1 И# речE гDь ко ґарHну, гlz: ты2 и3 сhнове твои2, и3 д0мъ nтцA твоегw2 съ тоб0ю, возми1те грэхи2 с™hхъ, тh же и3 сhнове твои2 возми1те грэхи2 жрeчества вaшегw:
2 и3 брaтію твою2, плeмz леvjино, с0нмъ nтцA твоегw2 приведи2 къ себЁ, и3 да приложaтсz къ тебЁ, и3 да слyжатъ тебЁ, и3 ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю пред8 ски1ніею свидёніz,
3 и3 да блюдyтъ стражбы6 тво‰ и3 стражбы6 ски1ніи: т0кмw къ сосyдwмъ с™ы6мъ и3 ко nлтарю2 да не приступaютъ, да не и4змрутъ и3 сjи, и3 вы2:
4 и3 приложaтсz къ тебЁ и3 да блюдyтъ стражбы6 ски1ніи свидёніz по всBмъ слyжбамъ ски1ніи, и3 и3ноплемeнникъ да не пристyпитъ къ тебЁ:
5 и3 соблюдeте стражбы6 с™hхъ и3 стражбы6 nлтарS, и3 не бyдетъ ктомY гнёва на сынёхъ ї}левыхъ:
6 и3 ѓзъ взsхъ брaтію вaшу леvjты t среды2 сынHвъ ї}левыхъ въ дaръ дaнный гDу служи1ти сл{жбы ски1ніи свидёніz.
7 И# ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю сохрани1те жрeчество вaше по всемY w4бразу nлтарS, и3 є4же внyтрь завёсы, и3 да слyжите сл{жбы въ дaръ жрeчества вaшегw: и3 и3ноплемeнникъ приступazй ќмретъ.
8 И# речE гDь ко ґарHну: и3 сE, ѓзъ дaхъ вaмъ снабдёніе начaткwвъ мои1хъ t всёхъ њсвzщeнныхъ мнЁ t сынHвъ ї}левыхъ: тебЁ дaхъ | въ чeсть, и3 сынHмъ твои6мъ по тебЁ зак0ннw вёчнw:
9 и3 сіE да бyдетъ вaмъ t њсвzщeнныхъ с™hхъ приношeній, t всёхъ дарHвъ и4хъ и3 t всёхъ жeртвъ и4хъ, и3 t всsкагw преступлeніz и4хъ и3 t всёхъ грBхъ и4хъ, є3ли6ка tдаю1тъ мнЁ, t всёхъ с™hнь, тебЁ да бyдутъ и3 сынHмъ твои6мъ.
10 Во с™ёмъ с™hхъ kди1те |: всsкъ мyжескій п0лъ да ћстъ |, ты2 и3 сhнове твои2: с™а бyдутъ тебЁ.
11 И# сіE да бyдетъ вaмъ t начaткwвъ даsній и4хъ, t всёхъ возложeній сынHвъ ї}левыхъ: тебЁ дaхъ |, и3 сынHмъ твои6мъ и3 дщeремъ твои6мъ съ тоб0ю, зак0ннw вёчнw: всsкъ чи1стый въ домY твоeмъ да ћстъ |.
12 Всsкъ начaтокъ є3лeа, и3 всsкъ начaтокъ вінA и3 пшени1цы, начaтокъ и4хъ, є3ли6ка ѓще tдадsтъ гDу, тебЁ дaхъ |: перворHднаz вс‰ є3ли6ка въ земли2 и4хъ, є3ли6ка ѓще принесyтъ гDу, тебЁ да бyдутъ:
13 всsкъ чи1стый въ домY твоeмъ да ћстъ |.
