1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 глаг0ли ґарHну и3 речeши къ немY: є3гдA постaвиши свэти6ла, t страны2 спреди2 свэти1лника да свётzтъ сeдмь свэти6ла.
3 И# сотвори2 тaкw ґарHнъ: t є3ди1ныz страны2 спреди2 свэти1лника возжжE свэти6ла є3гw2, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.
4 И# сіE ўстроeніе свэти1лника: сліsно злaто стeбль є3гw2 и3 крjны є3гw2, сліsно всE: по w4бразу, є3г0же показA гDь мwmсeю, тaкw сотвори2 свэти1лникъ.
5 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
6 поими2 леvjты t среды2 сынHвъ ї}левыхъ, и3 да њчи1стиши |:
7 и3 си1це да сотвори1ши и5мъ њчищeніе и4хъ: покропи1ши на ни1хъ в0ду њчищeніz, и3 да взhдетъ бри1тва на всE тёло и4хъ, и3 и3сперyтъ ри6зы сво‰, и3 чи1сти бyдутъ:
8 и3 да в0змутъ телцA є3ди1наго t волHвъ, и3 сегw2 жeртву муки2 пшени1чны, спрsжены съ є3лeемъ, и3 телцA є3динолётна t волHвъ да в0змеши грэхA рaди:
9 и3 да приведeши леvjты пред8 ски1нію свидёніz, и3 соберeши вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ:
10 и3 приведeши леvjты пред8 гDа, и3 да возложaтъ сhнове ї}лстіи рyки сво‰ на леvjты:
11 и3 да tлучи1тъ ґарHнъ леvjты tдaніе пред8 гDа t сынHвъ ї}левыхъ, и3 да слyжатъ сл{жбы гDви:
12 леvjти же да возложaтъ рyки на главы6 телцє1въ: и3 да сотвори1ши є3ди1наго њ грэсЁ и3 є3ди1наго во всесожжeніе гDу, ўми1лостивити њ ни1хъ:
13 и3 постaвиши леvjты пред8 гDемъ и3 пред8 ґарHномъ и3 пред8 сынми2 є3гw2, и3 tдaси | tдaніе гDу:
14 и3 да tлучи1ши леvjты t среды2 сынHвъ ї}левыхъ, и3 бyдутъ мнЁ:
15 и3 по си1хъ да вни1дутъ леvjты дёлати дэлA ски1ніи свидёніz: и3 да њчи1стиши и5хъ, и3 tдaси | пред8 гDемъ: ћкw tдaніе tданы2 сjи мнЁ сyть t среды2 сынHвъ ї}левыхъ:
16 вмёстw tверзaющихъ вс‰ка ложеснA пeрвенцєвъ всёхъ t сынHвъ ї}левыхъ, пріsхъ | себЁ:
17 ћкw мнЁ є4сть всsкъ пeрвенецъ t сынHвъ ї}левыхъ, t человёка до скотA: въ дeнь въ џньже порази1хъ всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, њс™и1хъ | себЁ,
18 и3 взsхъ леvjты вмёстw всsкагw пeрвенца сынHвъ ї}левыхъ,
19 и3 tдaхъ леvjты tдaніемъ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 t среды2 сынHвъ ї}левыхъ дёлати дэлA сынHвъ ї}левыхъ въ ски1ніи свидёніz и3 ўмилостивлsти њ сынёхъ ї}левыхъ: да не бyдетъ ћзва на сынёхъ ї}левыхъ, внегдA приступaти и5мъ къ с™ы6мъ.
20 И# сотвори2 мwmсeй и3 ґарHнъ и3 вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ леvjтwмъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю њ леvjтэхъ, тaкw сотвори1ша и5мъ сhнове ї}лєвы.
21 И# њчи1стишасz леvjти и3 и3спрaша ри6зы сво‰: и3 tдадE | ґарHнъ tдaніе пред8 гDемъ, и3 помоли1сz њ ни1хъ ґарHнъ, њчищeніz рaди и4хъ.
22 И# по си1хъ внид0ша леvjти служи1ти сл{жбы сво‰ въ ски1ніи свидёніz пред8 ґарHномъ и3 пред8 сы6ны є3гw2: ћкоже повелЁ гDь мwmсeю њ леvjтэхъ, тaкw сотвори1ша и5мъ.
23 И# речE гDь къ мwmсeю гlz:
24 сіE є4сть є4же њ леvjтэхъ: t двaдесzти пzти2 лётъ и3 вhшше, да вни1дутъ служи1ти служeніе въ ски1ніи свидёніz:
25 и3 t пzти1десzти лётъ да tстaнутъ t служeніz и3 не слyжатъ ктомY.
26 И# да слyжатъ брaтіz є3гw2 въ ски1ніи свидёніz є4же стрещи2 стр†жи, дёлъ же да не дёлаютъ. Тaкw сотвори1ши леvjтwмъ въ стрaжахъ и4хъ.