1 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:
2 сE, расположeніе зак0на, є3ли6ка заповёда гDь, гlz: глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ, и3 да приведyтъ къ тебЁ ю4ницу рhжу непор0чну, ћже не и4мать на себЁ пор0ка, и3 на ню1же не бЁ возложeно и4го:
3 и3 дaси ю5 ко є3леазaру жерцY: и3 да и3зведyтъ ю5 внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3 да зак0лютъ ю5 пред8 ни1мъ:
4 и3 да в0зметъ є3леазaръ t кр0ве є3S и3 да покропи1тъ спреди2 ски1ніи свидёніz t кр0ве є3S седми1жды:
5 и3 да сожгyтъ ю5 пред8 ни1мъ, и3 к0жу є3S и3 мzсA є3S и3 кр0вь є3S съ мотhлы є3S да сожгyтъ:
6 и3 да в0зметъ жрeцъ дрeво кeдрово, и3 v3ссHпъ, и3 соскaніе червлeное, и3 да вложaтъ въ среди1ну сожжeніz ю4ницы:
7 и3 да и3змhетъ ри6зы сво‰ жрeцъ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 пот0мъ да вни1детъ въ п0лкъ, и3 нечи1стъ бyдетъ жрeцъ до вeчера:
8 и3 и4же сожигaетъ ю5, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
9 и3 да соберeтъ чи1стый человёкъ пeпелъ ю4ницы и3 да и3знесeтъ внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3 да бyдетъ с0нму сынHвъ ї}левыхъ въ сохранeніе: водA њкроплeніz њчищeніе є4сть:
10 и3 собирazй пeпелъ ю4ницы да и3сперeтъ ри6зы сво‰, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 да бyдетъ сынHмъ ї}лєвымъ и3 пришeлцємъ прилежaщымъ посредЁ вaсъ зак0ннw вёчнw.
11 Прикасazйсz мeртвому всsкіz души2 человёчи нечи1стъ бyдетъ сeдмь днjй:
12 сeй да њчи1ститсz (сeю вод0ю) въ дeнь трeтій и3 въ дeнь седмhй, и3 чи1стъ бyдетъ: ѓще же не њчи1ститсz є4ю въ дeнь трeтій и3 въ дeнь седмhй, нечи1стъ бyдетъ.
13 Всsкъ прикасazйсz мeртвому t всsкіz души2 человёчи, ѓще ќмретъ, и3 не њчи1ститсz, ски1нію гDню њскверни2: потреби1тсz душA тA t ї}лz, ћкw водA њкроплeніz не воскропи1сz нaнь, нечи1стъ є4сть, є3щE нечистотA є3гw2 на нeмъ є4сть.
14 И# сeй зак0нъ: человёкъ ѓще ќмретъ въ домY, всsкъ входsй въ д0мъ, и3 є3ли6ка сyть въ домY, нечи6ста бyдутъ сeдмь днjй.
15 И# всsкъ сосyдъ непокровeнъ, и3 є3ли6ки њбвzзaніемъ не њбв‰заны, нечи1сти сyть.
16 И# всsкъ и4же ѓще прик0снетсz на п0ли ћзвенному, и3ли2 мeртвому, и3ли2 к0сти человёчи, и3ли2 гр0бу, сeдмь днjй нечи1стъ бyдетъ:
17 и3 да в0змутъ нечи1стому t пeпела сожжeннагw њчищeніz, и3 да возлію1тъ нaнь в0ду жи1ву въ сосyдъ:
18 и3 да в0зметъ v3ссHпъ и3 њм0читъ въ в0ду мyжъ чи1стъ, и3 да воскропи1тъ на д0мъ и3 на сосyды и3 на дyшы, є3ли6ки сyть тaмw, и3 на коснyвшасz к0сти человёчей, и3ли2 ћзвенному, и3ли2 мертвечи1нэ, и3ли2 гр0бу:
19 и3 да воскропи1тъ чи1стый на нечи1стаго въ дeнь трeтій и3 въ дeнь седмhй, и3 њчи1ститсz седмaгw днE: и3 да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
20 И# человёкъ, и4же ѓще њскверни1тсz, и3 не њчи1ститъ себE, потреби1тсz душA тA t среды2 с0нма, ћкw с™†z гDнz њсквернaви, ћкw водA њкроплeніz не воскропи1сz нaнь, нечи1стъ є4сть.
21 И# да бyдетъ вaмъ зак0ннw вёчнw, и3 њкроплszй вод0ю њкроплeніz да и3сперeтъ ри6зы сво‰, и3 прикасazсz водЁ њкроплeніz нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
22 И# всsкое, є3мyже прик0снетсz нечи1стый, нечи1сто бyдетъ: и3 душA прикасaющаzсz нечистA бyдетъ до вeчера.