1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: мyжъ и3ли2 женA, и4же ѓще њбэщaетсz ѕэлw2 њбётомъ, є4же њчи1ститисz чистот0ю гDу,
3 да воздержи1тсz t вінA и3 сікeра, и3 џцта вjнна и3 џцта t сікeра да не піeтъ: и5, є3ли6ка дёлаютсz t грHздъ вjнныхъ, да не піeтъ, и3 гр0здіz свёжагw и3 сухaгw да не снёстъ.
4 Во вс‰ дни6 њбёта своегw2 t всёхъ, є3ли6ка бывaютъ t вjнничины вінA, t к0сти и3 до скорлупы2 да не піeте, нижE ћсте t всегw2.
5 Во вс‰ дни6 њбёта њчищeніz своегw2 бри1тва да не взhдетъ на главY є3гw2, д0ндеже скончaютсz днjе, є3ли6ки њбэщaлъ є4сть гDу: с™ъ бyдетъ растsй власы2 главы2 своеS.
6 Во вс‰ дни6 њбёта своегw2 гDу, ко всsкой душЁ скончaвшейсz да не вни1детъ.
7 Над8 nтцeмъ и3 над8 мaтерію, и3 над8 брaтомъ и3 над8 сестр0ю, да не њскверни1тсz над8 ни1ми, ўмeршымъ и5мъ, ћкw њбётъ бGа є3гw2 на главЁ є3гw2.
8 Вс‰ дни6 њбёта є3гw2 с™ъ бyдетъ гDу.
9 Ѓще же кто2 смeртію внезaпу ќмретъ ў негw2, ѓбіе њскверни1тсz главA њбёта є3гw2, и3 њбрjетъ главY свою2, въ џньже дeнь њчи1ститсz, въ дeнь седмhй да њбрjетсz,
10 и3 въ дeнь nсмhй да принесeтъ двA гHрличища и3ли2 двA птєнцA гwлуби1на къ жерцY пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz:
11 и3 да сотвори1тъ жрeцъ є3ди1ну грэхA рaди, и3 другyю во всесожжeніе, и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ, њ ни1хже согрэши2, њ души2, и3 њсвzти1тъ главY свою2 въ т0й дeнь, въ џньже њсвzти1сz гDу, во дни6 њбёта своегw2.
12 И# да приведeтъ ѓгнца є3динолётна въ преступлeніе, и3 днjе прeжніи да не бyдутъ є3мY въ число2, понeже њскверни1сz главA њбёта є3гw2.
13 И# сeй зак0нъ њбэщaвшагwсz, въ џньже дeнь скончaетъ дни6 њбёта своегw2, да принесeтъ сaмъ къ двeремъ ски1ніи свидёніz:
14 и3 да приведeтъ дaръ св0й гDу ѓгнца є3динолётна непор0чна є3ди1наго во всесожжeніе, и3 ѓгницу є3динолётну є3ди1ну непор0чну грэхA рaди, и3 nвнA є3ди1наго непор0чна во спасeніе,
15 и3 к0шъ њпрэсн0кwвъ t муки2 пшени1чны, хлёбы смBшаны съ є3лeемъ, и3 њпрэсн0ки пом†заны є3лeемъ, и3 жeртву и4хъ и3 возліsніе и4хъ.
16 И# да принесeтъ жрeцъ пред8 гDа, и3 да сотвори1тъ є4же грэхA рaди є3гw2, и3 всесожжeніе є3гw2,
17 и3 nвнA сотвори1тъ жeртву спасeніz гDу на к0шницэ њпрэсн0кwвъ, и3 да сотвори1тъ жрeцъ жeртву є3гw2 и3 возліsніе є3гw2.
18 И# да њбрjетъ њбэщaвый пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz главY њбёта своегw2, и3 да возложи1тъ власы2 на џгнь, и4же є4сть под8 жeртвою спасeніz:
19 и3 да в0зметъ жрeцъ рaмо варeно t nвнA, и3 хлёбъ є3ди1нъ њпрэсн0чный t к0шницы, и3 њпрэсн0къ є3ди1нъ, и3 да возложи1тъ на рyки њбэщaвшемусz, по њбри1тіи главы2 є3гw2,
20 и3 да принесeтъ | жрeцъ возложeніе пред8 гDа: с™о да бyдетъ жерцY на грyдехъ возложeніz и3 на рaмэ ўчaстіz: и3 по си1хъ њбэщaвыйсz да піeтъ віно2.
21 Сeй зак0нъ њбэщaвшагwсz, и4же ѓще њбэщaетъ дaръ гDу њ њбётэ, кромЁ си1хъ ±же њбрsщетъ рукA є3гw2: по си1лэ њбёта є3гw2, є3г0же ѓще њбэщaетъ, по зак0ну њчищeніz.
22 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
23 рцы2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, глаг0лz: си1це благослови1те сhны ї}лєвы, глаг0люще и5мъ:
24 да блгcви1тъ тS гDь и3 сохрани1тъ тS:
25 да просвэти1тъ гDь лицE своE на тS и3 поми1луетъ тS:
26 да воздви1гнетъ гDь лицE своE на тS и3 дaстъ ти2 ми1ръ:
27 и3 да возложaтъ и4мz моE на сhны ї}лєвы, и3 ѓзъ гDь блгcвлю2 |.