1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 tмсти2 мeсть сынHвъ ї}левыхъ t мадіанjтwвъ, и3 послэди2 приложи1шисz къ лю1демъ свои6мъ.
3 И# речE мwmсeй къ лю1демъ, глаг0лz: воwружи1те t вaсъ мyжы и3 њполчи1тесz пред8 гDемъ на мадіaма, tдaти tмщeніе t гDа мадіaму:
4 тhсzщу t плeмене и3 тhсzщу t плeмене, t всёхъ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ, посли1те њполчи1тисz.
5 И# сочт0ша t тhсzщъ ї}левыхъ, по тhсzщи t плeмене, дванaдесzть тhсzщъ воwружeныхъ на брaнь.
6 И# послA | мwmсeй тhсzщу t плeмене и3 тhсzщу t плeмене съ си1лою и4хъ, и3 фінеeса сhна є3леазaрова сhна ґарHна жерцA: и3 сосyды с™ы6z, и3 трубы6 знaмєнныz въ рукaхъ и4хъ.
7 И# њполчи1шасz на мадіaма, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю, и3 и3зби1ша вeсь мyжескъ п0лъ:
8 и3 царeй мадіaмскихъ ўби1ша вкyпэ съ ћзвеными и4хъ, и3 є3vjна и3 рок0ма, и3 сyра и3 ќра и3 ров0ка, пsть царeй мадіaмлихъ: и3 валаaма сhна веHрова ўби1ша мечeмъ съ ћзвеными и4хъ:
9 и3 плэни1ша жeнъ мадіaмлихъ и3 и3мBніz и4хъ, и3 скоты2 и4хъ и3 вс‰ притzж†ніz и4хъ, и3 си1лу и4хъ плэни1ша:
10 и3 вс‰ грaды и4хъ, ±же во њбитaніихъ и4хъ, и3 вє1си и4хъ пожг0ша nгнeмъ,
11 и3 взsша вeсь плёнъ и4хъ и3 вс‰ кwрhсти и4хъ, t человёка до скотA:
12 и3 привед0ша къ мwmсeю и3 ко є3леазaру жерцY и3 ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ плёнъ и3 кwрhсти и3 и3мёніе въ п0лкъ, во ґравHfъ мwaвль, и4же є4сть ў їoрдaна при їеріхHнэ.
13 И# и3зhде мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ и3 вси2 кн‰зи с0нма въ срётеніе и5мъ внЁ полкA.
14 И# разгнёвасz мwmсeй на надзирaтелей си1лы, тысzщеначaлникwвъ и3 стоначaлникwвъ и3дyщихъ t њполчeніz брaни.
15 И# речE и5мъ мwmсeй: вскyю жи1въ њстaвисте вeсь жeнскъ п0лъ;
16 ты6z бо бhша сынHмъ ї}лєвымъ, по словеси2 валаaмлю, є4же tступи1ти и3 презрёти сл0во гDне фогHра рaди, и3 бhсть ћзва въ с0нмэ гDни:
17 и3 нн7э и3збjйте всsкъ мyжескъ п0лъ во всsкомъ в0зрастэ, и3 всsку женY, ћже познA л0же мyжеско, и3збjйте:
18 и3 всsкъ в0зрастъ жeнскъ, ±же не познaша л0жа мyжеска, живhхъ њстaвите |:
19 и3 вы2 стaните внЁ полкA сeдмь днjй: всsкъ ўби1вый дyшу и3 прикоснyвыйсz ўбіeному да њчи1ститсz въ трeтій дeнь и3 въ дeнь седмhй, вы2 и3 плёнъ вaшъ:
20 и3 всsку nдeжду, и3 всsкъ сосyдъ к0жанъ, и3 всsко содёланое t козли1чины, и3 всsкъ сосyдъ древsнъ њчи1стите.
21 И# речE є3леазaръ жрeцъ къ мужє1мъ си1лы приходsщымъ t њполчeніz рaтнагw: сіE њправдaніе зак0на, є4же заповёда гDь мwmсeю:
22 кромЁ сребрA и3 злaта, и3 мёди и3 желёза, и3 кассітeра и3 џлова,
23 всsка вeщь, ћже пр0йдетъ сквозЁ џгнь, и3 (nгнeмъ) њчи1ститсz, но и3 вод0ю њчищeніz њчи1ститсz: и3 вс‰, є3ли6ка ѓще не пр0йдутъ сквозЁ џгнь, да пр0йдутъ сквозЁ в0ду:
24 и3 и3спери1те ри6зы вaшz въ дeнь седмhй, и3 њчи1ститесz: и3 по си1хъ вни1дете въ п0лкъ.
