1 И# бhсть по ћзвэ, и3 речE гDь къ мwmсeю и3 є3леазaру жерцY, гlz:
2 возми2 начaло всегw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, всsкъ и3сходsй воwружи1тисz во ї}ли.
3 И# глаг0ла мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ къ ни6мъ во ґравHfэ мwaвли при їoрдaнэ ў їеріхHна, глаг0лz:
4 t двaдесzти лётъ и3 вhшше, ћкоже заповёда гDь мwmсeю: и3 сhнове ї}лтестіи и3зшeдшіи и3з8 є3гЂпта:
5 руви1мъ пeрвенецъ ї}левъ. Сhнове же руви6мли: є3нHхъ и3 с0нмъ є3нHховъ, фaллу с0нмъ фaлловъ,
6 ґсрHну с0нмъ ґсрHновъ, хaрму с0нмъ хармjинъ.
7 Сjи с0нми руви6мли: и3 бhсть соглsданіе и4хъ четhредесzть три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ и3 три1десzть.
8 И# сhнове фaллwвы є3ліaвъ.
9 И# сhнове є3лі†вли намуи1лъ и3 даfaнъ и3 ґвірHнъ: сjи нар0читіи с0нму: сjи сyть востaвше на мwmсeа и3 ґарHна въ с0нмэ корeовэ въ крамолЁ на гDа:
10 и3 tвeрзши землS ўстA сво‰ пожрE и5хъ и3 корeа въ смeрти с0нма є3гw2, є3гдA поzдE џгнь двёсти и3 пzтьдесsтъ, и3 бhша въ знaменіе.
11 Сhнове же корewвы не и3змр0ша.
12 И# сhнове сmмеw6ни, с0нмъ сынHвъ сmмеHнихъ: намуи1лу с0нмъ намуи1ловъ, їамjну с0нмъ їамjновъ, їахjну с0нмъ їахjновъ,
13 зaрэ с0нмъ зaринъ, саyлу с0нмъ саyловъ.
14 Сjи с0нми сmмеw6ни t соглsданіz и4хъ двaдесzть двЁ тhсzщы и3 двёсти.
15 Сhнове же ї{дины и4ръ и3 ґvнaнъ и3 силHмъ, и3 фарeсъ и3 зaра: и3 ќмре и4ръ и3 ґvнaнъ въ земли2 ханаaни.
16 И# бhша сhнове ї{дины по с0нмwмъ свои6мъ: силHму с0нмъ силHмль, фарeсу с0нмъ фарeсовъ, зaрэ с0нмъ зaринъ.
17 И# бhша сhнове фарeсwвы: ґсрHну с0нмъ ґсрHновъ, їамуи1лу с0нмъ їамуи1ловъ.
18 Сjи с0нми ї{дины по соглsданію и4хъ сeдмьдесzтъ шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
19 И# сhнове їссахaрwвы по с0нмwмъ свои6мъ: fHлэ с0нмъ fHлинъ, фyеви с0нмъ фyинъ,
20 їасyву с0нмъ їасyвинъ, ґмврaму с0нмъ ґмврaмль.
21 Сjи с0нми їссахaрwвы по соглsданію и4хъ шестьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 четhреста.
22 Сhнове завулw6ни по с0нмwмъ свои6мъ: сарeду с0нмъ сарeдинъ, ґллHну с0нмъ ґллHнинъ, ґлли1лу с0нмъ ґлли1линъ.
23 Сjи с0нми завулw6ни по соглsданію и4хъ шестьдесsтъ тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
24 Сhнове гaдwвы по с0нмwмъ и4хъ: сафHну с0нмъ сафHнинъ, ґггjну с0нмъ ґггjновъ, сунjну с0нмъ сунjновъ,
25 ґзeну с0нмъ ґзeнинъ, ѓдду с0нмъ ѓддинъ,
26 ґроaду с0нмъ ґроaдинъ, ґріи1лу с0нмъ ґріи1ль.
27 Сjи с0нми сынHвъ гaдовыхъ по соглsданію и4хъ четhредесzть и3 четhри тhсzщы и3 пsть сHтъ.
28 Сhнове ґси1рwвы по с0нмwмъ и4хъ: їамjну с0нмъ їамjновъ, їесyю с0нмъ їесyинь,
29 варіaю с0нмъ варіaинь, ховeру с0нмъ ховeринъ, мелхіи1лу с0нмъ мелхіи1линъ,
30 И$мz же дщeри ґси1ровэ сaра.
31 Сjи с0нми ґси1рwвы по соглsданію и4хъ четhредесzть три2 тhсzщи и3 четhреста.
32 Сhнове їw6сифли по с0нмwмъ и4хъ: манассjа и3 є3фрeмъ.
33 Сhнове манасс‡ины: махjру с0нмъ махjринъ: и3 махjръ роди2 галаaда, галаaду с0нмъ галаaдинъ.
34 И# сjи сhнове гала†дины: ґхіeзеру с0нмъ ґхіeзеровъ, хелeку с0нмъ хелeковъ,
35 є3сріи1лу с0нмъ є3сріи1ловъ, сmхeму с0нмъ сmхeмль,
36 сmмаeру с0нмъ сmмаeринъ, и3 nфeру с0нмъ nфeровъ.
