1 И# речE валаaмъ къ валaку: сози1жди мнЁ здЁ сeдмь трeбищъ, и3 ўгот0вай мнЁ здЁ сeдмь телцє1въ и3 сeдмь nвнHвъ.
2 И# сотвори2 валaкъ, ћкоже речE є3мY валаaмъ: и3 вознесE телцA и3 nвнA на трeбище.
3 И# речE валаaмъ къ валaку: стaни ў трeбы своеS, и3 пойдY, ѓще kви1тсz мнЁ бGъ въ срётеніе, и3 сл0во, є4же мнЁ ўкaжетъ, повёмъ тебЁ. И# стA валaкъ ў трeбы своеS.
4 И# валаaмъ и4де вопроси1ти бGа, и3 и4де прsмw: и3 kви1сz бGъ валаaму. И# речE къ немY валаaмъ: сeдмь трeбищъ и3згот0вихъ и3 возложи1хъ телцA и3 nвнA на трeбище.
5 И# вложи2 бGъ сл0во во ўстA валаaму и3 речE: возврати1всz къ валaку тaкw глаг0ли.
6 И# возврати1сz къ немY: џнъ же стоsше ў всесожжeній свои1хъ, и3 вси2 кн‰зи мw†вли съ ни1мъ: и3 бhсть д¦ъ б9ій на нeмъ.
7 И# воспріи1мъ при1тчу свою2 речE: t месопотaміи приведe мz валaкъ цaрь мwaвль, t г0ръ вост0чныхъ, глаг0лz: грzди2, проклени1 ми їaкwва, и3 грzди2, проклени1 ми ї}лz:
8 что2 прокленY, є3гHже не кленeтъ гDь; и3ли2 что2 ѕло2 рекY, є3гHже не ѕлосл0витъ бGъ;
9 ћкw t верхA г0ръ ўзрю2 є3го2 и3 t хHлмъ проуразумёю є3го2: сE, лю1діе є3ди1ни населsтсz и3 со kзы6ки не вмэнsтсz:
10 кто2 и3зслёдитъ сёмz їaкwвле; и3 кто2 и3зочтeтъ с0нмы ї}лz; да ќмретъ душA моS въ душaхъ првdныхъ, и3 бyди сёмz моE, ћкоже сёмz и4хъ.
11 И# речE валaкъ къ валаaму: что2 сотвори1лъ є3си2 ми2; на проклsтіе вр†гъ мои1хъ призвaхъ тS, и3 сE, благослови1лъ є3си2 (|) благословeніемъ.
12 И# речE валаaмъ къ валaку: не є3ли6ка ли вл0житъ бGъ во ўстA мо‰, сіE сохраню2 глаг0лати;
13 И# речE къ немY валaкъ: пойди2 є3щE со мн0ю на мёсто и4но, съ негHже не ќзриши и4хъ tтyду, но рaзвэ чaсть нёкую и4хъ ќзриши, всёхъ же не ќзриши, и3 проклени1 ми и5хъ tтyду.
14 И# поS є3го2 на стрaжу селA, на вeрхъ и3стeсанагw, и3 создA тaмw сeдмь трeбищъ, и3 возложи2 телцA и3 nвнA на трeбище.
15 И# речE валаaмъ къ валaку: стaни ў трeбы своеS, ѓзъ же пойдY вопроси1ти бGа.
16 И# срёте бGъ валаaма, и3 вложи2 сл0во во ўстA є3мY и3 речE: возврати1сz къ валaку, и3 речeши сі‰.
17 И# возврати1сz къ немY: џнъ же стоsше ў всесожжeній свои1хъ, и3 вси2 кн‰зи мw†вли съ ни1мъ. И# речE є3мY валaкъ: что2 гlа гDь;
18 И# воспріи1мъ при1тчу свою2, речE: востaни, валaкъ, и3 послyшай, внуши2 свидётель, сhне сепфHровъ:
19 не ћкw человёкъ бGъ колeблетсz, нижE ћкw сhнъ человёческій и3змэнsетсz: т0й гlаше, не сотвори1тъ ли; речeтъ, и3 не пребyдетъ ли;
20 сE, благословлsти приведeнъ є4смь: благословлю2, и3 не tвращY:
21 не бyдетъ трудA во їaкwвэ, нижE ќзритсz болёзнь во ї}ли: гDь бGъ є3гw2 съ ни1мъ, слaва цaрскаz на нeмъ:
22 бGъ и3зведhй є3го2 и3з8 є3гЂпта, ћкоже слaва є3динор0га въ нeмъ:
23 нёсть бо вражбы2 во їaкwвэ, нижE волхвовaніz во ї}ли: во врeмz наречeтсz їaкwву и3 ї}лю, что2 соверши1тъ бGъ:
24 сE, лю1діе ћкw льви6чища востaнутъ, и3 ћкw лeвъ вознесeтсz: не ќснетъ, д0ндеже снёстъ л0въ и3 кр0вь посёченыхъ и3спіeтъ.
25 И# речE валaкъ къ валаaму: ни клsтвами мнЁ клени2 и5хъ, нижE благословeніемъ благослови2 и5хъ.
26 И# tвэщaвъ валаaмъ, речE къ валaку: не рёхъ ли ти2, глаг0лz: сл0во, є4же ѓще возгlетъ бGъ, сіE сотворю2;
27 И# речE валaкъ къ валаaму: грzди2, поймy тz на мёсто и4но, ѓще ўг0дно бyдетъ бGу, и3 проклени1 ми и5хъ tтyду.
28 И# поS валaкъ валаaма на вeрхъ фогHра, простирaющасz въ пустhню.
29 И# речE валаaмъ къ валaку: сози1жди мнЁ здЁ сeдмь трeбищъ, и3 ўгот0вай мнЁ здЁ сeдмь телцє1въ и3 сeдмь nвнHвъ.
30 И# сотвори2 валaкъ, ћкоже речE є3мY валаaмъ: и3 вознесE телцA и3 nвнA на трeбище.