1 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:
2 возми2 сочислeніе сынHвъ каafовыхъ t среды2 сынHвъ леvjиныхъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ,
3 t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй служи1ти, твори1ти вс‰ дэлA въ ски1ніи свидёніz.
4 И# сі‰ дэлA сынHвъ каafовыхъ t среды2 сынHвъ леvjиныхъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, въ ски1ніи свидёніz: с™0е с™hхъ.
5 И# да вни1дутъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, є3гдA воздви1гнетсz п0лкъ, и3 да сни1мутъ завёсу њсэнsющую, и3 да њбвію1тъ въ ню2 ківHтъ свидёніz,
6 и3 да покрhютъ є3го2 покр0вомъ к0жанымъ си1нимъ, и3 да возложaтъ нaнь nдeжду всю2 си1нетную сверхY, и3 да вложaтъ носи6ла:
7 и3 на трапeзэ предложeніz да положaтъ на нeй nдeжду всю2 багрsную и3 блю6да, и3 кади6лницы и3 чaшы, и3 возлив†лницы, и4миже возливaютъ, и3 хлёбы на нeй всегдA да бyдутъ:
8 и3 да возложaтъ на ню2 nдeжду червлeну, и3 да покрhютъ ю5 покр0вомъ к0жанымъ си1нимъ, и3 да вложaтъ носи6ла є3S:
9 и3 да в0змутъ nдeжду си1ню, и3 покрhютъ свэти1лникъ свэтsщій и3 свэщы2 є3гw2, и3 щипцы2 є3гw2 и3 њчищ†ла є3гw2, и3 вс‰ сосyды є3лeа є3гw2, и4миже слyжатъ въ ни1хъ:
10 и3 да вложaтъ є3го2 и3 вс‰ сосyды є3гw2 въ покр0въ к0жанъ си1ній, и3 да возложaтъ є3го2 на нwси1ла:
11 и3 на nлтaрь златhй да положaтъ nдeжду си1ню, и3 да покрhютъ є3го2 покр0вомъ к0жанымъ си1нимъ, и3 да вложaтъ носи6ла є3гw2:
12 и3 да в0змутъ вс‰ сосyды служє1бныz, є3ли1кими слyжатъ въ ни1хъ во с™hхъ, и3 вложaтъ во nдeжду си1ню, и3 да покрhютъ и5хъ покр0вомъ к0жанымъ си1нимъ, и3 да возложaтъ на нwси1ла:
13 и3 покр0въ да возложaтъ на nлтaрь, и3 покрhютъ є3го2 nдeждою всeю багрsною:
14 и3 да возложaтъ на него2 вс‰ сосyды є3гw2, є3ли1кими слyжатъ на нeмъ въ ни1хъ, и3 кади1лники, и3 ви6лицы и3 чaшы, и3 покр0въ и3 вс‰ сосyды nлтарS, и3 да возложaтъ на него2 покр0въ к0жанъ си1нь и3 да вложaтъ носи6ла є3гw2: и3 да в0змутъ nдeжду багрsну, и3 да покрhютъ ўмывaлницу и3 сто‰ла є3S: и3 да вложaтъ ю5 въ покр0въ к0жаный си1ній, и3 да возложaтъ на носи6ла.
15 И# совершaтъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, покрывaюще с™†z и3 вс‰ сосyды с™ы6z, внегдA воздвизaтисz полкY: и3 по си1хъ да вни1дутъ сhнове каafwвы воздвизaти, и3 да не прик0снутсz с™hхъ, да не ќмрутъ. Сі‰ да воздвизaютъ сhнове каafwвы въ ски1ніи свидёніz.
16 Надсмотри1тель є3леазaръ, сhнъ ґарHна жерцA, є3лeй свэти1лный, и3 fmміaмъ сложeніz, и3 жeртва ћже по вс‰ дни6, и3 є3лeй помaзаніz, надсмотрeніе всеS ски1ніи и3 є3ли6ка сyть въ нeй во с™ёмъ, во всёхъ дёлэхъ.
17 И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:
18 не потреби1те с0нмъ плeмене каafова t среды2 леvjтwвъ:
19 сіE сотвори1те и5мъ, и3 жи1ви бyдутъ и3 не ќмрутъ: приходsщымъ и5мъ ко с™ы6мъ с™hхъ, ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 да вни1дутъ и3 да ўстроsтъ и5хъ коег0ждо по ношeнію є3гw2,
20 и3 да не вни1дутъ внезaпу ви1дэти с™†z, и3 ќмрутъ.
21 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
22 возми2 сочислeніе сынHвъ гирсHнихъ, и3 и5же по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ и3 по плeменємъ и4хъ,
23 t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, соглsдайте |, всsкъ входsй служи1ти и3 твори1ти дэлA въ ски1ніи свидёніz.
