1 И# сі‰ рождє1ніz ґарHна и3 мwmсeа, въ дeнь въ џньже гlа гDь мwmсeю на горЁ сінaйстэй:
2 и3 сі‰ и3менA сынHвъ ґарHнихъ: пeрвенецъ надaвъ и3 ґвіyдъ, и3 є3леазaръ и3 їfамaръ:
3 сі‰ и3менA сынHвъ ґарHнихъ, жерцы2 пом†заныz, и5мже соверши1шасz рyцэ и4хъ жрeти:
4 и3 скончaшасz надaвъ и3 ґвіyдъ пред8 гDемъ, приносsщымъ и5мъ џгнь чyждь пред8 гDемъ въ пустhни сінaйстэй, и3 ч†дъ не бЁ и5мъ: и3 жрeчествоваху є3леазaръ и3 їfамaръ со ґарHномъ, nтцeмъ свои1мъ.
5 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
6 поими2 плeмz леvjино, и3 постaвиши | пред8 ґарHномъ жерцeмъ, и3 да слyжатъ є3мY:
7 и3 да стрегyтъ стражбы6 є3гw2 и3 стражбы6 сынHвъ ї}левыхъ пред8 ски1ніею свидёніz, дёлати дэлA ски1ніи:
8 и3 да хранsтъ вс‰ сосyды ски1ніи свидёніz и3 стражбы6 сынHвъ ї}левыхъ по всBмъ дэлHмъ ски1ніи:
9 и3 да дaси леvjты ґарHну брaту твоемY и3 сынHмъ є3гw2 жерцє1мъ: въ дaръ даны2 сjи мнЁ сyть t сынHвъ ї}левыхъ:
10 и3 ґарHна и3 сhны є3гw2 постaвиши над8 ски1ніею свидёніz, и3 да хранsтъ жрeчество своE, и3 вс‰ ±же ў nлтарS и3 внyтрь завёсы: и3ноплемeнникъ же прикасazйсz ќмретъ.
11 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
12 и3 сE, ѓзъ взsхъ леvjты t среды2 сынHвъ ї}левыхъ, вмёстw всsкагw пeрвенца, tверзaющагw ложеснA t сынHвъ ї}левыхъ: и3скуплє1ніz и4хъ бyдутъ, и3 да бyдутъ мнЁ леvjти:
13 мнё бо всsкъ пeрвенецъ: въ џньже дeнь поби1хъ всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, њс™и1хъ себЁ всsкаго пeрвенца во ї}ли, t человёка до скотA мнЁ да бyдутъ: ѓзъ гDь.
14 И# речE гDь къ мwmсeю въ пустhни сінaйстэй, гlz:
15 соглsдай сынHвъ леvjиныхъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, по рождeнію и4хъ: всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше да соглsдаете и5хъ.
16 И# сочтE и5хъ мwmсeй и3 ґарHнъ повелёніемъ гDнимъ, ћкоже повелЁ и5мъ гDь.
17 И# бsху сjи сhнове леv‡ины t и3мeнъ и4хъ: гирсHнъ, каafъ и3 мерaрі.
18 И# сі‰ и3менA сынHвъ гирсHнихъ по с0нмwмъ и4хъ: ловенJ и3 семeй.
19 И# сhнове каafwвы по с0нмwмъ и4хъ: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ.
20 И# сhнове мер†ріны по с0нмwмъ и4хъ: моолJ и3 мусJ: сjи сyть с0нми леvjтстіи по домHмъ nтeчествъ и4хъ.
21 T гирсHна с0нмъ ловенjинъ и3 с0нмъ семеи1нь: сjи сyть с0нми гирсHнwвы.
22 Соглsданіе и4хъ по числY всегw2 мyжеска п0лу, t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, соглsданіе и4хъ сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
23 И# сhнове гирсHнwвы за ски1ніею да њполчaютсz къ м0рю.
24 И# кнsзь д0му nтeчества с0нма гирсHнz є3лісaфъ сhнъ даи1ль.
25 И# стражбA сынHвъ гирсHновыхъ въ ски1ніи свидёніz, ски1ніz и3 покр0въ є3S, и3 покр0въ двeрій ски1ніи свидёніz,
26 и3 nпHны дворA, и3 завёса двeрій дворA, и4же є4сть ў ски1ніи, и3 прHчаz всёхъ дёлъ є3гw2.
