1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ, и3 возми2 t ни1хъ по є3ди1ному жезлY, жeзлъ t всёхъ кнzзeй и4хъ, по домHмъ nтeчества и4хъ, дванaдесzть жезлHвъ, и4мz же коегHждо напиши2 на жезлЁ є3гw2,
3 и3 и4мz ґарHне напиши2 на жезлЁ леvjинэ: є4сть бо жeзлъ є3ди1нъ: по плeмени д0му nтeчествъ свои1хъ да дадsтъ:
4 и3 да положи1ши и5хъ въ ски1ніи свидёніz, прsмw свидёнію, въ ни1хже kвлю1сz тебЁ тY:
5 и3 бyдетъ человёкъ, є3г0же ѓще и3зберY, жeзлъ є3гw2 прозsбнетъ: и3 tимY t менє2 роптaніе сынHвъ ї}левыхъ, є3ли6ка сjи р0пщутъ на вы2.
6 И# глаг0ла мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ: и3 дaша є3мY вси2 кн‰зи и4хъ по жезлY, кнsзz є3ди1нагw жeзлъ, по кнzжeнію, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, дванaдесzть жезлHвъ: и3 жeзлъ ґарHнь посредЁ жезлHвъ и4хъ.
7 И# положи2 мwmсeй жезлы2 пред8 гDемъ въ ски1ніи свидёніz.
8 И# бhсть на ќтріе, и3 вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ въ ски1нію свидёніz: и3 сE, прозzбE жeзлъ ґарHнь въ домY леvjинэ, и3 и3зрасти2 вётвь, и3 процвэт0ша цвёти, и3 и3зрасти2 nрёхи:
9 и3 и3знесE мwmсeй вс‰ жезлы2 t лицA гDнz ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ: и3 ви1дэша, и3 взS кjйждо жeзлъ св0й.
10 И# речE гDь къ мwmсeю: tложи2 жeзлъ ґарHнь пред8 свидёніемъ въ сохранeніе, въ знaменіе сынHвъ њслушли1выхъ: и3 да престaнетъ роптaніе и4хъ t менє2, и3 не и4змрутъ.
11 И# сотвори2 мwmсeй и3 ґарHнъ, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша.
12 И# рек0ша сhнове ї}лєвы къ мwmсeю, глаг0люще: сE, потреби1хомсz, погиб0хомъ, и3счез0хомъ:
13 всsкъ прикасazйсz ко ски1ніи свидёніz гDнz ўмирaетъ: дaже до концa ли ўмирaюще поги1бнемъ;