24 СіS слyжба с0нма гирсHнова, служи1ти и3 воздвизaти.
25 И# да воздви1гнетъ nпHны ски1ніи и3 ски1нію свидёніz, и3 покр0въ є3S и3 покр0въ си1ній сyщій свeрхъ є3S, и3 nп0ну двeрій ски1ніи свидёніz,
26 и3 nпHны дворA, и3 завёсу двeрій дворA, є3ли6ка над8 ски1ніею свидёніz, и3 ±же w4крестъ nлтарS, и3 прHчаz и4хъ, и3 вс‰ сосyды служє1бныz, є3ли1кими слyжатъ въ ни1хъ, да сотворsтъ.
27 По сл0ву ґарHна и3 сынHвъ є3гw2 да бyдетъ всS слyжба сынHвъ гирсHновыхъ по всBмъ слyжбамъ и4хъ и3 по всBмъ дэлaмъ и4хъ: и3 да соглsдаеши и5хъ по и3менaмъ, вс‰ носи6маz и4ми.
28 СіS слyжба с0нма сынHвъ гирсHновыхъ въ ски1ніи свидёніz, и3 стражбA и4хъ рук0ю їfамaра, сhна ґарHнz жерцA.
29 Сhнове мер†ріны по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, соглsдайте и5хъ,
30 t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, соглsдайте и5хъ, всsкъ входsй служи1ти дэлA ски1ніи свидёніz.
31 И# сі‰ хранє1ніz воздвизaемыхъ и4ми, по всBмъ дэлHмъ и4хъ въ ски1ніи свидёніz: глави6цы ски1ніи и3 верєи2 є3S, и3 столпы2 є3S и3 сто‰ла є3S, и3 покр0въ и3 сто‰ла и4хъ, и3 столпы2 и4хъ, и3 покр0въ двeрій ски1ніи,
32 и3 столпы2 дворA w4крестъ и3 сто‰ла и4хъ, и3 столпы2 завёсы двeрій дворA и3 сто‰ла и4хъ, и3 колки2 и4хъ и3 вє1рви и4хъ, и3 вс‰ сосyды и4хъ и3 вс‰ служє1ніz и4хъ: по и3менaмъ соглsдайте и5хъ и3 вс‰ сосyды стражбы2 воздвизaемыхъ и4ми.
33 СіS слyжба с0нма сынHвъ мерaріныхъ во всёхъ дёлэхъ и4хъ, въ ски1ніи свидёніz рук0ю їfамaра, сhна ґарHнz жерцA.
34 И# соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ и3 кн‰зи ї}лєвы сhны каafwвы по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ,
35 t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй служи1ти и3 твори1ти дэлA въ ски1ніи свидёніz.
36 И# бhсть соглsданіе и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, двЁ тhсzщы сeдмь сHтъ пzтьдесsтъ.
37 СіE сочтeніе с0нма каafова, всёхъ служaщихъ въ ски1ніи свидёніz, ћкоже соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ повелёніемъ гDнимъ, рук0ю мwmсeовою.
38 И# соглsдани бhша сhнове гирсw6ни по с0нмwмъ свои6мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1хъ,
39 t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй служи1ти и3 твори1ти дэлA въ ски1ніи свидёніz.
40 И# бhсть соглsданіе и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, двЁ тhсzщы шeсть сHтъ три1десzть.
41 СіE соглsданіе с0нма сынHвъ гирсHновыхъ, всёхъ служaщихъ въ ски1ніи свидёніz, и5хже соглsдаша мwmсeй и3 ґарHнъ по гlг0лу гDню, рук0ю мwmсeовою.
42 Соглsдани же бhша сhнове мер†ріны по с0нмwмъ свои6мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1хъ,
43 t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй служи1ти на дэлA ски1ніи свидёніz.
44 И# бhсть сочтeніе и4хъ по племенHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, три2 тhсzщы и3 двёсти.
45 СіE сочислeніе с0нма сынHвъ мерaріныхъ, и5хже соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ по гlг0лу гDню, рук0ю мwmсeовою.
46 Вси2 соглsданніи леvjты, и5хже соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ и3 кн‰зи сынHвъ ї}левыхъ, по с0нмwмъ и4хъ и3 по домHмъ nтeчествъ и4хъ,
47 t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй на дёло дёлъ, и3 къ дэлaмъ воздвизaємымъ въ ски1ніи свидёніz.
48 И# бhша соглsданніи џсмь тhсzщъ пsть сHтъ џсмьдесzтъ.
49 Повелёніемъ гDнимъ соглsдаше и5хъ мwmсeй, мyжа по мyжу над8 дёлы и4хъ, и3 ±же воздвизaху сjи, и3 соглsдани сyть, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.