1 И# скотA мн0жество бsше сынHмъ руви6млимъ и3 сынHмъ гaдwвымъ, мн0го ѕэлw2. И# ви1дэша странY їази1рову и3 странY галаaдову, и3 бsше мёсто, мёсто ск0тно.
2 И# пришeдше сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы рек0ша къ мwmсeю и3 ко є3леазaру жерцY и3 ко кнzзє1мъ с0нма, глаг0люще:
3 ґтарHfъ и3 девHнъ, и3 їази1ръ и3 намрA, и3 є3севHнъ и3 є3леaли, и3 севамA и3 навavъ и3 веaнъ,
4 землS, ю4же предадE гDь пред8 сы6ны ї}левыми, землS скотопитaтелна є4сть, рабHмъ же твои6мъ ск0тъ є4сть.
5 И# рёша: ѓще њбрэт0хомъ благодaть пред8 тоб0ю, да дaстсz нaмъ землS сіS рабHмъ твои6мъ во њдержaніе, и3 не преводи2 нaсъ чрез8 їoрдaнъ.
6 И# речE мwmсeй сынHмъ гaдwвымъ и3 сынHмъ руви6млимъ: брaтіz вaшz п0йдутъ на брaнь, и3 вh ли сsдете тY;
7 и3 вскyю развращaете сeрдце сынHвъ ї}левыхъ, не прейти2 на зeмлю, ю4же даeтъ гDь и5мъ;
8 не тaкw ли сотвори1ша nтцы2 вaши, є3гдA послaхъ | t кaдисъ-варни2 соглsдати зeмлю;
9 и3 взыд0ша до дeбри грезн0вныz, и3 соглsдаша зeмлю, и3 tврати1ша сeрдце сынHвъ ї}левыхъ, ћкw да не вни1дутъ въ зeмлю, ю4же дадE и5мъ гDь;
10 И# разгнёвасz ћростію гDь въ дeнь w4нъ и3 клsтсz, гlz:
11 ѓще ќзрzтъ человёцы сjи и3зшeдшіи и3з8 є3гЂпта, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, вёдущіи добро2 и3 ѕло2, зeмлю, є4юже клsхсz ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву: не послёдоваша бо в8слёдъ менє2,
12 т0чію халeвъ сhнъ їефоннjинъ tлучeнный и3 їисyсъ сhнъ наvи1нъ, ћкw послёдоваша в8слёдъ гDа.
13 И# разгнёвасz ћростію гDь на ї}лz, и3 томи2 | въ пустhни четhредесzть лётъ, д0ндеже потреби1сz вeсь р0дъ творsщій ѕл†z пред8 гDемъ.
14 СE, востaсте вмёстw nтє1цъ вaшихъ, сокрушeніе человBкъ грёшникwвъ, приложи1ти є3щE къ ћрости гнёва гDнz на ї}лz:
15 ћкw tвратитeсz t негw2, приложи1ти є3щE њстaвити є3го2 въ пустhни, и3 возбеззак0ннуете на вeсь с0нмъ сeй.
16 И# пріид0ша къ немY и3 глаг0лаша: њгр†ды nвцaмъ да согради1мъ здЁ скотHмъ свои6мъ, и3 грaды и3мёніємъ нaшымъ:
17 и3 мы2 воwружeни п0йдемъ на стражбY пeрвіи сынHмъ ї}лєвымъ, д0ндеже введeмъ | въ мёсто и4хъ: и3 да вселsтсz и3мBніz н†ша во градёхъ ўтверждeныхъ рaди живyщихъ на земли2:
18 не возврати1мсz въ д0мы нaшz, д0ндеже раздэлsтсz сhнове ї}лтестіи, кjйждо въ наслёдіе своE:
19 и3 ктомY не наслёдимъ въ ни1хъ њб8 nнY странY їoрдaна и3 дaлэе, ћкw пріsхомъ жрє1біz нaшz сію2 странY їoрдaна на вост0ки.
