Pал0мъ дв7ду, њ мірстёмъ бытіи2, RG.
1 Благослови2, душE моS, гDа. ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2:
2 њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нeбо ћкw к0жу:
3 покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй w4блаки на восхождeніе своE, ходsй на крил{ вётрєню:
4 творsй ѓгGлы сво‰ дyхи, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный:
5 њсновazй зeмлю на твeрди є3S: не преклони1тсz въ вёкъ вёка.
6 Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды:
7 t запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz.
8 Восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS, въ мёсто є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ.
9 Предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю.
10 Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
11 Напаsютъ вс‰ ѕвBри сє1лныz, ждyтъ [воспріи1мутъ] nнaгри въ жaжду свою2.
12 На тhхъ пти6цы небє1сныz привитaютъ: t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ.
13 Напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ: t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS.
14 Прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2:
15 и3 віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ: и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ.
16 Насhтzтсz древA пwльскaz, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ:
17 тaмw пти6цы вогнэздsтсz, є3рwдjево жили1ще предводи1телствуетъ и4ми.
18 Г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ.
19 Сотвори1лъ є4сть лунY во временA: с0лнце познA зaпадъ св0й.
20 Положи1лъ є3си2 тмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи,
21 скЂмни рыкaющіи восхи1тити и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ.
22 ВозсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ.
23 И#зhдетъ человёкъ на дёло своE и3 на дёланіе своE до вeчера.
24 Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS.
25 СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное: тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими:
26 тaмw корабли6 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY.
27 Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz.
28 Дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz блaгости:
29 tврaщшу же тебЁ лицE, возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3зчeзнутъ и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz:
30 п0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2.
31 Бyди слaва гDнz во вёки: возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ:
32 призирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 дымsтсz.
33 Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь:
34 да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ.
35 Да и3зчeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5мъ. Благослови2, душE моS, гDа.