmміaмъ пред8 гDемъ ќтрэ: и3 бyдетъ мyжъ, є3г0же ѓще и3зберeтъ гDь, сeй с™ъ: да довлёютъ вaмъ сhнове леv‡ины.
8 И# речE мwmсeй корeю: послyшайте менE, сhнове леv‡ини:
9 є3дA мaло є4сть сіE вaмъ, ћкw tлучи2 вaсъ бGъ t с0нма ї}лева и3 приведE вaсъ къ себЁ служи1ти сл{жбы въ ски1ніи гDни и3 стоsти пред8 с0нмомъ гDнимъ, є4же служи1ти и5мъ;
10 и3 приведe тz и3 всю2 брaтію твою2, сhны леv‡ины съ тоб0ю, и3 пр0сите свzщeнствовати;
11 тaкw ты2 и3 вeсь с0нмъ тв0й собрaвшійсz на бGа: и3 ґарHнъ кт0 є3сть, ћкw р0пщете нaнь;
12 И# послA мwmсeй призвaти даfaна и3 ґвірHна, сhны є3лі†вли. И# рёша: не и4демъ:
13 є3дA мaло сE, ћкw и3звeлъ є3си2 ны2 и3з8 земли2 кипsщіz млек0мъ и3 мeдомъ, є4же погуби1ти нaсъ въ пустhни, ћкw владёеши нaми; кнsзь є3си2:
14 и3 тh ли въ зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ ввeлъ є3си2 нaсъ и3 дaлъ є3си2 нaмъ чaсть селA и3 віногрaда; џчи человBкъ тёхъ и3сткнyлъ є3си2: не и4демъ.
15 И# њтzгчA мwmсeй гнёвомъ ѕэлw2 и3 речE къ гDу: не внемли2 на жeртву и4хъ: ни є3ди1нагw похотёніz t ни1хъ пріsхъ, нижE њѕл0бихъ кого2 t ни1хъ.
16 И# речE мwmсeй къ корeю: њсвzти2 с0нмъ тв0й, и3 бyдите гот0ви пред8 гDа ты2 и3 ґарHнъ и3 nни2 заyтра:
17 и3 возми1те кjйждо кади1лникъ св0й, и3 возложи1те на нS fmміaмъ, и3 принеси1те пред8 гDа кjйждо кади1лникъ св0й, двёсти и3 пzтьдесsтъ кади1лникwвъ, и3 ты2 и3 ґарHнъ кjйждо кади1лникъ св0й.
18 И# взsша кjйждо св0й кади1лникъ, и3 возложи1ша на нS џгнь, и3 вложи1ша въ нS fmміaмъ, и3 стaша пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz мwmсeй и3 ґарHнъ.
19 И# собрA на нS корeй вeсь с0нмъ св0й пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz: и3 kви1сz слaва гDнz всемY с0нму.
20 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:
21 tступи1те кjйждо t среды2 с0нма сегw2, и3 потреблю2 | ѓбіе.
22 И# пад0ста на ли1ца сво‰ и3 рек0ста: б9е, б9е духHвъ и3 всsкіz пл0ти: ѓще человёкъ є3ди1нъ согрэши2, на вeсь ли с0нмъ гнёвъ гDнь;
23 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
24 рцы2 с0нму, глаг0лz: tступи1те w4крестъ t с0нма корeева и3 даfaнz и3 ґвірHнz.
25 И# востA мwmсeй, и3 и4де къ даfaну и3 ґвірHну: и3 и3д0ша съ ни1мъ вси2 стaрцы ї}лтестіи.
26 И# речE къ с0нму, глаг0лz: tступи1те t кyщъ человBкъ жестокосeрдыхъ си1хъ, и3 не прикосни1тесz ко всBмъ, є3ли6ка сyть и5мъ, да не поги1бнете кyпнw во всeмъ грэсЁ и4хъ.
27 И# tступи1ша t кyщъ корeа и3 даfaна и3 ґвірHна w4крестъ: даfaнъ же и3 ґвірHнъ и3зыд0ста и3 стaста пред8 двeрьми кyщъ свои1хъ, и3 жєны2 и4хъ, и3 дёти и4хъ и3 и3мёніе и4хъ.