20 И# речE къ ни6мъ мwmсeй: ѓще сотворитE по словеси2 семY, ѓще воwружитeсz пред8 гDемъ на брaнь,
21 и3 прeйдетъ всsкъ nрyжникъ вaшъ їoрдaнъ пред8 гDемъ на брaнь, д0ндеже потреби1тсz врaгъ є3гw2 t лицA є3гw2,
22 и3 њбладaна бyдетъ землS пред8 гDемъ, и3 посeмъ возврати1тесz, и3 бyдете безви1нни пред8 гDемъ и3 t ї}лz: и3 бyдетъ землS сіS вaмъ во њдержaніе пред8 гDемъ:
23 ѓще же не сотворитE тaкw, согрэшитE пред8 гDемъ, и3 ўвёсте грёхъ вaшъ, є3гдA вaсъ пости1гнутъ ѕл†z:
24 и3 соградитE вы2 себЁ грaды и3мёнію вaшему и3 њгр†ды скотHмъ вaшымъ: и3 и3сходsщее и3з8 ќстъ вaшихъ сотворитE.
25 И# рек0ша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы къ мwmсeю, глаг0люще: раби2 твои2 сотворsтъ, ћкоже гDь нaшъ повелёлъ є4сть:
26 и3мёніе нaше, и3 жєны2 нaши, и3 вeсь ск0тъ нaшъ да бyдутъ во градёхъ галаaдовыхъ:
27 раби1 же твои2 прeйдутъ вси2 воwружeни и3 ўгот0вани пред8 гDемъ на брaнь, ћкоже гlетъ гDь.
28 И# пристaви и5мъ мwmсeй є3леазaра жерцA и3 їисyса сhна наvи1на, и3 кн‰зи nтeчествъ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ.
29 И# речE къ ни6мъ мwmсeй: ѓще прeйдутъ сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы съ вaми чрез8 їoрдaнъ, всsкъ воwружeнъ на брaнь пред8 гDемъ, и3 њбладaете землeю пред8 соб0ю, и3 дади1те и5мъ зeмлю галаaдову во њдержaніе.
30 Ѓще ли не прeйдутъ воwружeни съ вaми на брaнь пред8 гDемъ, то2 предпосли1те и3мёніе и4хъ и3 жєны2 и4хъ и3 скоты2 и4хъ прeжде вaсъ на зeмлю ханаaню, и3 да наслёдzтъ кyпнw съ вaми въ земли2 ханаaни.
31 И# tвэщaша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы, глаг0люще: є3ли6ка гlетъ гDь рабHмъ свои6мъ, тaкw сотвори1мъ мы2:
32 прeйдемъ воwружeни пред8 гDемъ въ зeмлю ханаaню, и3 дади1те нaмъ во њдержaніе странY сію2 їoрдaна.
33 И# дадE и5мъ мwmсeй сынHмъ гaдwвымъ и3 сынHмъ руви6млимъ и3 полуплeмени манассjину сынHвъ їHсифовыхъ цaрство сиHна царS ґморрeйска и3 цaрство w4га царS васaнска, зeмлю и3 грaды съ предBлы є3S, грaды њкрє1стныz земли2.
34 И# согради1ша сhнове гaдwвы девHнъ и3 ґтарHfъ и3 ґрои1ръ,
35 и3 сwфaнъ и3 їази1ръ, и3 вознес0ша и5хъ,
36 и3 намрaмъ и3 веfарaнъ грaды твє1рды, и3 њгр†ды nвцaмъ.
37 И# сhнове руви6мли согради1ша є3севHнъ и3 є3леaли и3 каріаfаjмъ,
38 и3 навHнъ и3 веельмеHнъ њграждє1ны, и3 севамA: и3 прозвaша по и3менHмъ свои6мъ и3менA градHмъ, ±же согради1ша.
39 И# и4де ќръ сhнъ махjровъ, внyкъ манассjевъ, въ галаaдъ, и3 взS є3го2, и3 погуби2 ґморрeа живyщаго въ нeмъ:
40 и3 дадE мwmсeй галаaдъ махjру сhну манассjину, и3 всели1сz тY.
41 И# їаjръ сhнъ манассjевъ и4де и3 взS сeла и4хъ, и3 прозвaша | сeла їаjрwва.
42 И# навavъ и4де и3 взS каafа и3 сeла є3гw2, и3 и3меновA | навHfъ t и4мене своегw2.