37 И# салпаaду сhну nфeрову не бhша є3мY сhнове, но т0кмw дщє1ри. И# сі‰ и3менA дщeремъ салпаaдwвымъ: маалA и3 нуA, и3 є3глA и3 мелхA и3 fерсA.
38 Сjи с0нми манасс‡ины по соглsданію и4хъ пzтьдесsтъ и3 двЁ тhсzщы и3 сeдмь сHтъ.
39 И# сjи сhнове є3фрє1мли: суfaлу с0нмъ суfaлинъ, танaху с0нмъ танaхинъ.
40 Сjи сhнове суfaлwвы: є3дeну с0нмъ є3дeнинъ.
41 Сjи с0нми є3фрє1мли по соглsданію и4хъ три1десzть двЁ тhсzщы и3 пsть сHтъ. Сjи с0нми сынHвъ їHсифовыхъ по с0нмwмъ и4хъ.
42 Сhнове веніам‡ни по с0нмwмъ и4хъ: вaлу с0нмъ вaлинъ, ґсmви1ру с0нмъ ґсmви1ровъ, їахірaну с0нмъ їахірaнинъ, сwфaну с0нмъ сwфaнинъ.
43 И# бhша сhнове вaлу ґдeръ и3 ноемaнъ:
44 ґдeру с0нмъ ґдeринъ, и3 ноемaну с0нмъ ноемaнинъ.
45 Сjи сhнове веніам‡ни по с0нмwмъ и4хъ по соглsданію и4хъ четhредесzть и3 пsть тhсzщъ и3 шeсть сHтъ.
46 И# сhнове дaнwвы по с0нмwмъ и4хъ: самeю с0нмъ самeинъ: сjи с0нми дaнwвы но с0нмwмъ и4хъ.
47 Вси2 с0нми самeини по соглsданію и4хъ шестьдесsтъ четhри тhсzщы и3 четhреста.
48 Сhнове нефfал‡мли по с0нмwмъ и4хъ: ґсіи1лу с0нмъ ґсіи1левъ, гwЂну с0нмъ гwЂнинъ,
49 їесрjю с0нмъ їесрjевъ, селли1му с0нмъ селли1мовъ.
50 Сjи с0нми нефfал‡мли по соглsданію и4хъ четhредесzть пsть тhсzщъ и3 четhреста.
51 СіE соглsданіе сынHвъ ї}левыхъ шeсть сHтъ є3ди1на тhсzща и3 сeдмь сHтъ три1десzть.
52 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
53 си6мъ раздэли1тсz землS въ наслёдіе по числY и3мeнъ:
54 мн0жайшымъ да ўмн0жиши наслёдіе, и3 малёйшымъ да ўмaлиши наслёдіе и4хъ: коемyждо, ћкоже сyть соглsдани, да дaстсz наслёдіе и4хъ:
55 по жрeбіємъ да раздэли1тсz землS и3менaмъ, по племенє1мъ nтeчествъ свои1хъ да наслёдzтъ:
56 t жрeбіz да раздэли1ши наслёдіе и4хъ междY мн0гими и3 мaлыми.
57 И# сhнове леvjини но с0нмwмъ и4хъ: гирсHну с0нмъ гирсHновъ, каafу с0нмъ каafовъ, мерaрэ с0нмъ мерaринъ.
58 Сjи с0нми сынHвъ леvjиныхъ: с0нмъ ловeнинъ, с0нмъ хеврHнинъ, и3 с0нмъ мусjнъ, и3 с0нмъ корeовъ. И# каafъ роди2 ґмрaма.
59 И$мz же женЁ ґмрaмли їwхавefъ, дщи2 леvjина, ћже роди2 си1хъ леvjи во є3гЂптэ, и3 роди2 ґмрaму ґарHна и3 мwmсeа и3 маріaмъ сестрY и4хъ.
60 И# роди1шасz ґарHну надaвъ и3 ґвіyдъ, и3 є3леазaръ и3 їfaмаръ.
61 И# ќмре надaвъ и3 ґвіyдъ, є3гдA принес0ста џгнь чуждjй пред8 гDемъ въ пустhни сінaйстэй.
62 И# бhша t соглsданіz и4хъ двaдесzть три2 тhсzщы, всsкъ мyжескъ п0лъ t є3ди1нагw мцcа и3 вhшше: не бhша бо соглsдани посредЁ сынHвъ ї}левыхъ, ћкw не дадeсz и5мъ жрeбій посредЁ сынHвъ ї}левыхъ.
63 И# сіE соглsданіе мwmсeа и3 є3леазaра жерцA, и5же соглsдаша сынHвъ ї}левыхъ во ґравHfэ мwaвли, ў їoрдaна при їеріхHнэ.
64 И# въ си1хъ не бsше человёкъ t соглsданыхъ мwmсeомъ и3 ґарHномъ, и5хже соглsдаша сынHвъ ї}левыхъ въ пустhни сінaйстэй.
65 Понeже речE гDь и5мъ: смeртію и4змрутъ въ пустhни. И# не њстaсz t ни1хъ ни є3ди1нъ, кромЁ халeва сhна їефоннjина и3 їисyса сhна наvи1на.