1 И# пришeдшz дщє1ри салпаaда сhна nфeрова, сhна галаaдова, сhна махjрова, с0нма манассjина, сынHвъ їHсифовыхъ, и3 сі‰ и3менA и4хъ: маалA и3 нуA, и3 є3глA и3 мeлха и3 fерсA,
2 и3 стaвшz пред8 мwmсeомъ и3 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ, и3 пред8 кн‰зи и3 пред8 всёмъ с0нмомъ ў двeрій ски1ніи свидёніz, глаг0лаша:
3 nтeцъ нaшъ ќмре въ пустhни, и3 сeй не бЁ средЁ с0нма востaвшагw на гDа въ с0нмэ корeовэ, ћкw грэхA рaди своегw2 ќмре, и3 сhнове не бhша є3мY:
4 да не поги1бнетъ и4мz nтцA нaшего t среды2 с0нма своегw2, ћкw нёсть сhна є3мY: дади1те нaмъ наслёдіе посредЁ брaтіи nтцA нaшегw.
5 И# принесE мwmсeй сyдъ и4хъ пред8 гDа.
6 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
7 прaвw глаг0лаша дщє1ри салпаaдwвы: даsніе да дaси и5мъ њдержaніе наслёдіz посредЁ брaтій nтцA и4хъ, и3 да приложи1ши и5мъ жрeбій nтцA и4хъ:
8 и3 сынHмъ ї}лєвымъ да речeши, глаг0лz: человёкъ ѓще ќмретъ, и3 не бyдетъ сhна є3мY, дади1те наслёдіе є3гw2 дщeри є3гw2:
9 ѓще же дщeри не бyдетъ є3мY, дади1те наслёдіе є3гw2 брaту є3гw2:
10 ѓще же не бyдутъ є3мY брaтіz, дади1те наслёдіе брaту nтцA є3гw2:
11 ѓще же не бyдутъ брaтіz nтцA є3гw2, дади1те наслёдіе ќжику бли1жнему є3гw2 t плeмене є3гw2 наслёдити ±же є3гw2: и3 да бyдетъ сіE сынHмъ ї}лєвымъ њправдaніе судA, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.
12 И# речE гDь къ мwmсeю: взhди на г0ру, ћже њб8 nнY странY їoрдaна, сіS горA навavъ, и3 ви1ждь зeмлю ханаaню, ю4же ѓзъ даю2 сынHмъ ї}лєвымъ во њдержaніе:
13 и3 ќзриши ю5, и3 приложи1шисz къ лю1демъ свои6мъ и3 ты2, ћкоже приложи1сz ґарHнъ брaтъ тв0й на горЁ w4ръ:
14 понeже преступи1сте сл0во моE въ пустhни сjнъ, внегдA супроти1витисz с0нму њсвzти1ти мS, не њсвzти1сте менE ў воды2 пред8 ни1ми: сіS є4сть водA пререкaніz въ кaдисэ въ пустhни сjнъ.
15 И# речE мwmсeй ко гDу:
16 да и3зберeтъ гDь бGъ духHвъ и3 всsкіz пл0ти человёка над8 с0нмомъ си1мъ,
17 и4же и3зhдетъ пред8 лицeмъ и4хъ, и4же вни1детъ пред8 лицeмъ и4хъ, и3 и4же и3зведeтъ и5хъ и3 и4же введeтъ и5хъ, и3 да не бyдетъ с0нмъ гDень, ћкw џвцы не и3мyщz пaстырz.
18 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: поими2 къ себЁ їисyса сhна наvи1на, человёка, и4же и4мать д¦а въ себЁ: и3 да возложи1ши рyцэ твои2 на него2:
19 и3 постaвиши є3го2 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ, и3 заповёждь є3мY пред8 всёмъ с0нмомъ, и3 заповёждь њ нeмъ пред8 ни1ми:
20 и3 дaси на него2 t слaвы твоеS, ћкw да послyшаютъ є3го2 вси2 сhнове ї}лєвы:
21 и3 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ да стaнетъ, и3 да вопр0сzтъ t негw2 судA kвлeнныхъ пред8 гDемъ: по словеси2 є3гw2 да и3сх0дzтъ, и3 по словеси2 є3гw2 да вх0дzтъ сaмъ и3 сhнове ї}лєвы вкyпэ, и3 вeсь с0нмъ.
22 И# сотвори2 мwmсeй, ћкоже повелЁ є3мY гDь бGъ: и3 взeмъ їисyса постaви є3го2 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ и3 пред8 всёмъ с0нмомъ:
23 и3 возложи2 рyцэ свои2 на него2, и3 ўстр0и є3го2, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.