1 И# пріид0ша кн‰зи плeмене сынHвъ галаaдовыхъ, сhна махjрова сhна манассjина t плeмене сынHвъ їHсифовыхъ, и3 глаг0лаша пред8 мwmсeомъ и3 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ и3 пред8 кн‰зи домHвъ nтeчествъ сынHвъ ї}левыхъ,
2 и3 рек0ша: господи1ну нaшему повелЁ гDь tдaти зeмлю наслёдіz по жрeбію сынHмъ ї}лєвымъ: и3 господи1ну нaшему заповёда гDь дaти наслёдіе салпаaда брaта нaшегw дщeремъ є3гw2:
3 и3 бyдутъ є3ди1ному t племeнъ сынHвъ ї}левыхъ въ жєны2, и3 tлучи1тсz жрeбій и4хъ t њдержaніz nтє1цъ нaшихъ, и3 приложи1тсz къ наслёдію плeмене, и5мже бyдутъ въ жєны2, и3 t жрeбіz наслёдіz нaшегw tлучи1тсz:
4 ѓще же бyдетъ њставлeніе сынHвъ ї}левыхъ, и3 приложи1тсz наслёдіе и4хъ къ наслёдію плeмене, и5мже ѓще бyдутъ въ жєны2, и3 t наслёдіz плeмене nтeчества нaшегw tи1метсz наслёдіе и4хъ.
5 И# заповёда мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ по повелёнію гDню, глаг0лz: си1це плeмz сынHвъ їHсифовыхъ глаг0лютъ:
6 сіE сл0во, є4же заповёда гDь дщeремъ салпаaдwвымъ, гlz: и3дёже ўг0дно и5мъ, да бyдутъ въ жєны2, т0кмw t с0нма nтeчества своегw2 да бyдутъ въ жєны2,
7 и3 не преврати1тсz наслёдіе сынHвъ ї}левыхъ t плeмене въ плeмz и4но: ћкw кjйждо въ наслёдіи плeмене nтeчества своегw2 жени1тисz и4мутъ сhнове ї}лєвы:
8 и3 всsка дщи2, ќжичествующаz наслёдіе t племeнъ сынHвъ ї}левыхъ, є3ди1ному сyщихъ t с0нма nтцA є3S да бyдетъ женA: да ќжичествуютъ сhнове ї}лєвы кjйждо наслёдіе nтцA своегw2:
9 и3 не преврати1тсz жрeбій t плeмене въ плeмz и4но, но кjйждо въ наслёдіи своeмъ да жeнzтсz сhнове ї}лєвы.
10 Ћкоже повелЁ гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша дщє1ри салпаaдwвы.
11 И# бhша маалA и3 fерсA, и3 є3глA и3 мелхA и3 нуA, дщє1ри салпаaдwвы, сынHмъ брaтіи своеS, t с0нма манассjина сынHвъ їHсифовыхъ, бhша въ жєны2:
12 и3 бhсть наслёдіе и4хъ въ плeмени с0нма nтцA и4хъ.
13 Сі‰ зaпwвэди и3 њправд†ніz и3 суды2, ±же заповёда гDь рук0ю мwmсeовою на зaпадэ мwaвли при їoрдaнэ прsмw їеріхHну.
14 Конeцъ кни1зэ четвeртэй мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ lѕ7.