1 И# пріид0ша сhнове ї}лтестіи, вeсь с0нмъ, въ пустhню сjнъ, въ мцcъ пeрвый, и3 пребывaху лю1діе въ кaдисэ: и3 скончaсz тY маріaмъ, и3 погребeсz тaмw.
2 И# не бsше воды2 с0нму: и3 собрaшасz на мwmсeа и3 ґарHна,
3 и3 роптaша лю1діе на мwmсeа, глаг0люще: q, дабы2 ќмерли бhхомъ въ поги1бели брaтіи нaшеz пред8 гDемъ:
4 и3 вскyю введ0сте с0нмъ гDнь въ пустhню сію2, погуби1ти ны2 и3 скоты2 нaшы;
5 и3 вскyю сіE; и3звед0сте ны2 и3з8 є3гЂпта, є4же пріити2 (*нaмъ) на мёсто ѕл0е сіE, мёсто, въ нeмже не сёетсz, ни смHкви, ни віногрaды, нижE ћблоки, нижE водA є4сть пи1ти.
6 И# пріи1де мwmсeй и3 ґарHнъ t лицA с0нма пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz, и3 пад0ста ни1цъ: и3 kви1сz слaва гDнz над8 ни1ми.
7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
8 возми2 жeзлъ тв0й и3 созови2 с0нмъ ты2 и3 ґарHнъ, брaтъ тв0й, и3 рцhте ко кaменю пред8 ни1ми, и3 дaстъ в0ды сво‰: и3 и3зведeте и5мъ в0ды и3з8 кaмене, и3 нап0йте с0нмъ и3 скоты2 и4хъ.
9 И# взS мwmсeй жeзлъ и4же пред8 гDемъ, ћкоже повелЁ гDь.
10 И# созвA мwmсeй и3 ґарHнъ с0нмъ пред8 кaмень, и3 речE къ ни6мъ: послyшайте менE, непокори1віи: є3дA и3з8 кaмене сегw2 и3зведeмъ вaмъ в0ду;
11 И# воздви1гъ мwmсeй рyку свою2, ўдaри въ кaмень жезл0мъ двaжды: и3 и3зhде водA мн0га, и3 напи1сz с0нмъ (*вeсь) и3 скоты2 и4хъ.
12 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну: понeже не вёровасте њс™и1ти мS пред8 сынми2 ї}лтескими, сегw2 рaди не введeте вы2 с0нма сегw2 въ зeмлю, ю4же дaхъ и5мъ:
13 сіS водA пререкaніz, ћкw возроптaша сhнове ї}лтестіи пред8 гDемъ, и3 њс™и1сz въ ни1хъ.
14 И# послA мwmсeй послы2 t кaдиса къ царю2 є3дHмскому, глаг0лz: тaкw глаг0летъ брaтъ тв0й ї}ль: ты2 вёси вeсь трyдъ њбрётшій нaсъ:
15 и3 снид0ша nтцы2 нaши въ є3гЂпетъ, и3 жи1хомъ во є3гЂптэ дни6 мнHги, и3 њѕл0биша нaсъ є3гЂптzне и3 nтцє1въ нaшихъ:
16 и3 возопи1хомъ ко гDу, и3 ўслhша гDь глaсъ нaшъ, и3 послaвъ ѓгGла, и3зведE ны2 и3з8 є3гЂпта: и3 нн7э є3смы2 въ кaдисэ грaдэ, на концЁ предBлъ твои1хъ:
17 да прeйдемъ сквозЁ зeмлю твою2: не пр0йдемъ сквозЁ сeла, ни сквозЁ віногрaды, ни піeмъ воды2 въ пот0цэхъ твои1хъ: путeмъ цaрскимъ п0йдемъ, не соврати1мсz ни на дeсно, ни на лёво, д0ндеже прeйдемъ предёлы тво‰.
18 И# речE къ ни6мъ є3дHмъ: не пр0йдеши сквозЁ менE: ѓще же ни2, рaтію и3зhду проти1ву тебє2.
19 И# рек0ша къ немY сhнове ї}лєвы: под8 гор0ю пр0йдемъ: ѓще же t воды2 твоеS и3спіeмъ ѓзъ и3 скоты2 мо‰, дaмъ цёну тебЁ: но вeщь сіS ничт0же є4сть, под8 гор0ю да пр0йдемъ.
20 Џнъ же речE: не пр0йдеши сквозЁ менE. И# и3зhде проти1ву и5мъ є3дHмъ съ нар0домъ тsжкимъ и3 рук0ю крёпкою.
21 И# не восхотЁ є3дHмъ дaти ї}лю проити2 сквозЁ предёлы сво‰, и3 ўклони1сz ї}ль t негw2.
22 И# воздвиг0шасz t кaдиса, и3 пріид0ша сhнове ї}лтестіи, вeсь с0нмъ, въ г0ру w4ръ.
23 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну въ горЁ w4ръ ў предBлъ земли2 є3дHмли, гlz:
24 да приложи1тсz ґарHнъ къ лю1демъ свои6мъ, ћкw не вни1дете въ зeмлю, ю4же дaхъ сынHмъ ї}лєвымъ въ наслёдіе, понeже преwгорчи1сте мS ў воды2 пререкaніz:
25 возми2 ґарHна брaта твоего2 и3 є3леазaра сhна є3гw2, и3 возведи2 | на w4ръ г0ру пред8 всёмъ с0нмомъ:
26 и3 совлецы2 ґарHну ри6зы є3гw2 и3 њблецы2 є3леазaра сhна є3гw2, и3 ґарHнъ приложи1всz да ќмретъ тaмw.
27 И# сотвори2 мwmсeй, ћкоже повелЁ є3мY гDь: и3 возведE | на w4ръ г0ру пред8 всёмъ с0нмомъ,
28 и3 совлечE ґарHна съ ри1зъ є3гw2, и3 њблечE въ нS є3леазaра сhна є3гw2:
29 и3 ќмре ґарHнъ тaмw на версЁ горы2: и3 сни1де мwmсeй и3 є3леазaръ съ горы2.
30 И# ви1дэ вeсь с0нмъ, ћкw ќмре ґарHнъ: и3 плaкашасz по ґарHнэ три1десzть днjй вeсь д0мъ ї}левъ.