14 Всsко њсвzщeнное въ сынёхъ ї}левыхъ тебЁ да бyдетъ,
15 и3 всsкое разверзaющее вс‰ка ложеснA t всsкіz пл0ти, є3ли6ка прин0сzтъ гDу, t человёка до скотA, тебЁ да бyдутъ: но т0кмw и3скуплeніемъ и3скyпzтсz пeрвенцы человёчестіи, и3 пeрвенцы скотHвъ нечи1стыхъ да и3скyпzтсz:
16 и3 и3скyпъ є3гw2 t є3ди1нагw мцcа, сцэнeніе пsть с‡кль, по сjклю свzт0му: двaдесzть мёдницъ є4сть:
17 nбaче перворHднаz телцє1въ и3 перворHднаz nвeцъ и3 перворHднаz к0зъ да не и3скyпzтсz: с™а сyть: и3 кр0вь и4хъ проліeши ў nлтарS, и3 тyкъ принесeши прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу.
18 И# мzсA тебЁ да бyдутъ, ћкоже и3 гр{ди возложeніz: и3 по рaму десн0му тебЁ да бyдутъ.
19 Всsко ўчaстіе с™hхъ, є3ли6ка ѓще tлучaтъ сhнове ї}лтестіи гDу, тебЁ дaхъ и3 сынHмъ твои6мъ и3 дщeремъ твои6мъ съ тоб0ю, зак0ннw вёчнw: завётъ с0ли вёчныz є4сть пред8 гDемъ, тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ.
20 И# речE гDь ко ґарHну: въ земли2 и4хъ да не наслёдиши наслёдіz, и3 чaсти да не бyдетъ тебЁ въ ни1хъ: ћкw ѓзъ чaсть твоS и3 наслёдіе твоE посредЁ сынHвъ ї}левыхъ.
21 И# сынHмъ леv‡инымъ, сE, дaхъ всю2 десzти1ну во ї}ли въ жрeбій за сл{жбы и4хъ, є3ли1кw слyжатъ тjи служeніе въ ски1ніи свидёніz:
22 и3 да не приступaютъ по сeмъ сhнове ї}лтестіи къ ски1ніи свидёніz пріsти грёхъ смертон0сный:
23 и3 да слyжатъ леvjти сaми слyжбу ски1ніи свидёніz, и3 тjи в0змутъ грэхи2 и4хъ: зак0ннw вёчнw въ р0ды и4хъ: и3 посредЁ сынHвъ ї}левыхъ да не наслёдzтъ наслёдіz:
24 ћкw десzти6ны сынHвъ ї}левыхъ, є3ли6ки ѓще tлучaтъ гDу, ўчaстіе дaхъ леvjтwмъ въ жрeбій: сегw2 рaди рек0хъ и5мъ: среди2 сынHвъ ї}левыхъ да не наслёдzтъ жрeбіz.
25 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
26 и3 леvjтwмъ да глаг0леши и3 речeши къ ни6мъ: ѓще в0змете десzти1ну t сынHвъ ї}левыхъ, ю4же дaхъ вaмъ t ни1хъ во жрeбій, и3 tдэли1те вы2 t неS ўчaстіе гDу, десzти1ну t десzти1ны є3S,
27 и3 вмэнsтсz вaмъ ўч†стіz в†ша ћкw пшени1ца t гумнA и3 ћкw ўчaстіе t точи1ла:
28 тaкw tдэли1те и5хъ и3 вы2 t всёхъ ўчaстій гDнихъ, t всёхъ десzти1нъ вaшихъ, є3ли6ки ѓще в0змете t сынHвъ ї}левыхъ, и3 дади1те t ни1хъ ўчaстіе гDу, ґарHну жерцY:
29 t всёхъ даsній вaшихъ tдэли1те ўчaстіе гDу, и3ли2 t всёхъ начaткwвъ њсвzщeнное t негw2.
30 И# речeши къ ни6мъ: є3гдA tдэли1те начaтокъ t негw2, и3 вмэни1тсz леvjтwмъ ѓки жи1то t гумнA и3 ћкw ўчaстіе t точи1ла:
31 и3 kди1те то2 во всsкомъ мёстэ вы2 и3 сhнове вaши и3 д0мове вaши, ћкw мздA сіS вaмъ є4сть за сл{жбы вaшz, ±же въ ски1ніи свидёніz:
32 и3 не пріи1мете за сіE грэхA, ћкw ѓще tлучитE начaтокъ t негw2: и3 с™hнь сынHвъ ї}левыхъ не њскверни1те, да не ќмрете.