27 T каafа с0нмъ ґмрaмль є3ди1нъ и3 с0нмъ їссаaровъ є3ди1нъ, и3 с0нмъ хеврHнь є3ди1нъ и3 с0нмъ nзіи1ль є3ди1нъ: сjи сyть с0нми каafwвы:
28 по числY всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше џсмь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ, стрегyщіи стражбы6 с™hхъ.
29 С0нми сынHвъ каafовыхъ да њполчaютсz t страны2 ски1ніи къ ю4гу,
30 и3 кнsзь д0му nтeчествъ с0нмwвъ каafовыхъ є3лісафaнъ сhнъ nзіи1ль:
31 и3 стражбA и4хъ ківHтъ и3 трапeза, и3 свэти1лникъ и3 nлтари6, и3 сосyды с™aгw, въ ни1хже слyжатъ, и3 покр0въ, и3 вс‰ дэлA и4хъ.
32 И# кнsзь над8 кн‰зи леvjтскими є3леазaръ сhнъ ґарHна жерцA, постaвленъ стрещи2 стражбы6 с™hхъ.
33 T мерaра же с0нмъ моолJ и3 с0нмъ мусJ: сjи сyть с0нми мер†ріны,
34 соглsданіе и4хъ по числY, всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, шeсть тhсzщъ и3 двёсти.
35 И# кнsзь д0му nтeчествъ с0нма мерaріна суріи1лъ сhнъ ґвіхeовъ: t страны2 ски1ніи да њполчaютсz къ сёверу,
36 соглsданіе стражбы2 сынHвъ мерaріныхъ глави6цы ски1ніи и3 верєи2 є3S, и3 столпы2 є3S и3 сто‰ла є3S, и3 вс‰ сосyды и4хъ и3 вс‰ дэлA и4хъ,
37 и3 столпы2 дворA w4крестъ и3 сто‰ла и4хъ, и3 колки2 и4хъ и3 вє1рви и4хъ.
38 Њполчaющіисz сопреди2 ски1ніи свидёніz на вост0ки мwmсeй и3 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, стрегyще стражбы6 с™aгw, въ стражбaхъ сынHвъ ї}левыхъ: и3 и3ноплемeнникъ прикасazйсz да ќмретъ.
39 ВсE соглsданіе леvjтwвъ, и5хже соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ повелёніемъ гDнимъ по с0нмwмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, двaдесzть и3 двЁ тhсzщы.
40 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: соглsдай всsкаго пeрвенца мyжеска п0лу сынHвъ ї}левыхъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, и3 возми2 число2 и4хъ по и4мени,
41 и3 да п0ймеши мнЁ леvjты за вс‰ пeрвенцы сынHвъ ї}левыхъ: ѓзъ гDь: и3 скоты2 леv‡тски вмёстw всёхъ пeрвенцєвъ въ скотёхъ сынHвъ ї}левыхъ.
42 И# соглsда мwmсeй, ћкоже заповёда є3мY гDь, всsкаго пeрвенца въ сынёхъ ї}левыхъ.
43 И# бhша вси2 пeрвенцы мyжескагw п0лу, по числY и3мeнъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, t соглsданіz и4хъ двaдесzть двЁ тhсzщы двёсти и3 сeдмьдесzтъ три2.
44 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
45 поими2 леvjты вмёстw всёхъ пeрвенцєвъ сынHвъ ї}левыхъ, и3 скоты2 леv‡тски вмёстw скотHвъ и4хъ, и3 бyдутъ мнЁ леvjты: ѓзъ гDь:
46 и3 и3скyпъ двY сHтъ седми1десzти трeхъ, и5же преизбывaютъ свeрхъ леvjтwвъ t пeрвенцwвъ сынHвъ ї}левыхъ:
47 и3 да в0змеши по пzти2 с‡кль на главY, по сjклю с™0му в0змеши двaдесzть пёнzзей сjкль,
48 и3 дaси сребро2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 и3скyпъ t преизбывaющихъ въ ни1хъ.
49 И# взS мwmсeй сребро2 и3скyпное t преизбывaющихъ въ ни1хъ на и3скyпъ леvjтwмъ:
50 t пeрвенєцъ сынHвъ ї}левыхъ взS сребрA тhсzщу три2 ст† шестьдесsтъ пsть сjклєвъ, по сjклю с™0му.
51 И# дадE мwmсeй w4купъ t преизбhвшихъ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, повелёніемъ гDнимъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.