28 И# речE мwmсeй: въ сeмъ познaете, ћкw гDь послa мz сотвори1ти вс‰ дэлA сі‰, ћкw не t себє2 (ѓзъ творю2 сі‰):
29 ѓще смeртію всёхъ людjй ќмрутъ сjи, и3 ѓще по присэщeнію всёхъ человBкъ посэщeніе бyдетъ и4хъ, то2 не гDь послA менE:
30 но ћвнw покaжетъ гDь, и3 tвeрзши землS ўстA сво‰ пожрeтъ | и3 д0мы и4хъ, и3 кyщы и4хъ и3 вс‰, є3ли6ка сyть и4хъ, и3 сни1дутъ жи1ви во ѓдъ, и3 ўвёдите, ћкw разгнёваша человёцы сjи гDа.
31 Е#гдa же престA глаг0лz вс‰ словесA сі‰, разсёдесz землS под8 ногaми и4хъ:
32 и3 развeрзесz землS, и3 пожрE | и3 д0мы и4хъ, и3 вс‰ лю1ди сyщыz съ корeомъ, и3 скоты2 и4хъ:
33 и3 снид0ша тjи, и3 вс‰, є3ли6ка сyть и4хъ, жи1ви во ѓдъ, и3 покры2 и5хъ землS, и3 погиб0ша t среды2 с0нма:
34 и3 вeсь ї}ль, и3 и5же w4крестъ и4хъ, tбэг0ша t в0плz и4хъ, занE рек0ша, глаг0люще: да не пожрeтъ нaсъ землS.
35 И# џгнь и3зhде t гDа и3 поzдE двёсти и3 пzтьдесsтъ мужeй принeсшихъ fmміaмъ.
36 И# речE гDь къ мwmсeю
37 и3 ко є3леазaру сhну ґарHнову жерцY: собери1те кади1лники мBдzныz t среды2 и3згорёвшихъ, и3 џгнь чуждjй сeй разсhплите тaмw, ћкw њсвzти1шасz кади1лницы грёшныхъ си1хъ въ душaхъ и4хъ:
38 и3 сотвори1те | дщи6цы кHваны, њбложeніе ў nлтарS, ћкw принес0шасz пред8 гDа и3 њсвzти1шасz, и3 бhша въ знaменіе сынHмъ ї}лєвымъ.
39 И# взS є3леазaръ сhнъ ґарHна жерцA кади1лники мBдzныz, є3ли6ки принес0ша и3згорёвшіи, и3 њбложи1ша | во њбложeніе nлтарS,
40 въ пaмzть сынHмъ ї}лєвымъ, ћкw да никт0же пріи1детъ и3ноплемeнникъ, и4же нёсть t сёмене ґарHнz, є4же возложи1ти fmміaмъ пред8 гDемъ, и3 да не бyдетъ, ћкоже корeй и3 совBтницы є3гw2, ћкоже гlа є3мY гDь рук0ю мwmсeовою.
41 И# возроптaша сhнове ї}лтестіи на ќтріе на мwmсeа и3 ґарHна, глаг0люще: вы2 и3зби1сте лю1ди гDни.
42 И# бhсть є3гдA нападE с0нмъ на мwmсeа и3 ґарHна, и3 ўстреми1шасz къ ски1ніи свидёніz:
43 и3 покры2 џную w4блакъ, и3 kви1сz слaва гDнz: и3 вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ пред8 ски1нію свидёніz.
44 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:
45 ўступи1те t среды2 с0нма сегw2, и3 потреблю2 | є3ди1ницею. И# пад0ста на ли1ца сво‰.
46 И# речE мwmсeй ко ґарHну: возми2 кади1лникъ, и3 вложи2 въ него2 џгнь t nлтарS, и3 возложи2 нaнь fmміaмъ, и3 понеси2 ск0рw въ п0лкъ, и3 помоли1сz њ ни1хъ: и3зhде бо гнёвъ t лицA гDнz, и3 начA губи1ти лю1ди.
47 И# взS ґарHнъ, ћкоже глаг0ла є3мY мwmсeй, и3 течE въ с0нмъ, ўжe бо начaсz пaгуба въ лю1дехъ: и3 возложи2 fmміaмъ, и3 помоли1сz њ лю1дехъ:
48 и3 стA междY мeртвыми и3 живhми, и3 престA пaгуба.
49 И# бhсть ўмeршихъ въ пaгубэ четыренaдесzть тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ, кромЁ ўмeршихъ корeа рaди.
50 И# возврати1сz ґарHнъ къ мwmсeю, къ двeремъ ски1ніи свидёніz, и3 престA пaгуба.