25 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
26 возми1те сочислeніе корhстей плёна t человёка до скотA, ты2 и3 є3леазaръ жрeцъ и3 кн‰зи nтeчествъ с0нма,
27 и3 раздэли1те кwрhсти междY вHины ходи1вшими на брaнь и3 междY всёмъ с0нмомъ,
28 и3 tлучи1те дaнь гDу t людjй воeнныхъ ходи1вшихъ на брaнь, є3ди1ну дyшу t пzти2 сHтъ, t человBкъ и3 t скотHвъ, и3 t волHвъ и3 t nвeцъ и3 t nслsтъ,
29 и3 t полови1ны и4хъ да в0змете, и3 дaси є3леазaру жерцY начaтки гDни:
30 и3 t полови1ны сынHвъ ї}левыхъ да в0змеши є3ди1но t пzти1десzти человBкъ, и3 t волHвъ и3 t nвeцъ, и3 t nслsтъ и3 t всёхъ скотHвъ, и3 дaси | леvjтwмъ, и5же стрегyтъ стражбы6 въ ски1ніи гDни.
31 И# сотвори2 мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.
32 И# бhсть мн0жество плёна, є3г0же плэни1ша м{жи в0инстіи, t nвeцъ шeсть сHтъ сeдмьдесzтъ пsть тhсzщъ,
33 и3 волHвъ сeдмьдесzтъ двЁ тhсzщы,
34 и3 nслHвъ шестьдесsтъ є3ди1на тhсzща,
35 и3 дyшъ человёческихъ t жeнска п0лу, ±же не познaша л0жа мyжеска, всёхъ дyшъ три1десzть двЁ тhсzщы:
36 и3 бhсть полови1на чaсть ходи1вшихъ на брaнь, t числA nвeцъ три1ста три1десzть сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ:
37 и3 бhсть дaнь гDу t nвeцъ шeсть сHтъ сeдмьдесzтъ пsть:
38 и3 волHвъ три1десzть шeсть тhсzщъ, и3 дaнь гDу сeдмьдесzтъ и3 двA:
39 и3 nслHвъ три1десzть тhсzщъ пsть сHтъ, и3 дaнь гDу шестьдесsтъ є3ди1нъ:
40 и3 дyшъ человёческихъ шестьнaдесzть тhсzщъ, и3 дaнь t си1хъ гDу три1десzть двЁ души6.
41 И# дадE мwmсeй дaнь гDу, ўчaстіе б9іе є3леазaру жерцY, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.
42 T полови1ны сынHвъ ї}левыхъ, и5хже раздэли2 мwmсeй t мужeй воeнныхъ:
43 и3 бhсть полови1на t с0нма, t nвeцъ три1ста и3 три1десzть сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ:
44 и3 волHвъ три1десzть шeсть тhсzщъ:
45 nслHвъ три1десzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ:
46 и3 человёчихъ дyшъ шестьнaдесzть тhсzщъ:
47 и3 взS мwmсeй t полови1ны сынHвъ ї}левыхъ, є3ди1но t пzти1десzти, t человBкъ и3 t скотHвъ, и3 дадE | леvjтwмъ стрегyщымъ стражбы6 ски1ніи гDни, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.
48 И# пріид0ша къ мwmсeю вси2 постaвленніи над8 тhсzщами си1лы, тысzщеначaлники и3 стоначaлники,
49 и3 рек0ша къ мwmсeю: џтроцы твои2 взsша сочтeніе t мужeй вои1нскихъ, и5же сyть ў нaсъ, и3 никт0же поги1бе t ни1хъ:
50 и3 принес0хомъ дaръ гDу, мyжъ є4же њбрёте, сосyдъ злaтъ и3 њбрyчіе, и3 гри1вну и3 пeрстень, и3 ўсер‰зи и3 чeпь златyю, ўмоли1ти њ нaсъ пред8 гDемъ.
51 И# взS мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ злaто t ни1хъ, всsкъ сосyдъ содёланъ.
52 И# бhсть всегw2 злaта ўчaстіе, є4же tлучи1сz гDу, шестьнaдесzть тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ и3 пzтьдесsтъ с‡кль t тысzщеначaлникwвъ и3 t стоначaлникwвъ.
53 И# м{жи в0инстіи плэни1ша кjйждо себЁ.
54 И# взsша мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ злaто t тысzщеначaлникwвъ и3 t стоначaлникwвъ и3 внес0ша є5 въ ски1нію свидёніz, въ пaмzть сынHвъ ї}левыхъ пред8 гDемъ.